MAO:473/19

Asian tausta

Tornion kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.5.2018 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta koulujen iltakäytön valvontaa koskevasta palveluhankinnasta ajalle elokuu 2018–kesäkuu 2020 ja yhden vuoden optiokaudelle.

Tornion kaupungin sivistyslautakunta on 23.5.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 54 valinnut Länsi-Rajan Konkarit r.y:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 110.000–150.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Tornion Palloveikot ry on vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 18.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverolliset oikeudenkäyntikulut 4.340 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti hyväksyessään voittaneen tarjoajan tarjouksen, koska tarjousta ei ole allekirjoittanut Patentti- ja rekisterihallituksesta saadun selvityksen mukaan nimenkirjoitukseen oikeutettu henkilö.

Vastine

Vaatimukset

Tornion kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää sen.

Perusteet

Muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös on tehty 23.5.2018 ja toimitettu valittajalle tiedoksi sähköpostitse 25.5.2018 tarjoajan tarjouksessaan antamaan sähköpostiosoitteeseen. Tiedoksianto on sisältänyt kokouspöytäkirjanotteen hankintapäätöksestä, tarjousten avauskäsittelypöytäkirjan, oikaisuohjeen ja valitusosoituksen. Valittaja on lisäksi noutanut 25.5.2018 kokouspöytäkirjanotteen hankintapäätöksestä Tornion kaupungin kansliasta.

Valittajalle toimitetusta pöytäkirjanotteesta on ilmennyt, että valitusosoituksessa on todettu, että valitus on tehtävä markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen. Valitusosoituksessa ei ole ollut mainintaa 30 vuorokauden valitusajasta. Asiassa on merkitystä ainoastaan sillä valitusosoituksella, jonka valittaja on saanut tiedoksiannon yhteydessä.

Valitus olisi tullut jättää markkinaoikeudelle 8.6.2018 mennessä. Valitus on jätetty markkinaoikeudelle 21.6.2018 ja siten saapunut myöhässä.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt hankintapäätöksen tekemisen jälkeen ilmenneen, ettei hankintayksikkö ole ollut tietoinen siitä, että voittaneen tarjoajan tarjouksen allekirjoittajalla ei ole ollut yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta.

Valittajan hankintayksiköltä saaman tiedon mukaan sillä on ollut oikeus hakea hankintapäätökseen oikaisua sivistyslautakunnalta. Valittajan oikaisupyyntö on hylätty sivistyslautakunnassa ja valitusaika markkinaoikeuteen on lautakunnan käsittelyn kuluessa päättynyt.

Valittajalla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Valittaja olisi saanut hankinnasta 27.000 euron nettotulot kolmen vuoden aikana. Esillä olevassa asiassa on erityinen syy määrätä hyvitysmaksuksi yli kymmenen prosenttia hankinnan arvosta.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt lisävastineessaan, että hankintayksikkö on toimittanut valittajalle asianmukaisen muutoksenhakuohjeen ja valitusosoituksen.

Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle selvityksen sen tarjouksen allekirjoittaneen henkilön nimenkirjoitusoikeudesta. Sillä seikalla, että yhdistysrekisterissä nimenkirjoitusoikeus ei ole ollut ajan tasalla ei ole ollut asiassa merkitystä, koska asiaa on tarkasteltava hankintayksikön ja voittaneen tarjoajan välisessä asianosaissuhteessa.

Hyvitysmaksua koskeva vaatimus tulee hylätä perusteettomana. Hankintayksikkö ei ole tehnyt virhettä, jonka perusteella hyvitysmaksu voitaisiin määrätä. Hankintayksikkö myös paljoksuu hyvitysmaksun määrää, koska valittaja ei ole esittänyt perusteltua syytä, minkä vuoksi hyvitysmaksun määrän tulisi olla yli kymmenen prosenttia hankinnan arvosta.

Valittaja on antanut lisävastaselityksen.

Hankintayksikkö on antanut lisälausuman.

Valittaja on antanut lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Valituksen tutkiminen

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 147 §:n 1 momentin mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen, jollei muualla ole toisin säädetty. Pykälän 2 momentin mukaan, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen mainitun lain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä valitusosoituksineen. Hankintalain 147 §:n 3 momentin mukaan valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan hankintapäätös on annettu tiedoksi valittajalle 25.5.2018 ja valitus on saapunut markkinaoikeuteen 21.6.2018. Näin ollen valitus ei ole saapunut hankintalain 147 §:n 1 momentin mukaisessa 14 päivän määräajassa.

Asiassa saadun selvityksen perusteella hankintapäätös on toimitettu valittajalle otteena Tornion kaupungin sivistyslautakunnan pöytäkirjasta 23.5.2018. Kyseinen ote on yksilöity siten, että sen ylätunnisteessa on teksti: Tornion kaupunki, Ote pöytäkirjasta, Sivistyslautakunta, § 54, 23.5.2019. Otteeseen on liitetty valitusosoitus, jossa on todettu otsikon "II Valitusosoitus markkinaoikeuteen" alla seuraavasti:

"Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen."

Markkinaoikeus toteaa, että valittajan valituksensa liitteenä markkinaoikeudelle toimittamassa asiakirjassa on ensin varsinainen hankintapäätös ja sen jälkeen kyseiseen hankintapäätökseen liittyvänä kaksi sivua valitusosoituksesta markkinaoikeuteen, joilla sivuilla näkyy yllä mainittu pöytäkirjanotteen ylätunnisteen teksti. Tämän jälkeen valittajan toimittamassa asiakirjassa on kolmesivuinen asiakirja "Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus", joka kuitenkin on toimitettu siten, että kyseisen asiakirjan kolmas sivu on ensimmäisenä. Viimeksi mainitusta kolmesivuisesta asiakirjasta puuttuu edellä mainittu ylätunniste. Tämän jälkeen valittajan toimittamassa asiakirjassa on edellä kuvatulla ylätunnisteella varustettu neljäs sivu, joka sisältää loppuosan valitusohjeesta markkinaoikeuteen. Viimeisinä valittajan toimittamassa asiakirjassa ovat pöytäkirja tarjousten avaamistilaisuudesta sekä voittaneen tarjoajan tarjous.

Hankintayksikön markkinaoikeudelle toimittaman selvityksen mukaan valittajalle on lähetetty sähköpostilla 25.5.2018 hankintapäätös ja valitusosoitus, jossa ei ole ollut edellä mainittua asiakirjaa "Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus", vaan ainoastaan neljäsivuinen ote sivistyslautakunnan pöytäkirjasta sekä pöytäkirja tarjousten avaamistilaisuudesta.

Valittajan toimittaman pöytäkirjanotteen välissä olleessa asiakirjassa "Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus" on esitetty muun ohella valituskirjaa, valitusasiakirjojen toimittamista ja muutoksenhakukieltoja koskevia ohjeita sekä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. Tässä kolmisivuisessa asiakirjassa on otsikon "Valitusaika ja sen alkaminen" alla todettu, että: "Valitusaika on (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan." Kolmen sivun osion toisella sivulla on otsikko "Tornion sivistyslautakunta, Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, Kokouspäivämäärä 23.5.2018, Pykälä 46–55". Samalla sivulla on lisäksi todettu muun ohella seuraavaa:

"Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet

[– –]

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Pykälät

51–53

54 hankintaoikaisu + valitusosoitus markkinaoikeuteen hankinta-asioissa".

Markkinaoikeus toteaa, että vaikka valittajan valituksensa liitteenä toimittama kolmen sivun osuus olisi sisältynyt valittajalle toimitettuun pöytäkirjanotteeseen, ei otteesta ole voinut tällöinkään päätellä, että kolmen sivun osuus taikka siinä esitetty 30 päivän valitusaika tulisi sovellettavaksi varsinaisessa pöytäkirjanotteessa ilmoitettujen hankintalain mukaisten valitusaikojen sijasta. Kyseisen kolmen sivun "Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus" -asiakirjan erilaisuus verrattuna varsinaiseen pöytäkirjanotteeseen on ollut huomattavissa erityisesti siitä, että varsinaisessa pöytäkirjanotteessa on ollut edellä kuvattu ylätunniste, joka on puuttunut välillä olleista kolmesta sivusta. Lisäksi mainituissa kolmen sivun valitusohjeissa on nimenomaisesti mainittu, että muutoksenhaun kohteena olevaan pykälään 54 sovelletaan hankintaoikaisua ja valitusosoitusta markkinaoikeuteen.

Markkinaoikeus toteaa, että valittaja on vastaselityksessään itsekin todennut, että sen käsityksen mukaan valitusaika markkinaoikeuteen on mennyt umpeen sinä aikana, kun sen tekemää oikaisupyyntöä on käsitelty hankintayksikössä. Tämän perusteella valittajakaan ei ole erehtynyt siitä, mikä valitusaika markkinaoikeuteen on ollut.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että valittajalle toimitetusta hankintapäätöksestä, joka on annettu Tornion kaupungin sivistyslautakunnan pöytäkirjanotteena, on käynyt ilmi hankintalain 126 §:ssä edellytetyllä tavalla, miten asia on mahdollista saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Asiassa sovellettava muutoksenhakuaika on näin ollen ollut hankintalain 147 §:n 1 momentissa säädetty 14 päivää. Kyseinen määräaika on edellä lausutun perusteella päättynyt 8.6.2018. Koska valitus on saapunut markkinaoikeuteen vasta 21.6.2018, se on jätettävä myöhässä saapuneena tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen pääasian osalta tutkimatta ja hylkää Tornion Palloveikot ry:n vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Petri Rinkinen ja Markus Ukkola sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.