MAO:323/19

Asian tausta

Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy (jäljempänä myös hankintayksiköt) ovat ilmoittaneet 25.4.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella sekä 15.5.2018 julkaistulla korjausilmoituksella avoimella menettelyllä puitejärjestelynä toteutettavasta rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalveluja oheistuotteineen koskevasta hankinnasta kahden vuoden sopimuskaudelle sekä mahdolliselle yhdelle kahden vuoden optiokaudelle.

Helsingin kaupungin hankintajohtaja on 13.6.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 33 valinnut Grano Oy:n tarjouksen.

Helsingin Konsernihankinta Oy on 13.6.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 21 valinnut Grano Oy:n tarjouksen.

Helsingin kaupungin kaupunginhallitus on 10.9.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 563 kumonnut 13.6.2018 tekemänsä hankintapäätöksen § 33, tehnyt korjatun hankintapäätöksen ja valinnut edelleen Grano Oy:n tarjouksen.

Helsingin Konsernihankinta Oy on 20.9.2018 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä (29/2018) kumonnut 13.6.2018 tekemänsä hankintapäätöksen § 21, tehnyt korjatun hankintapäätöksen ja valinnut edelleen Grano Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksiköiden ilmoituksen mukaan ollut noin 2.500.000 euroa.

Hankintasopimuksia ei hankintayksiköiden ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Kopio Niini Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat hankintaoikaisupäätökset ja velvoittaa hankintayksiköt korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksiköt maksamaan sille hyvitysmaksuna 76.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksiköt korvaamaan yhteisvastuullisesti sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 4.743,75 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksulla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköt ovat menetelleet hankintasäännösten vastaisesti hyväksymällä voittaneen tarjoajan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen ilman, että niille on esitetty riittävä ja hankintasäännösten mukainen selvitys tarjoushintojen perusteista.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut poikkeuksellisen alhainen suhteessa hankinnan ennakoituun arvoon ja valittajan tarjoukseen. Hankinnan ennakoitu arvo on ollut 2,5 miljoonaa euroa. Hankintamenettelyssä on saatu kaksi tarjousta. Voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut 369.264 euroa ja valittajan tarjoushinta 796.397,20 euroa. Voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut 15,85 prosenttia hankinnan ennakoidusta kokonaisarvosta ja 49,75 prosenttia eli alle puolet valittajan tarjouksen tarjoushinnasta. Voittaneen tarjoajan tarjouksen hintatiedot ovat olleet poikkeuksellisen alhaisia myös suhteessa yleiseen kustannustasoon.

Hankintayksiköt ovat 10.9.2018 ja 20.9.2018 tekemillään hankintaoikaisupäätöksillä vahvistaneet, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut poikkeuksellisen alhainen ja että voittaneelta tarjoajalta on tullut vaatia selvitys sen tarjouksen hinnoittelusta.

Hankintasäännösten mukaan tarjoajalta edellytettävän selvityksen tulee koskea tarjoajan hintoja ja kustannuksia. Tarkoituksena on saada hankintayksikölle selvitys tarjouksen poikkeuksellisen alhaisten hintojen perusteista sekä syistä, jotka mahdollistavat tarjoajan toiminnan poikkeuksellisen alhaisista tarjoushinnoista huolimatta. Selvityksen tulee kohdistua hankintasäännöksissä todetuin tavoin esimerkiksi niihin tarjoajan toimintaa ja teknistä toteutustapaa koskeviin toimintatapoihin, jotka esimerkiksi valmistusmenetelmän, teknisten ratkaisujen tai palvelujen omintakeisuuden johdosta mahdollistavat poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan.

Voittaneen tarjoajan antama tarjouksen hintaa koskeva selvitys ei ole ollut hankintasäännösten edellytysten mukainen. Selvityksessä ei ole käytännössä annettu tarjoushintojen perusteista lainkaan sellaisia tietoja, jotka olisivat mahdollistaneet hankintayksiköille voittaneen tarjoajan tarjoushintojen arvioinnin hankintasäännösten edellyttämällä tavalla. Selvityksessä on useissa tarjoushintoja koskevissa kohdissa ainoastaan viitattu valittajan tarjoukseen ja esitetty, että valittajalla olisi ollut tarjouksessaan hinnoitteluvirheitä. Viittaus valittajan tarjoukseen ei ole kuitenkaan hankintasäännösten edellyttämällä tavalla selvittänyt voittaneen tarjoajan tarjoushintojen perusteita.

Voittanut tarjoaja on tarjouksessaan ilmoittanut kohderivin "Erikoistuntityöt 12.000 h" tuntihinnaksi 0,01 euroa, kun valittajan tarjoama vastaava tuntihinta on ollut 13,50 euroa. On selvää, et tä voittaneen tarjoajan tarjoama yhden sentin tuntihinta ei ole kattanut erikoistuntitöiden henkilöstökustannuksia eikä muita kustannuksia. Myös kohderivin "Muu tuntityö (esim. käsityö) 800 h" osalta voittaneen tarjoajan tarjoama tuntihinta on ollut 0,01 euroa, kun valittajan tarjoama tuntihinta on ollut 50,00 euroa. On selvää, että voittaneen tarjoajan ilmoittamalla tuntihinnalla ei ole mahdollista kattaa muuna tuntityönä suoritettavien palvelujen työvoima-, laitteisto- ja muita kustannuksia viranomaisvelvoitteineen ja sivukuluineen. Tarjouspyynnössä erikoistuntitöiden määräksi on arvioitu 12.000 tuntia ja muun tuntityön (esim. käsityö) määräksi 800 tuntia.

Voittanut tarjoaja on ilmoittanut selvityksessään, ettei se usko Helsingin kaupungin kokoisen asiakkaan ostavan sopimuskauden aikana tarjouspyynnössä esitetyn mukaisesti erikoistuntitöitä ja ettei se halua, että sen työntekijöillä olisi kiusausta merkitä työtilauksiin erikoistuntitöiksi tai muiksi tuntitöiksi sellaisia töitä, jotka tosiasiassa kuuluvat tavanomaiseen kopiointiin. Lisäksi yhtiö on esittänyt, ettei se halua käyttää aikaa veloitusten oikeellisuuden tarkistamiseen ja ettei se usko, että Helsingin kaupunki ryhtyisi teettämään sillä tarkoitushakuisesti erikoistuntitöitä tai muita tuntitöitä tavanomaisten kopio- ja tulostustöiden sijaan. Selvitystä ei olisi tullut pitää riittävänä, koska siinä ei ole tosiasiassa millään tavoin selvitetty alhaisten tarjoushintojen perusteita.

Voittanut tarjoaja on lisäksi ilmoittanut usean kohderivin osalta yksikköhinnaksi 0,65 euroa, kun valittajan vastaava yksikköhinta on ollut 0,85 euroa. Voittaneen tarjoajan mainitut yksikköhinnat ovat siten olleet 23,5 prosenttia eli lähes neljäsosan alhaisempia kuin valittajan yksikköhinnat. Kohderivissä "Mustavalkoinen tuloste A4 3411600 kpl" voittaneen tarjoajan hinta 0,005 euroa ei ole kattanut edes muuttuvia kustannuksia. Kohderivissä "Skannaus mustavalkoinen, A4/A3, ensimmäisen sivu" voittaneen tarjoajan yksikköhinta on ollut vain prosentin valittajan tarjoushinnasta (0,01 euroa / 1,00 euroa). Kyseisten hintojen osalta voittanut tarjoaja on selvityksessään ilmoittanut, että valittajan tarjouksessa olisi niiden osalta ollut hinnoitteluvirhe.

Kohderivin "Tavallinen taitto" osalta voittanut tarjoaja on selvityksessään todennut, että "Grano Oy:n piirustustulostimet taittavat tulosteet automaattisesti, ilman manuaalista työtä, ajan hukkaa tai lisäkustannuksia" ja että se on näiltä osin ollut hinnoittelussa hyvin maltillinen. Voittaneen tarjoajan tarjoushinta on ollut vain viidesosa valittajan vastaavasta tarjoushin nasta, vaikka myös valittajalla olevat taittokoneet tekevät kysymyksessä olevan taittotyön automaattisesti ilman manuaalista työtä.

Voittanut tarjoaja on lisäksi selvityksessään kohderivien "Taitto seläkkeellä" ja "Mappitaitto seläkkeellä" osalta todennut yleisellä tasolla, että sen hankintakustannus on mahdollisimman alhainen. Mainittu toteamus ei ole kuitenkaan millään tavoin selvittänyt mainittujen kohderivien hinnoittelua. Kyseisten kohderivien palvelujen osalta materiaalikustannukset ovat vain osa tuotantokustannuksista. Lisäksi on huomattava, että materiaalikustannukset on hinnoiteltu erikseen kohderiveillä "Koneellinen seläke" ja "Manuaalinen seläke", joiden osalta voittaneen tarjoajan ja valittajan tarjoukset ovat olleet käytännössä samat.

Hankintayksiköt ovat hyväksymällä poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen ilman hankintasäännösten edellytykset täyttävää selvitystä valinneet tarjouksen, joka ei kata tuotantokustannuksia ja toteuttaa hankinnan taloudellisesti kestämättömällä ja terveen kilpailun vaarantavalla tavalla.

Vastine

Vaatimukset

Helsingin kaupunki ja Helsingin Konsernihankinta Oy ovat yhteisessä vastineessaan vaatineet, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Poikkeuksellisen alhaista tarjousta koskevia säännöksiä ei ole laadittu poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttavan tarjouksen tehneen tarjoajan kilpailijoiden suojaksi, vaan hankintayksikön ja mainitun tarjouksen tehneen tarjoajan suojaksi. Säännöksillä on mahdollistettu hankintayksikölle hankinnasta aiheutuvien taloudellisten riskien huomioon ottaminen ja turvataan kyseisen tarjouksen tehneelle tarjoajalle tilaisuus osoittaa, että tarjous on asianmukainen myös hinnan ja kustannusten osalta.

Hankintayksiköllä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous, jos tarjoajan antama selvitys ei tyydyttävästi selitä tarjotun hinnan alhaista tasoa.

Esillä olevassa asiassa hankintayksiköt ovat pyytäneet halvimman tarjouksen antaneelta tarjoajalta selvityksen tarjouksen hinnoista ja kustannuksista. Tarjoaja on itse harkinnut, mitä selvitystä se on katsonut parhaaksi toimittaa.

Hankintayksiköt ovat tutkittuaan voittaneen tarjoajan toimittamaa selvitystä päättäneet olla hylkäämättä sen tarjousta alihintaisena. Hankintayksiköt eivät ole myöskään saaneet näyttöä siitä, että tarjottu hinta olisi johtunut julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa mainittujen velvoitteiden laiminlyömisestä, joten hankintayksiköillä ei ole ollut velvollisuutta hylätä kyseistä tarjousta.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Grano Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.683 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Kummankin tarjoajan tarjoama kokonaishinta on selvästi alittanut hankinnan ennakoidun kokonaisarvon.

Kuultavan tarjoama kokonaishinta on ollut merkittävästi edullisempi kuin valittajan tarjoama hinta. Koska tarjoajia on ollut vain kaksi, ei ole mahdollista sanoa, onko halvempi tarjous ollut poikkeuksellisen alhainen vai kalliimpi tarjous poikkeuksellisen kallis.

Valittaja on oikeassa siinä, että voittaneen tarjoajan tarjoama erikoistuntitöiden tuntihinta 0,01 euroa ei kata henkilöstökustannuksia. Voittanut tarjoaja on kuitenkin tulostusalan kokemuksensa perusteella pitänyt varmana, että rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostustöissä ei ole tarvetta erikoistuntitöiden tekemiselle. Kun tarjoaja pitää selvänä, että jollekin tarjouspyynnössä todetulle palvelusuoritukselle ei ole tarvetta, tarjoajan tulee voida hinnoitella tuollainen palvelu erityisen edulliseksi, kun tarjouskorin kokonaishinta ratkaisee tarjouskilpailun.

Hankintalaki ei aseta tarjouksen hintaa koskevan selvityksen sisällölle ehdottomia vaatimuksia. Laissa on sen sijaan lueteltu seikkoja, joita selvitys voi erityisesti koskea. Voittaneen tarjoajan antama selvitys on riittävällä tavalla selvittänyt sen tarjouksen hinnoittelua verrattuna valittajan tarjoukseen. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, millaista selvitystä se pitää riittävänä, eivätkä hankintayksiköt ole esillä olevassa asiassa ylittäneet harkintavaltaansa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että vaikka hankintalaissa ei ole asetettu tarjouksen hintaa koskevan selvityksen sisällölle ehdottomia vaatimuksia, se ei tarkoita, ettei selvityksessä tarvitsisi lainkaan esittää tosiasiallista tietoa tarjouksen hinnoittelusta ja hinnoittelun perusteista. Tarjouksen hintaa koskevassa selvityksessä tarjoajan tulee yksilöidä ne perusteet ja toimintaansa liittyvät tosiasialliset seikat, joiden johdosta tarjoajan on mahdollista tuottaa palvelu taloudellisesti kestävällä tavalla ja aiheuttamatta hankintayksikölle riskejä poikkeuksellisen alhaisesta hinnasta huolimatta.

Muut kirjelmät

Hankintayksiköt ovat antaneet yhteisen lisälausuman.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 96 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on vaadittava tarjoajalta selvitys tarjouksen hinnoista tai kustannuksista, jos tarjous vaikuttaa poikkeuksellisen alhaiselta. Pyyntö ja selvitys voivat koskea erityisesti valmistusmenetelmää, palvelun suorittamisen tai rakennusmenetelmän taloudellisia ja teknisiä ratkaisuja, hankinnan poikkeuksellisen edullisia ehtoja, rakennusurakoiden, tavaroiden tai palvelujen omintakeisuutta, 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden noudattamista, alihankintoja sekä tarjoajan saamaa valtiontukea.

Hankintalain 96 §:n 1 momenttia koskevien esitöiden (HE 108/2016 vp s. 205) mukaan hankintayksiköllä on velvollisuus pyytää selvitystä ja tarjoajalla velvollisuus antaa selvitys hankintayksikön pyynnöstä aina kun kysymyksessä on poikkeuksellisen alhaiselta vaikuttava tarjous. Tarjotun hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuuden arvioiminen on kuitenkin hankintayksiköiden harkintavallassa. Hinnan tai kustannusten poikkeuksellisuutta arvioitaessa voidaan kiinnittää huomiota muun ohella hankinnan laatuun ja laajuuteen sekä toimitusaikaan, hankinnan oikeudellisiin, taloudellisiin sekä teknisiin tekijöihin, muiden tarjoajien antamiin hintoihin sekä toimialalla tyypilliseen hinnoittelurakenteeseen. Toisin kuin poissulkemisperusteissa ja soveltuvuusvaatimuksissa, joissa selvitykset vaaditaan vasta tarjouskilpailun voittajalta, hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisten tarjousten taustojen selvittäminen on tehtävä kaikilta tarjoajilta, joiden tarjoukset ovat hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisia.

Esitöissä (HE 108/2016 vp s. 205) on lisäksi todettu, että pyydettävät selvitykset voivat liittyä muun ohella valmistusmenetelmään, taloudellisiin tai teknisiin ratkaisuihin, tarjoajan käytettävissä oleviin poikkeuksellisen edullisiin hankinnan ehtoihin sekä tarjottavien ratkaisujen omintakeisuuteen. Selvitykset voivat liittyä myös 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen ympäristö-, sosiaali- ja työoikeudellisten velvoitteiden noudattamiseen sekä alihankintoihin ja alihankkijoiden vastaavien velvoitteiden noudattamiseen. Pyydettävät selvitykset voivat koskea edelleen esimerkiksi työsuojelua, sosiaalimaksujen maksamista, ylitöiden maksamista, työturvallisuutta sekä laittoman työn kieltoon liittyvien säädösten soveltamista.

Hankintalain 96 §:n 1 momenttia koskevissa esitöissä (HE 108/2016 vp s. 206) on vielä todettu, että 1 momentissa oleva selvitettäviä asioita koskeva luettelo ei ole tyhjentävä, vaan tarjoajilta voidaan pyytää ja niillä on oikeus antaa selvitys myös muista seikoista.

Hankintalain 96 §:n 2 momentin mukaan hankintayksikkö voi hylätä hankinnan laatuun ja laajuuteen nähden hinnaltaan tai kustannuksiltaan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen, jos tarjoajan antama selvitys ja muu toimitettu näyttö ei tyydyttävästi selitä tarjottujen hintojen tai kustannusten alhaista tasoa. Hankintayksikön on hylättävä tarjous, jos tarjouksen poikkeuksellisen alhainen hinta tai kustannukset johtuvat 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen velvoitteiden laiminlyömisestä.

Hankintalain 96 §:n 2 momenttia koskevissa esitöissä (HE 108/2016 vp s. 206) on todettu, että julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta 26.2.2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/24/EU johdanto-osan 103 kohdan mukaan tarjoukset saattavat perustua teknisesti, taloudellisesti tai oikeudellisesti epäterveisiin oletuksiin ja käytäntöihin, joten hankintayksiköillä on oltava oikeus hylätä tarjous, jos se harkitsee, ettei tarjoajan selitys tarjouksensa perusteista ole riittävä. Hankintayksiköllä on siten pääsääntöisesti harkintavalta poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen hylkäämisessä, jos se arvioi, että tarjouksen hyväksyminen tarkoittaisi riskiä toimituksen laiminlyömisestä taikka puutteellisuudesta. Tarjoajalta voidaan arvioida puuttuvan edellytykset hankinnan toteuttamiseen myös esimerkiksi tilanteessa, jossa hankintayksikkö arvioi tarjouksen hinnoittelun perustuneen virheelliseen käsitykseen tarjouspyynnön sisällöstä. Tarjouksen hylkääminen on mahdollista edelleen tilanteessa, jossa hankintayksiköllä on perusteltu syy uskoa, että alhaisen tarjoushinnan syynä on tarjoajan tarkoitus tarjoushinnan myöhempään nostamiseen.

Hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle ehdokkaan tai tarjoajan, joka on rikkonut muun ohella työehtosopimusten velvoitteita, ja hankintayksikkö voi näyttää rikkomuksen toteen.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksiköt ovat menetelleet hankintasäännösten vastaisesti hyväksymällä voittaneen tarjoajan poikkeuksellisen alhaisen tarjouksen ilman, että niille on esitetty riittävä ja hankintalain vaatimusten mukainen selvitys tarjouksen hinnoista. Valittajan mukaan voittaneen tarjoajan antama selvitys tarjouksen hinnasta ei ole täyttänyt hankintalaissa selvityksen sisällölle asetettuja vaatimuksia.

Hankintayksiköt ovat pyytäneet tarjouspyynnöllä tarjouksia rakennuspiirustusten kopiointi- ja tulostuspalveluista oheistuotteineen. Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus ja sen vertailuperusteena halvin hinta. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on ollut noin 2,5 miljoonaa euroa.

Hankintayksiköt ovat saaneet tarjouksille asetettuun määräaikaan mennessä kaksi tarjousta. Hankintapäätösten 13.6.2018 liitteenä olleen tarjousvertailuasiakirjan mukaan voittaneen tarjoajan tarjouksen vertailuhinta on ollut 369.264 euroa ja valittajan tarjouksen vertailuhinta 796.397,20 euroa. Voittaneen tarjoajan vertailuhinta on siten ollut huomattavasti valittajan vertailuhintaa alhaisempi.

Hankintayksiköt ovat ennen muutoksenhaun kohteena olevien hankintaoikaisupäätösten tekemistä pyytäneet voittaneelta tarjoajalta selvityksen sen tarjouksen hinnoittelusta, ja voittanut tarjoaja on antanut pyydetyn selvityksen.

Muutoksenhaun kohteena olevien hankintaoikaisupäätösten mukaan hankintayksiköt ovat hyväksyneet voittaneen tarjoajan tarjouksen saadun selvityksen perusteella. Hankintaoikaisupäätöksissä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Selvityksessä Grano Oy on perustellut antamiaan hintatarjouksia. Selvityksen perusteella ei ole syytä epäillä, ettei hankintasopimuksen toteuttaminen tarjotuilla hinnoilla olisi mahdollista.

Selvityksen perusteella Grano Oy ei ole laiminlyönyt ympäristö-, sosiaali- tai työoikeudellisia velvoitteitaan. Grano Oy täyttää myös hankintamenettelyssä asetetut soveltuvuusehdot, mukaan lukien tilaajavastuulaista johtuvat työ- ja sosiaalilainsäädännölliset velvollisuudet. Näin ollen hankintayksiköllä ei ole perusteita tarjouksen tai tarjoajan hylkäämiseen."

Markkinaoikeus toteaa, ettei hankintasäännöksissä ole asetettu hankintayksikölle velvollisuutta hylätä tarjousta poikkeuksellisen alhaisen tarjoushinnan perusteella, vaan hankintayksiköllä on harkintavaltaa sen suhteen, arvioiko se tarjouksen toista tarjousta alhaisemman hinnan merkitsevän mahdollista perustetta tarjouksen hylkäämiselle. Hankintasäännöksissä ei ole myöskään asetettu ehdottomia vaatimuksia tarjouksen hintoja koskevan selvityksen sisällölle.

Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksiköillä ole voittaneen tarjoajan tarjouksessa annettujen tietojen ja voittaneelta tarjoajalta saadun selvityksen perusteella ollut perusteltua syytä epäillä, ettei voittanut tarjoaja voisi tarjoamillaan tarjoushinnoilla suoriutua kysymyksessä olevien kopiointi- ja tulostuspalvelujen toteuttamisesta tarjouspyynnössä edellytetyllä tavalla. Asiassa ei ole esitetty, että voittanut tarjoaja olisi rikkonut hankintalain 81 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja velvoitteita. Hankintayksiköiden ei ole katsottava menetelleen virheellisesti tai valittajaa kohtaan syrjivästi, kun ne eivät ole hylänneet voittaneen tarjoajan tarjousta hinnaltaan poikkeuksellisen alhaisena.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksiköt eivät ole menetelleet hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksiköt ja kuultava joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksiköiden ja kuultavan määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Kopio Niini Oy:n korvaamaan Helsingin kaupungin ja Helsingin Konsernihankinta Oy:n yhteiset oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla ja Grano Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.683 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Riikka Innanen sekä asessori Anu Pitkänen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.