MAO:254/19

Asian tausta

Rovaniemen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 21.8.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta 48 kuukauden sopimuskaudelle.

Rovaniemen kaupungin perusturvapalveluiden toimialajohtaja on 5.10.2018 tekemällään hankintapäätöksellä § 244 valinnut Hygga Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 210.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Orkestr.io Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on määrittänyt kokonaistaloudellisen edullisuuden halvimman hinnan vertailussa käytettävät perusteet siten, että tosiasiassa kokonaishinnaltaan edullisin tarjous ei ole tullut valituksi. Palvelun vertailuhinnassa olisi käyttöönottoprojektin lisäksi tullut ottaa huomioon yhden työaseman asemesta koko hankintakaudella arvioitu tarvittavien työasemien määrä, joita toimittajasta riippumatta tarvitaan noin 10–16 kappaletta. Vain tällä tavalla hankinnan kokonaistaloudellista edullisuutta olisi voitu arvioida tasapuolisesti ja voittanut tarjous vastaisi todellisia hankinnan kustannuksia.

Voittaneen tarjoajan tarjous maksaisi koko hankinta-ajalta jopa 34.799 euroa enemmän kuin valittajan tarjous. Vaikka työasemia olisi tarvittu ainoastaan kaksi, valittajan tarjous olisi joka tapauksessa ollut kokonaishinnaltaan edullisempi kuin voittanut tarjous. Voittaneen tarjoajan tarjous on myös ollut käyttöönottoprojektin osalta hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen.

Vastine

Vaatimukset

Rovaniemen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti vertailuperusteet asettaessaan. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa vertailu- ja valintaperusteiden asettamisessa.

Tarjouspyynnössä on ilmoitettu kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet. Hankintayksikkö on suorittanut tarjousten vertailun ja tarjoajan valinnan tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tarjoajien ilmoittamat hinnat yhdelle työasemalle kerrottiin tarjouspyynnössä ilmoitetulla kertoimella 48, johon lisättiin tarjoajien käyttöönottoprojektille ilmoittama hinta. Hankintayksikkö on valinnut tarjouspyynnön vertailuperusteiden mukaan hinnaltaan edullisimman tarjouksen tarjouskilpailun voittajaksi. Merkitystä ei ole sillä, että voittanut tarjous olisi todellisuudessa sopimuskaudella kalliimpi.

Hankintayksikkö on tehnyt ennen tarjouskilpailun avaamista markkinakartoituksen ja julkaissut 30.5.2018 ennakkotietoilmoituksen, jossa se on pyytänyt potentiaalisia tarjoajia osallistumaan vuoropuheluun. Valittaja on osallistunut vuoropuheluun, mutta ei ole vastauksissaan kommentoinut lainkaan tarjouspyynnössä esitettyä vertailuperustetta.

Kuultavan lausunto

Hygga Oy on vaatinut, että markkinaoikeus sallii hankintapäätöksen täytäntöönpanon, hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.665 eurolla viivästyskorkoineen ja esittänyt, että tarjouspyynnön hintavertailun perusteena on käytetty sitä hankintamäärää, jonka hankintaan hankintayksikkö on tarjouspyynnössä sitoutunut. Hankintayksikkö on noudattanut hankintasäännöksiä ottamalla huomioon hankinnan optiot ja laajentamismahdollisuudet hankinnan arvioidussa kokonaisarvossa.

Hygga Oy:n tarjous ei ole ollut hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen. Hygga Oy on täyttänyt kaikki velvoitteensa ja on sitoutunut tarjouksessaan ilmoittamiinsa hintoihin.

Hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten mukaisesti kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden painotuksen asettaessaan. Vertailuperusteet ovat liittyneet hankinnan kohteeseen, eivätkä ne ole antaneet hankintayksikölle riippumatonta valinnanvapautta. Perusteet ovat olleet syrjimättömiä ja omiaan varmistamaan todellisen kilpailun mahdollisuuden. Vertailuperusteet ovat olleet myös selvästi todennettavissa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että voittaneen tarjoajan tarjous on ollut todellisuudessa kokonaistaloudellisesti kalliimpi eikä siten toteuta kilpailutuksen todellisia tavoitteita. Hankintayksiköllä on ollut tiedossa hankintaa valmistellessa, että palvelua ei voida toteuttaa yhdellä laitteella. Hankintayksiköllä on ollut koekäytössä järjestelmä, josta on ollut mahdollista laskea todellinen tarve laitteiden määrälle. Käytetyn laskentaperiaatteen virheellisyyttä vahvistaa se, että tosiasiallisesti markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi väliaikaisesti hankitussa suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän kokoonpanossa hankintayksiköllä on ollut käytössään 18 laitetta.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Hankinnan ennakoitu arvo ja hankinnasta ilmoittaminen

Hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia 21.8.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella. Hankintayksikkö on ilmoittanut kyseessä olevan EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankintayksikkö on esittänyt hankintailmoituksessa ja markkinaoikeudelle antamassaan vastineessa, että hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on ollut 210.000 euroa. Myös valittaja on arvioinut hankintailmoituksessa ilmoitetun hankinnan ennakoidun kokonaisarvon olevan linjassa vastaavien suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmien toteutuneiden hankintojen kanssa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 25 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan kansallinen kynnysarvo ilman arvonlisäveroa laskettuna on 60.000 euroa tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa, jollei 3–4 kohdassa toisin säädetä.

Hankintalain 26 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan EU-kynnysarvot, jotka perustuvat hankintadirektiiviin ja käyttöoikeussopimusdirektiiviin, ilman arvonlisäveroa laskettuna ovat 207.000 euroa muiden kuin 1 kohdassa tarkoitettujen hankintayksiköiden tavarahankinnoissa, palveluhankinnoissa ja suunnittelukilpailuissa. Säännöksen 3 momentin mukaisella menettelyllä tarkistettu palveluhankintojen EU-kynnysarvo on 1.1.2018 alkaen ollut 221.000 euroa.

Hankintayksikön ilmoittama hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on alittanut hankintalain 26 §:n 3 momentin mukaisen palveluhankintojen EU-kynnysarvon 221.000 euroa, mutta ylittänyt hankintalain kansallisen kynnysarvon. Näin ollen asiassa tulevat sovellettavaksi hankintalain 99 §:n mukaisesti hankintalain 11 luvun säännökset sen lisäksi, mitä hankintalain I ja IV osassa säädetään.

Markkinakartoitus, tarjouspyyntö ja hankintamenettely keskeisiltä osin

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella hankintayksikkö tehnyt ennen varsinaisen hankintamenettelyn aloittamista markkinakartoituksen ja julkaissut 30.5.2018 ennakkotietoilmoituksen, jossa se on pyytänyt potentiaalisia tarjoajia osallistumaan vuoropuheluun. Tämän jälkeen hankintayksikkö on lähettänyt markkinakartoitukseen ilmoittautuneille tahoille sähköpostiviestin, jossa se on muun ohella määritellyt toiminnanohjausjärjestelmän otettavan käyttöön useassa hoitohuoneessa sekä tarjouspyynnön luonnoksen. Markkinakartoituksen jälkeen hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmästä.

Tarjouspyynnön kohdassa II.2.4 "Kuvaus hankinnasta" hankinnan kohde on määritelty seuraavasti:

"Hankinnan kohteena on Rovaniemen kaupungin suun terveydenhuoltoon "kerralla suu kuntoon" -mallin toteuttamiseen soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä, jolla sujuvoitetaan resurssien hallintaa.

Järjestelmällä hallinnoidaan mm. tila- ja henkilöstöresurssin organisointia sekä potilasvirtoja. Lisäksi järjestelmän kautta viestitetään asiakkaille hoitoajoista tekstiviestein."

Tarjouspyynnön kohdasta "Päätöksenteon perusteet" ilmenee, että hankinnassa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on käytetty halvinta hintaa. Tarjouspyynnössä on todettu muun ohella seuraavaa:

"Hintavertailu suoritetaan siten, että tarjoajan ilmoittama kuukausihinta kerrotaan tarjouspyynnössä ilmoitetulla kertoimella ja näin saatuun tuloon lisätään tarjoajan käyttöönottoprojektille ilmoittama hinta (=vertailuhinta). Halvimman vertailuhinnan jättänyt tarjoaja valitaan palvelun toimittajaksi."

Tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on ilmoitettu hankittavaksi yksi käyttöönottoprojekti, jolle on tullut ilmoittaa euromäärä, ja todettu seuraavaa:

"Käyttöönottoprojekti on kertaluontoinen, järjestelmän käyttöönottoon liittyvä toimintakokonaisuus, jossa järjestelmä saatetaan tilaajan tiloissa käyttökuntoon sekä tilaajan henkilöstö koulutetaan järjestelmän käyttöön."

Tarjouspyynnön kyseisessä kohdassa on myös ilmoitettu kuukausihinnan osalta hankittavaksi määräksi "48 kk/työasema", jolle hinta on tullut ilmoittaa "€/työasema/kk (alv 0%)", ja todettu seuraavaa:

"HUOM! Hankittavalla määrällä tarkoitetaan tarjousten vertailussa käytettävää kerrointa."

Tarjouspyynnön kohdan "Hankinnan kohteen kriteerit" mukaan tarjoajien on tullut myös täyttää tarjouspyynnön liitteenä ollut lomake "Toiminnanohjausjärjestelmän ehdottomat vaatimukset", jonka kohdassa 2a "Toiminnalliset ja tekniset ehdottomat vaatimukset" todettu muun ohella seuraavaa:

"Viestintämahdollisuus hoitohuoneiden ja työnjakajan välillä järjestelmän avulla. Työnjakaja voi valita minne viesti lähetetään (esim. hoitohuone, taukohuone). Voidaan myös lähettää sama viesti samanaikaisesti kaikille.

– –

Järjestelmässä on hätänappi-ominaisuus, joka näyttää hälytyksen kaikilla muilla työasemilla ja infonäytöllä ja antaa hälytyksestä merkkiäänen. Hälytyksen mukana tulee tieto mistä huoneesta hälytys tulee."

Hankintayksikkö on saanut kolme tarjousta, joista kaksi tarjousta on hyväksytty tarjousvertailuun. Voittaneen tarjoajan Hygga Oy:n tarjouksen yksikköhinta käyttöönottoprojektista on ollut 1 euro ja kuukausihinta 298 euroa työasemalta, joten vertailuhinta kuukausihinnan osalta on ollut 14.304 euroa. Valittajan yksikköhinta käyttöönottoprojektista on ollut 2.834 euroa ja kuukausihinta 249 euroa työasemalta, joten vertailuhinta kuukausihinnan osalta on ollut 11.952 euroa. Voittaneen tarjoajan tarjouksen kokonaishinta on näin ollen ollut 14.305 euroa ja valittajan tarjouksen 14.786 euroa.

Hankinnan kohteen määrittäminen ja tarjouspyynnön epäselvyys

Hankintalain 2 §:n 2 momentin mukaan hankintayksiköiden on pyrittävä järjestämään hankintatoimintansa siten, että hankintoja voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, laadukkaasti ja suunnitelmallisesti olemassa olevat kilpailuolosuhteet hyväksi käyttäen ja ympäristö- ja sosiaaliset näkökohdat huomioon ottaen.

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 104 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on pyydettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyyntö on tehtävä kirjallisesti ja laadittava siten, että sen perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Säännöksen esitöiden (HE 108/2016 vp s. 212) mukaan tarjouspyynnön keskeisenä tarkoituksena on kuvata hankinnan kohde syrjimättömällä tavalla sekä pyytää toimittajia määräaikaan mennessä esittämään tarjouksensa. Tarjouspyynnössä on ilmoitettava ne tiedot, joilla on olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä.

Valittaja on esittänyt muun ohella, että palvelun vertailuhinnassa olisi käyttöönottoprojektin lisäksi tullut ottaa huomioon yhden työaseman asemesta koko hankintakaudella arvioitu tarvittavien työasemien määrä, joita toimittajasta riippumatta tarvitaan noin 10–16 kappaletta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa niin hankinnan kohteen määrittelyn kuin kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteiden asettamisessa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteina tulee käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on taloudellisesti edullisin. Hankintayksikön tulee harkintavaltansa puitteissa myös käyttää hyödyksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet. Lisäksi hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Tarjouspyynnön perusteella on voitava antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia ja tarjouspyynnöstä tulee ilmetä kaikki tiedot, joilla on olennaista merkitystä tarjouksen tekemisessä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouspyynnössä on sinänsä määritetty se, miten tarjousten vertailussa käytettävä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena oleva halvin hinta lasketaan. Tarjouspyynnössä on myös ollut kuvaus hankinnan kohteesta. Tarjouspyynnössä ei ole kuitenkaan mainittu hankittavien työasemien lukumäärää tai arviota kyseisestä lukumäärästä. Tarjouspyynnössä ei ole tuotu esiin sitä, mihin Rovaniemen kaupungin suun terveydenhuollon toimipisteisiin toiminnanohjausjärjestelmä on ollut tarkoitus hankkia. Mainituilla seikoilla on voinut olla merkitystä niin tosiasiassa hankittavien työasemien lukumäärään kuin käyttöönottoprojektin laajuuteen. Hankinnan kohteen kuvaus "kerralla suu kuntoon -mallin toteuttamiseen soveltuva toiminnanohjausjärjestelmä" on lisäksi ollut niin yleisluontoinen, ettei se ole ollut omiaan antamaan tarjoajille tarkkaa kuvaa hankinnan kohteesta, vaikkakin hankintayksikkö on sinänsä esittänyt hankintailmoituksessa hankinnan ennakoidun arvonlisäverottoman kokonaisarvon, jonka perusteella tarjoajat ovat voineet laskea suuntaa-antavan arvion hankittavien työasemien määrästä.

Sanottua epäselvyyttä korostaa se, että hankintayksikkö on jo markkinakartoituksessa ilmoittanut potentiaalisille tarjoajille hankkivansa toiminnanohjausjärjestelmän useaan hoitohuoneeseen. Myös tarjouspyyntöasiakirjoista ilmenee, että järjestelmä on ollut tarkoitus hankkia useampaan kuin yhteen hoitohuoneeseen. Hankittava järjestelmä on lisäksi ollut valittajan mukaan koekäytössä 18 hoitohuoneessa, mitä tietoa hankintayksikkö ei ole kiistänyt. Hankintayksikön markkinakartoituksessa saamien vastausten perusteella potentiaalisilla tarjoajilla on ollut epätietoisuutta käyttöönottoprojektin laajuudesta, eikä tarjouspyynnön tapa määritellä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena oleva halvin hinta ole poistanut tätä epäselvyyttä.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä on ollut tiedossa käsitys hankinnan kohteena olevista toimipisteistä ja ainakin arvio hoitohuonekohtaisten työasemien määrästä. Hankintayksikkö ei ole ilmoittanut tarjouspyynnössä kaikkia niitä tietoja, joilla on ollut olennaista merkitystä hankintamenettelyssä ja tarjouksen tekemisessä. Tarjouspyyntö ei ole myöskään ollut omiaan tuottamaan keskenään vertailukelpoisia tarjouksia, eikä siten turvaamaan tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua.

Hintavertailu

Hankintalain 106 §:n mukaan tarjouksista on valittava kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinnaltaan halvin, kustannuksiltaan edullisin tai hinta-laatusuhteeltaan paras. Hinta-laatusuhteen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi. Hankintayksikön tulee ilmoittaa käyttämänsä kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste sekä mahdolliset vertailuperusteet hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä.

Valittaja on esittänyt muun ohella, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on määrittänyt kokonaistaloudellisen edullisuuden halvimman hinnan vertailussa käytettävät perusteet siten, että tosiasiassa kokonaishinnaltaan edullisin tarjous ei ole tullut valituksi.

Tarjouspyynnön mukaisena kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena on ollut halvin hinta. Hintavertailu on suoritettu siten, että tarjoajan ilmoittama työasemakohtainen kuukausihinta on kerrottu sopimuskauden pituudella, johon on lisätty käyttöönottoprojektin hinta.

Markkinaoikeus katsoo, että edellä todetusta hintavertailun suorittamistavasta johtuen asiassa ei ole riittävällä tavalla mahdollista arvioida sitä, onko hankintayksikön tapa määritellä halvin hinta voinut johtaa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valintaan ja onko hankintayksikkö riittävällä tavalla hyödyntänyt kilpailumahdollisuudet. Jäljempänä seuraamuksista lausuttu huomioon ottaen tällä ei kuitenkaan ole asian lopputuloksen kannalta merkitystä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä hankintapäätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Rovaniemen kaupunki aikoo edelleen toteuttaa suun terveydenhuollon toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Rovaniemen kaupungin perusturvapalveluiden toimialajohtajan 5.10.2018 tekemän hankintapäätöksen § 244. Markkinaoikeus kieltää Rovaniemen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 20.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus hylkää Rovaniemen kaupungin ja Hygga Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Asian tultua ratkaistuksi lausunnon antaminen 5.10.2018 tehdyn hankintapäätöksen täytäntöönpanon sallimista koskevasta vaatimuksesta raukeaa.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.