MAO:200/19

Asian tausta

Kuntien Tiera Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 13.6.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta IT-tutkimus- ja analyytikkopalvelujen hankinnasta 48 kuukauden sopimuskaudelle.

Kuntien Tiera Oy:n liiketoimintajohtaja ja lakiasiainjohtaja ovat 13.8.2018 tekemällään hankintapäätöksellä sulkeneet Realyse Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta ja valinneet Gartner Finland Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 2.000.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole tehty.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Realyse Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Valittaja on myös vaatinut, että hankintayksikkö velvoitetaan korvaamaan sille tulonmenetys, mikäli hankintayksikkö päättää keskeyttää hankinnan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen.

Valittaja on lisäksi vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa kunkin osapuolen vastaamaan oikeudenkäyntikuluistaan itse.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta siitä puuttuvien tutkimus- ja analyytikkopalveluiden käyttöehtojen vuoksi.

Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole vaadittu tutkimus- ja analyytikkopalveluiden käyttöehtojen kuvaamisesta erillisellä liitteellä. Tarjouspyyntöasiakirjojen tutkimus- ja analyytikkopalvelujen määritelmä on ollut avoin. Tarjottava palvelukokonaisuus määritellään hankintayksikön ja voittaneen tarjoajan välisessä yhteistyössä kilpailutuksen jälkeen, joten käyttöehdot voidaan laatia erilliseksi liitteeksi asiakaskohtaiseen sopimukseen vasta tässä vaiheessa. Tarjouspyynnöstä ei ole ilmennyt, millä tarkkuudella ja mihin palvelukokonaisuuteen liittyen käyttöehdot olisi tullut kuvata.

Valittaja on saanut hankintayksiköltä vastauksen tiedusteluun, jonka mukaan sopimusneuvotteluissa voidaan tarkentaa käytännön yhteistyötä ja toimintamallia. Valittaja on tälläkin perusteella voinut olettaa puitesopimusluonnoksen ja sen liitteiden täsmentämisen ajoittuvan sopimusneuvotteluvaiheeseen. Näin on ollut erityisesti siksi, että toimittajan palvelujen käyttöehtoihin puitesopimusluonnoksessa tehdyt viittaukset ovat olleet ristiriitaisia ja antaneet kuvan sopimuksen keskeneräisyydestä.

Valittaja on tarjouksessaan hyväksynyt tarjouspyyntöasiakirjoissa olleen puitesopimusluonnoksen. Lisäksi tarjouksessa on kuvattu tutkimus- ja analyytikkopalveluiden käyttöehdot riittävässä laajuudessa, vaikka sen liitteenä ei ole toimitettu erillisiä käyttöehtoja. Valittajan verkkopalvelun erilliset käyttöehdot ovat olleet hankintayksikön luettavissa valittajan tarjouksessa mainitussa internetosoitteessa. Hankintayksikkö on voinut varmistua valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuudesta.

Vastine

Vaatimukset

Kuntien Tiera Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä on ollut oikeus sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena. Tarjouspyyntöasiakirjoissa tarjoajaa on pyydetty hyväksymään liitteenä ollut sopimusluonnos sekä kuvaamaan tarjoamiensa tutkimus- ja analyytikkopalveluiden käyttöehdot. Lisäksi tarjoajan on tullut antaa palvelun käyttöehdot jo tarjouksessaan. Valittaja ei ole toimittanut palveluidensa käyttöehtoja. Tarjouksen liitteenä ollut kuvaus ei ole ollut riittävä sen arvioimiseksi, millä ehdoilla valittaja tuottaisi palveluja asiakkaille.

Viittaaminen tarjouksessa internetsivulla oleviin käyttöehtoihin ei ole täyttänyt tarjouspyynnössä edellytettyä tarjouksen pakollista sisältökuvausta. Tarjoajan olisi tullut itse tulostaa ehdot ja liittää ne tarjoukseensa. Viitatut käyttöehdot eivät edes ole koskeneet varsinaista palvelua eikä sitä, miten palvelu tuotetaan. Valittajan hankintayksikölle tarjouskilpailun aikana esittämä kysymys ei ole liittynyt käyttöehtoihin.

Hankintayksikkö on voinut edellyttää pysyväksi tarkoitettujen käyttöehtojen toimittamista tarjouksen liitteenä. Vaikka käyttöehtoja voidaankin vähäisessä määrin tarkentaa toimeksiantokohtaisesti, hankintayksikön on tullut saada käyttöehdot tarjoajan tarjouksen yhteydessä, jotta hankintayksikkö on voinut varmistua siitä, että käyttöehdot eivät ole ristiriidassa tarjouspyynnön ja puitesopimuksen kanssa ja että tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Valittajan esittämä tapa, jossa tarjoajan tarjouspyynnön- ja sopimuksenmukaisuus varmistuisi vasta toimeksiannon yhteydessä, ei ole hankintasäännösten mukainen.

Kuultavan lausunto

Gartner Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.088,75 eurolla viivästyskorkoineen.

Käyttöehtojen kuvaaminen tarjouksessa on ollut tarjouspyynnön olennainen vaatimus. Ilman tätä kuvausta hankintayksikkö ei ole pystynyt varmistumaan käyttöehtojen olevan tarjouspyyntöasiakirjoissa olleen puitesopimusluonnoksen mukaisia. Sanottu menettely on turvannut hankintayksikön sopimusoikeudellisen aseman.

Valittaja ei ole kuvannut tutkimus- ja analyytikkopalveluiden käyttöehtoja tarjouksessaan. Käyttöehtojen kuvaamistapa on ollut tarjoajan valittavissa, koska tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole edellytetty niiden kuvaamista erillisellä liitteellä. Viittaus internetsivulle ei kuitenkaan ole ollut riittävä tapa kuvata käyttöehtoja. Hankintayksiköllä ei ole ollut tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu huomioon ottaen velvollisuutta pyytää valittajaa täydentämään tarjoustaan, kun kyse ei ole ollut epäolennaisesta puutteesta. Hankintayksiköllä on ollut oikeus sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksiköllä on ollut olennaisilta osin mahdollisuus varmistua tarjotun palvelun tarjouspyynnön ja puitesopimuksen mukaisuudesta valittajan tarjouksen perusteella. Puitesopimuksen ja sen liitteiden täsmentäminen on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut tarkoitus tehdä sopimusneuvottelujen yhteydessä perustuen annettuun tarjoukseen. Lisäksi toimeksiantojen olennaiset sopimusehdot määritellään erillisessä toimeksiantosopimuspohjassa, joka laaditaan sopimuskauden alkaessa. Hankintayksikkö voi varmistua tällä menettelyllä palvelun tarjouspyynnön ja sopimuksen mukaisuudesta.

Verkkopalvelun käyttöehdot ovat luonteeltaan dynaamisia ja kulloinkin voimassa olevat ehdot ovat ladattavissa verkkopalvelusta, joten valittaja on voinut viitata internetissä oleviin käyttöehtoihin.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Vahingonkorvausvaatimus

Valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sille aiheutunut tulonmenetys, mikäli hankintayksikkö päättää keskeyttää hankinnan markkinaoikeuden päätöksen antamisen jälkeen. Asiallisesti kyse on vahingonkorvausvaatimuksesta.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 169 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausasioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa tarkoitettu käräjäoikeus. Valittajan vahingonkorvausvaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Tarjouspyyntö ja esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia IT-tutkimus- ja analyytikkopalveluista (T&A-palvelut).

Tarjouspyynnön kohdassa 8 "Tarjouksen laatiminen" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjouksen on sisällettävä seuraavat tarjouspyynnön liitteet täytettyinä:

Liite 2 Hintalomake
Liite 3 Referenssilomake

Tarjoajan on myös liitettävä tarjoukseen kaikki em. lomakkeissa vaaditut erilliset selvitykset.

Tarjoajan on hyväksyttävä tarjouspyynnön liitteenä 4 oleva sopimusluonnos. Tarjoajaa pyydetään kuvaamaan T&A-palveluiden käyttöehdot tarjouksessaan. Käyttöehdot eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa tarjouspyynnön liitteenä olevan sopimuksen kanssa.

Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia tarjouspyynnön vastaisia ehtoja. Hankintayksikkö voi hylätä tarjouksen, joka on tarjouspyynnön vastainen."

Tarjouspyynnön liitteen 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" kohdassa 3.3 "Tuotteet ja palvelut kunnille" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Pyydämme teitä kuvaamaan T&A-palveluiden käyttöehdot tarjouksessanne."

Tarjouspyynnön liitteessä 4 "Puitesopimus" kohdassa 3.4 "Puitesopimuksen kohde ja tavoitteet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Toimeksiantoon sovelletaan puitesopimuksen lisäksi myös Toimittajan palvelun käyttöehtoja (Liite x) siltä osin, kun ne eivät ole ristiriidassa puitesopimuksen tai toimeksiantosopimuksen kanssa."

Edelleen liitteen kohdassa 4 "Liitteet ja pätemisjärjestys" on todettu sopimukseen kuuluvista liitteistä muun ohella seuraavaa:

"Liite 4b Toimittajan palvelun käyttöehdot [Tarjoajan tarjouksesta]".

Tarjouspyynnön kohdan 10 mukaan hankintayksikölle on voinut esittää lisätietokysymyksiä. Puitesopimusluonnokseen liittyen on esitetty muun ohella seuraava kysymys:

"Liite 4 – Puitesopimusluonnos: voidaanko puitesopimukseen tehdä täsmennyksiä kohdissa 3.3 ja 3.4 kuvattujen yhteistyömallien tarkentamiseksi ennen sopimuksen allekirjoitusta?"

Hankintayksikkö on vastannut kysymykseen seuraavasti:

"Sopimusneuvotteluissa voidaan jossain määrin tarkentaa käytännön yhteistyötä ja toimintamallia."

Kysymyksenasettelu

Asiassa on kysymys siitä, onko Kuntien Tiera Oy hankintayksikkönä menetellyt hankintasäännösten mukaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön avoimen määritelmän takia käyttöehtoja ei ole voinut määrittää etukäteen ja ne on voitu laatia erilliseksi liitteeksi asiakaskohtaisiin sopimuksiin vasta kilpailutuksen jälkeen. Lisäksi valittajan käyttöehdot ovat olleet hankintayksikön luettavissa tarjouksessa mainitussa internet-osoitteessa.

Markkinaoikeus katsoo, että asiassa on ensin arvioitava, onko tarjouspyyntö ollut riittävän selvä vertailukelpoisten tarjousten saamiseksi ja tämän jälkeen sitä, onko valittajan tarjous ollut tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouspyynnön epäselvyys

Hankintayksikkö on edellyttänyt tarjouspyynnössä useassa kohdassa tarjoajan käyttöehtojen kuvaamista. Tarjouspyynnössä ei kuitenkaan ole edellytetty, että käyttöehdot toimitettaisiin erillisellä liitteellä tai muutenkaan rajoitettu ehtojen kuvaamistapaa. Hankintayksikkö on lisäksi edellyttänyt, etteivät tarjoajan käyttöehdot saa olla ristiriidassa tarjouspyynnön liitteenä olleen puitesopimusluonnoksen kanssa. Varsinaisessa puitesopimusluonnoksessa käyttöehtoihin on viitattu siten, että ne tulevat puitesopimuksen osaksi tarjoajan tarjouksesta.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden mukaan oikeus päättää hankintojensa sisällöstä tarpeittensa mukaisesti ja sillä on laaja harkintavalta sen suhteen, miten se määrittelee hankinnan kohteen. Hankintayksikön on kuitenkin otettava huomioon vaatimus tarjoajien tasapuolisesta ja syrjimättömästä kohtelusta. Tarjouskilpailuun osallistuvien tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde ja tarjouksen valintaan vaikuttavat seikat on kuvattava tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia. Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa.

Markkinaoikeus katsoo, että ammattimaisen tarjoajan on tullut ymmärtää edellä mainittu tarjouspyynnössä asetettu edellytys siten, että tarjoajan on tullut liittää tarjoukseensa kuvaus käyttöehdoistaan, jotta hankintayksikkö on voinut varmistua siitä, etteivät käyttöehdot ole puitesopimusluonnoksen kanssa ristiriidassa. Asiaa ei ole arvioitava toisin sen perusteella, että hankintayksikkö ei ole laatinut tarjouspyynnön liitteeksi lomaketta, johon käyttöehdot olisi tullut lisätä tai ilmoittanut muuta täsmällistä käyttöehtojen ilmoitustapaa. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö ei tarjousten sisältöä koskevien vaatimusten osalta ole vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatteen noudattamista. Hankintayksikön ei edellä esitetyn perusteella voida katsoa menetelleen myöskään suhteellisuusperiaatteen vastaisesti edellyttäessään käyttöehtojen kuvaamista tarjouksessa.

Valittajan tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

Valittaja on tarjouksessaan ilmoittanut hyväksyvänsä puitesopimuksen ehdot. Valittaja on liittänyt tarjoukseensa asiakirjan, jossa valittaja on kuvannut palvelunsa sisältöä. Markkinaoikeus toteaa, että tarjouksen liitteestä on muun ohella ilmennyt, että siinä yksilöity verkkopalvelu on asiakkaan käytössä. Tässäkään liitteessä tai muuallakaan tarjouksessa ei ole ollut mitään linkkiä sellaiselle internetsivulle, josta nimenomaiset käyttöehdot tai niiden kuvaus olisivat olleet suoraan hankintayksikön luettavissa, eikä tällaisia ehtoja tai kuvausta ole tulostettuna tai liitetiedostona liitetty tarjoukseen.

Hankintapäätöksen liitteenä olevan asiakirjan mukaan valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen seuraavin perustein:

"Tarjouksenne tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että tarjouksenne ei sisältänyt vaadittuja T&A-palveluiden käyttöehtoja, jonka vuoksi hankintayksikkö ei voi varmistua palvelun tarjouspyynnön ja sopimuksen mukaisuudesta. Tarjouksenne oli kerrotuin tavoin tarjouspyynnön vastainen eikä sitä voida tarjoajien tasapuolista kohtelua vaarantamatta hyväksyä mukaan vertailuun."

Markkinaoikeus toteaa, että tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankintayksikkö on tämän vuoksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen, mikäli tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun tarjousten vertailussa, ja kyseessä ei ole epäolennainen puute tai virhe.

Tarjouspyynnössä on edellä todetuin tavoin edellytetty käyttöehtojen kuvausta tarjouksessa. Valittaja on edellä todetusti toimittanut tarjouksessaan palvelukuvauksen, jossa on kuvattu palvelun sisältöä ja sen keskeisiä ominaisuuksia. Kuvaus on ollut sinänsä laaja, mutta siinä ei ole kuvattu tarjoajan palveluiden käyttöehtoja. Valittajan tarjouksessa ei ole esitetty käyttöehtojen kuvausta tai missään kohtaa viitattu valittajan palvelun käyttöehtoihin, eikä edes esitetty, että ne olisivat ladattavissa tarjouksessa mainitusta linkistä. Markkinaoikeus katsoo, että pelkkää yksilöimätöntä viittausta valittajan palvelun internet-osoitteeseen ei voida pitää riittävänä käyttöehtojen kuvauksena.

Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikön voida katsoa edellä kuvatusti puitesopimusluonnokseen liittyneeseen yhteistyömallien tarkentamista koskevaan kysymykseen antamallaan vastauksella tarkoittaneen sitä, että se olisi muuttanut tarjouspyyntöä poistamalla siitä tarjoajalle asetetun edellytyksen toimittaa T&A-palveluiden käyttöehtojen kuvauksen tarjouksessa.

Edellä todetuin perustein markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Asiassa ei siten tule sovellettavaksi hallintolainkäyttölain 74 §:n 3 momentti.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö ja kuultava joutuisivat pitämään asian laatuun ja laajuuteen sekä työn määrään nähden kohtuulliset oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Kuultava on lausunnossaan ilmoittanut yhtyvänsä pääsääntöisesti hankintayksikön vastineessaan esittämiin perusteisiin, minkä lisäksi kuultava on halunnut esittää tarkennuksia ja lisänäkemyksiä. Edellä todetut seikat huomioon ottaen valittaja on velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut vaaditun määräisinä 3.500 eurolla ja kuultavan kohtuulliseksi harkitulla 1.500 eurolla.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää Realyse Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta ja hylkää sen valituksen muilta osin.

Markkinaoikeus velvoittaa Realyse Oy:n korvaamaan Kuntien Tiera Oy:n oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla ja Gartner Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla, molemmat määrät viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Kuitenkin päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun, saa hakea muutosta valituslupaa pyytämättä valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun, tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun ja sopimuskauden lyhentämisen määräämisestä voidaan kuitenkin panna täytäntöön vasta, kun päätös on lainvoimainen.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Sami Myöhänen ja Jari Tiainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.