MAO:164/19

Asian tausta

Liikennevirasto (nykyisin Väylävirasto, jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 5.5.2018 julkaistulla erityisalojen EU hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta radan turvalaitteiden asiantuntijapalveluita koskevasta palveluhankinnasta 24 kuukauden ajalle ja mahdolliselle kahdelle enintään kahden vuoden pituiselle optiokaudelle.

Liikennevirasto on 14.6.2018 tekemällään päätöksellä asiassa LIVI/3044/02.01.12/2018 sulkenut RR Management Oy:n tarjouksen tarjouskilpailusta.

Liikennevirasto on hankintapäätöksellään asiassa LIVI/3044/02.01.12/2018 valinnut Ramboll CM Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 700.000–800.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

RR Management Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on vaatinut myös, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen liikevaihdon menetystä 1.9.2018 lukien. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.650 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikön olisi tullut pyytää valittajaa täydentämään sen tarjousasiakirjaa sen tarjoaman asiantuntijan työkokemuskohdan II osalta. Asiantuntijan työkokemusta koskevaan kohtaan I annetuista referenssitiedoista on selkeästi käynyt ilmi, että tarjotun henkilön työkokemus on täyttänyt myös kohdan II vaatimukset. Hankintayksikön olisi tullut pystyä olettamaan, että tarjotun henkilön työkokemus on täyttänyt myös kohdan II vaatimukset ja että tarjoaja on epähuomiossa jättänyt täyttämättä kyseisen kohdan taikka tallennuksessa tai lataamisessa on tapahtunut mahdollinen virhe. Työkokemuskohdassa I mainitut hankintayksikön referenssihenkilöt ovat tienneet valittajan tarjoaman asiantuntijan työkokemuksen. Tarjoustaulukon täydentäminen ei olisi ollut hankintasäännösten vastaista.

Vastine

Vaatimukset

Väylävirasto on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.200 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä on tarjouksen vähimmäisvaatimuksena asetettu tarjoajalle velvollisuus ladata tarjouspalveluun tarjouspyynnössä mainittu tarjouspyynnön liite 1.1 liitteestä tarkemmin löytyvien ohjeiden mukaisesti täytettynä. Liitteen välilehdellä "Ohjeet" on ohjeistettu tarjoajaa täyttämään kyseinen lomake ja ilmoitettu selkeästi, että kysymys on tarjoukselta edellytettävästä vähimmäisvaatimuksesta, jonka täyttämättä jääminen voi johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta. Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuudesta on kerrottu myös tarjouspyynnön kohdassa 4.2 hankintamenettelyä koskevissa lisätiedoissa.

Vähimmäisvaatimukset tarjoajan nimeämän asiantuntijan koulutuksen ja työkokemuksen osalta on esitetty liitteen 1.1. välilehdellä "Asiantuntijan kokemus". Pakollisena vähimmäisvaatimuksena on edellytetty asiantuntijan nimeämistä ja sitä, että nimetty asiantuntija täyttää kaikki liitteessä mainitut vähimmäisvaatimukset a, b ja c. Vähimmäisvaatimuksista kohta a on koskenut tarjoajan nimeämän henkilön koulutusta sekä kohdat b ja c henkilön työkokemusta (Työkokemus I ja Työkokemus II). Liitteen ohjesivulla on ohjeistettu tarjoajia täyttämään liitteen keltaisella merkityt kohdat, joihin ovat sisältyneet kohdissa a, b ja c mainitut vähimmäisvaatimukset.

Valittaja on palauttanut liitteen 1.1 jättäessään tarjouksen mutta on täyttänyt ainoastaan liitteen kohdat a ja b. Kohtaan c eli "Työkokemus II" valittaja ei ole täyttänyt pyydettyjä tietoja, vaan kohta on jätetty täysin tyhjäksi. Valittajan tarjous ei ole siten täyttänyt asiantuntijalle asetettuja kohdan c mukaisia vähimmäisvaatimuksia (alakohdat A–C), eikä tarjouksesta muutenkaan ole ollut pääteltävissä, että jokin kyseisen alakohdan mukaisista vähimmäisvaatimuksista olisi täyttynyt. Hankintayksikkö on näin ollen tulkinnut, ettei tarjoajan nimeämä henkilö ole täyttänyt kohdan c mukaisia vähimmäisvaatimuksia. Valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen.

Hankintalainsäädännön mukaisena ja oikeuskäytännössä vahvistettuna yleisenä periaatteena on, että tarjoaja on vastuussa tarjouksensa tarjouspyynnönmukaisuudesta. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta pyytää tarjoajia täsmentämään tai täydentämään tarjouksiaan, eikä hankintayksikkö ole nähnyt tarvetta käyttää hankintasäännösten sille mahdollistamaa harkintavaltaa tarjouksen täydentämispyynnön osalta. Hankintayksikkö ei ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on kohdellut tarjoajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi.

Kuultavan lausunto

Ramboll CM Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että hankintayksiköllä on hankintasäännösten mukaan mahdollisuus ja jopa velvollisuus pyytää lisäselvityksiä, kuten aiemmissakin hankinnoissa on tehty. Hankintayksikkö olisi voinut myös keskeyttää hankintamenettelyn ja kilpailuttaa hankinnan uudestaan.

Hankintayksikön olisi tullut todeta, että kyseessä on ollut joko vahinko, erehdys tai tietojärjestelmistä johtuva syy ja että valittajan tarjoama asiantuntija täyttää kaikki esitetyt vaatimukset jo pelkän nimen perusteella.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Vahingonkorvausvaatimus

Valittaja on vaatinut hankintayksikön velvoittamista korvaamaan liikevaihtonsa menetystä 1.9.2018 lukien kunnes markkinaoikeuden päätös on annettu.

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä erityisalojen hankintalaki) 128 §:n nojalla sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (jäljempänä hankintalaki) 169 §:n 3 momentin mukaan vahingonkorvausasioissa toimivaltainen tuomioistuin on oikeudenkäymiskaaren 10 luvussa tarkoitettu käräjäoikeus. Valittajan vahingonkorvausvaatimus on näin ollen jätettävä markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.

Pääasiaratkaisun perustelut

Oikeusohjeet

Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, onko valittajan tarjous ollut tarjouspyynnön vastainen ja onko hankintayksikkö voinut sulkea sen tarjouskilpailusta pyytämättä valittajalta lisäselvitystä.

Erityisalojen hankintalain 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta.

Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jos jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Erityisalojen hankintalain 78 §:n esitöiden (HE 108/2018 vp s. 271) mukaan pykälä vastaa ehdotetun hankintalain 74 §:ää. Kyseisen säännöksen esitöiden (HE 2018/2018 vp s. 173) mukaan, vaikka lähtökohtana hankintamenettelyissä on osallistumishakemusten ja tarjousten lopullisuus, tarjousmenettelyn joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa ehdokkaiden ja tarjoajien antamissa asiakirjoissa olevien epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja virheiden korjaaminen. Säännös mahdollistaa myös sen, ettei hankintayksiköllä ole velvollisuutta hylätä tarjouksia kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisten virheiden tai puutteiden takia. Tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä.

Esitöissä (HE 108/2016 vp s. 173–174) on todettu edelleen, että hankintayksikön ei tule kuitenkaan sallia osallistumishakemusten taikka tarjousten olennaista muuttamista. Sallittua ei ole pyytää täsmennyksiä, korjauksia ja täydennyksiä siten, että menettelyllä on olennainen vaikutus ehdokkaan tai tarjoajan asemaan. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta tarjousajan päättymisen jälkeen esimerkiksi pyytämällä tarjoajaa toimittamaan tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hinta- tai puuttuvan laatutiedon. Hankintayksikkö ei voi myöskään pyytää tarjoajaa toimittamaan kokonaan puuttuvaa olennaista asiakirjaa, joka olisi tullut liittää tarjoukseen.

Mainituista pykälän 2 momenttia koskevista esitöistä (HE 108/2016 vp s. 173–174) ilmenee lisäksi, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä, pyytääkö se ehdokkaita tai tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa ehdokkaille tai tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle.

Tarjouspyyntöasiakirjat ja valittajan tarjous

Hankinnan kohteena on ollut rautateiden radan turvalaitteiden asiantuntijapalvelu.

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouspyynnön muut ehdot" alakohdassa 6 "Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden täyttyminen" on esitetty vähimmäisvaatimuksena muun ohella, että tarjotut palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset.

Tarjouspyynnön kohdan "Tarjouspyynnön muut ehdot" alakohdan 4 "Asiantuntijalomake ja hintalomake" mukaan tarjoajan on ladattava tarjoukseensa asiantuntijalomake (tarjouspyynnön liite 1.1) ohjeiden mukaan täytettynä.

Tarjouspyynnön liitteen 1 "Hankinnan kohteen kuvaus ja vaatimukset" kohdan 4 "Vaatimukset nimetylle asiantuntijalle ja tämän varahenkilölle" mukaan asiantuntijan osaamiselle ja kokemukselle asetetut vaatimukset on esitetty liitteessä 1.1 "Asiantuntijan osaaminen ja kokemus".

Tarjouspyynnön liitteenä 1.1 olleen Excel-lomakkeen välilehdellä "Asiantuntijan kokemus" kohdassa II on esitetty nimettävän asiantuntijan koulutusta (kohta a) ja työkokemusta (kohdat b ja c) koskevia vaatimuksia.

Kohdassa b (Työkokemus I) on esitetty seuraavaa:

"Asiantuntijalla tulee olla vähintään 50 kk työkokemus rautatieympäristöstä.

Edellä mainitun asiantuntijan työkokemuksen tulee täyttää kaikki seuraavat vähimmäisvaatimukset (1–3):
1) Työkokemuksen tulee olla kertynyt rakentamisen*, kunnossapidon tai tarkastustoiminnan tehtävistä.
2) Työkokemuksen tulee olla kertynyt urakoitsijan, tilaajan, suunnittelijan tai muun asiantuntijan roolissa.
3) Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeisen kahdeksan (8) vuoden aikana tarjouksen vastaanottamiselle varatusta määräajasta lukien.

Työkokemus voi koostua yhdestä tai useammasta toimeksiannosta.
*Rakentamisella tarkoitetaan tässä hankinnassa sekä rakentamista että rakennuttamista."

Työkokemuksen I kuvaamiseksi lomakkeessa on ollut taulukko, johon on tullut täyttää siinä pyydetyt tiedot työkokemuksen I referensseistä. Työkokemuksen kuvaamisesta on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan tulee kuvata asiantuntijan työkokemusreferensseissä vähintään seuraavat tiedot:
- Asiakas yhteystietoineen,
- Työkokemuksen kesto kuukausina,
- Suoritusajankohta (kk/vvvv–kk/vvvv),
- Vähimmäisvaatimusta vastaavien työtehtävien kuvaus,
- Tehtävän toimiala (*Rakentamisella tarkoitetaan tässä hankinnassa sekä rakentamista että rakennuttamista) ja
- Asiantuntijan rooli tehtävässä."

Kohdassa c (Työkokemus II) on esitetty seuraavaa:

"Asiantuntijan työkokemuksen tulee täyttää vähintään yksi (1) alla olevista vähimmäisvaatimuksista (A, B tai C):

Vähimmäisvaatimus A: Asiantuntijalla tulee olla yhteensä vähintään 36 kk työkokemus kunnossapidon alalta rautateiden turvalaitejärjestelmistä, sisältäen vähintään 12 kk työkokemuksen reletekniikkaan perustuvista järjestelmistä JA vähintään 12 kk työkokemuksen tietokonetekniikkaan perustuvista järjestelmistä.

Vähimmäisvaatimus B: Asiantuntijalla tulee olla yhtensä vähintään 50 kk työkokemus rakentamisen* alalta rautateiden turvalaitejärjestelmistä, sisältäen vähintään 12 kk työkokemuksen reletekniikkaan perustuvista järjestelmistä JA vähintään 12 kk työkokemuksen tietokonetekniikkaan perustuvista järjestelmistä.

Vähimmäisvaatimus C: Asiantuntijalla tulee olla yhteensä vähintään 50 kk työkokemus kunnossapidon ja/tai rakentamisen* alalta rautateiden turvalaitejärjestelmistä, sisältäen vähintään 12 kk työkokemuksen reletekniikkaan perustuvista järjestelmistä JA vähintään 12 kk työkokemuksen tietokonetekniikkaan perustuvista järjestelmistä.

Vähimmäisvaatimuksissa A, B ja C asiantuntijan kokemukseksi hyväksytään työkokemus ainoastaan seuraavista tehtävistä:
- turvalaiteisännöintitehtävät,
- turvalaitesuunnittelutehtävät,
- turvalaitevalvontatehtävät,
- turvalaitetarkastustehtävät,
- turvalaitetyönjohtotehtävät,
- turvalaiterakennuttamistehtävät,
- turvalaiteasennustehtävät (Turvalaiteasennustehtävistä asiantuntijan työkokemukseksi hyväksytään yhteensä enintään 18 kk.)

Työkokemuksen tulee olla kertynyt viimeisen kahdeksan (8) vuoden aikana tarjouksen vastaanottamiselle varatusta määräajasta lukien. *Rakentamisella tarkoitetaan tässä hankinnassa sekä rakentamista että rakennuttamista.
Työkokemus voi koostua yhdestä tai useammasta toimeksiannosta."

Myös työkokemuksen II kuvaamiseksi lomakkeessa on ollut taulukko, johon on tullut täyttää siinä pyydetyt tiedot työkokemuksen II referensseistä. Työkokemuksen kuvaamisesta lomakkeessa on todettu seuraavaa:

"Tarjoajan tulee kuvata asiantuntijan työkokemusreferensseissä vähintään seuraavat tiedot:
- Asiakas yhteystietoineen,
- Työkokemuksen kesto kuukausina,
- Suoritusajankohta (kk/vvvv–kk/vvvv),
- Tehtävän toimiala (*Rakentamisella tarkoitetaan tässä hankinnassa sekä rakentamista että rakennuttamista),
- Vähimmäisvaatimusta vastaavien työtehtävien kuvaus ja järjestelmien nimet,
- Rautateiden turvalaitejärjestelmä ja
- Asiantuntijan rooli tehtävässä."

Välilehden "Asiantuntijan kokemus" kohdassa II "Vähimmäisvaatimukset" on todettu lisäksi, että tarjoajan tulee täyttää kaikki asiantuntijan vähimmäisvaatimukset a–c ja että tarjoajan tulee antaa pyydetyt tiedot.

Tarjouspyynnön liitteenä 1.1 olleen Excel-lomakkeen välilehdellä "Ohjeet" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajan on annettava tälle lomakkeelle tarjouspyynnössä pyydetyt tiedot nimeämästään asiantuntijasta. Lomake palautetaan ohjeiden mukaisesti täytettynä tarjouksen mukana. (…)

Pakollisena vähimmäisvaatimuksena on asiantuntijan nimeäminen ja vähimmäisvaatimusten täyttyminen. Vähimmäisvaatimukseen vastaamatta jättäminen, vähimmäisvaatimuksen täyttymättömyys tai asiantuntijan nimeämättä jättäminen voi johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Tarjoaja tulee antaa vastauksensa vain keltaisella merkittyihin lomakkeen kohtiin. Osaan kohdista tarjoajan tulee ilmoittaa asiantuntijan osaamista ja kokemusta vastaavat tiedot. Osaan kohdista tarjoajan tulee valita alasvetovalikoista asiantuntijan osaamista ja kokemusta vastaavat tiedot."

Tarjouspyynnön kohdan "Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot" alakohdassa 4.1 "Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus" on todettu seuraavaa:

"Tarjottujen palveluiden on oltava tarjouspyynnön ja sen liitteiden sisällön mukaisia. Tarjoajan on vastattava kaikkiin esitettyihin kysymyksiin ja liitettävä tarjoukseensa kaikki pyydetyt selvitykset. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistuksessa käytetään tarjousta kokonaisuudessaan.

Tarjouskilpailusta suljetaan pois ne tarjoukset, jotka eivät ole tarjouspyynnön tai tarjousmenettelyn ehtojen mukaisia."

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittaja on tarjouksessaan vastannut "Kyllä" tarjouspyynnön kohdan "Tarjouspyynnön muut ehdot" alakohdassa 6 "Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden täyttyminen" esitettyyn vähimmäisvaatimukseen siitä, että tarjotut palvelut täyttävät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset.

Valittaja on lisäksi liittänyt tarjoukseensa tarjouspyynnön liitteenä 1.1 olleen asiantuntijan koulutusta ja työkokemusta koskevan Excel lomakkeen. Valittaja on nimennyt tarjoamansa asiantuntijan ja täyttänyt kyseisen Excel-lomakkeen kohtien a (Koulutus) ja b (Työkokemus I) keltaisella merkityt kohdat. Työkokemuksen I osalta valittaja on ilmoittanut, että sen nimeämällä asiantuntijalla on kohdassa b vaadittu työkokemus ja täyttänyt kolme referenssikohdetta kyseisen kohdan alla olevaan taulukkoon. Esitetyistä referensseistä ilmenee muun ohella, että valittajan nimeämä asiantuntija on toiminut turvalaiteasiantuntijana 88 kuukautta ja turvalaitekunnossapitopäällikkönä 24 kuukautta.

Valittajan tarjouksessa kohta c (Työkokemus II) on jätetty tyhjäksi, eikä sen alla olevaan taulukkoon ole täytetty työkokemusta koskevia referenssejä.

Asian arviointi

Valittajan mukaan se on epähuomiossa jättänyt täyttämättä tarjouspyynnön liitteen 1.1 kohdan c (Työkokemus II) taikka tallennuksessa tai lataamisessa on tapahtunut virhe. Valittajan mukaan sen kyseisen liitteen kohdassa b ilmoittamista referenssitiedoista on käynyt selkeästi ilmi, että tarjotun asiantuntijan työkokemus on täyttänyt myös kodassa c esitetyt työkokemusta koskevat vaatimukset, ja lisäksi hankintayksikkö on tuntenut asiantuntijaksi tarjotun henkilön. Valittajan mukaan hankintayksikön olisi tullut pyytää valittajaa täydentämään tarjoustaan kohdan c osalta.

Hankintayksikön mukaan se on tulkinnut, ettei tarjoajan nimeämä henkilö ole täyttänyt kohdan c mukaisia vähimmäisvaatimuksia, eikä valittajan tarjouksesta ole ollut muutoinkaan pääteltävissä, että kohdan c vaatimukset täyttyisivät. Hankintayksikkö ei ole nähnyt tarvetta valittajan tarjouksen täydennyttämiseen.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaate edellyttää, että tarjouksia arvioidaan sellaisina kuin ne on toimitettu hankintayksikölle tarjousten jättämiselle asetettuun määräaikaan mennessä ja että tarjouksia arvioidaan lähtökohtaisesti ainoastaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Tarjousten vertailussa tarjoajien tasapuolinen kohtelu voi toteutua ainoastaan, mikäli tarjoukset ovat keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia. Tarjoaja kantaa vastuun siitä, että sen tarjous on tarjouspyynnön sisällöltään selvinä pidettävien vaatimusten mukainen. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sisällöltään tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen sulkeminen tarjouskilpailusta ei ole ainoastaan hankintayksikön oikeus, vaan hankintayksikkö on tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu edellyttää, että tällä tavalla tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen alun perin antanut tarjoaja ei saa tarjousajan päättymisen jälkeen parantaa tai täydentää tarjoustaan tarjouspyynnön mukaiseksi.

Valittaja ei ole tarjouksessaan vastannut nimetyn asiantuntijan työkokemusta koskevaan tarjouspyynnön liitteen 1.1 kohdan c (Työkokemus II) vähimmäisvaatimukseen tai esittänyt sitä koskevia referenssejä tälle varattuun taulukkoon. Kyseisessä kohdassa esitettyä vähimmäisvaatimusta on pidettävä selvänä, ja tarjouspyynnön mukaan vähimmäisvaatimukseen vastaamatta jättäminen voi johtaa tarjouksen sulkemiseen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Ottaen huomioon, että edellä mainitut kohtien b ja c vähimmäisvaatimukset ovat olleet erilliset ja kohdassa c on tullut muun ohella ilmoittaa referensseistä myös sellaisia kohtia, joita kohdassa b ei ole tarvinnut ilmoittaa, myöskään valittajan tarjouksen kohtaan b täytetyistä tiedoista ei voida sellaisenaan päätellä, että samat referenssit olisivat täyttäneet myös kohdan c vaatimukset. Asiassa ei ole ilmennyt, että kohdan c vähimmäisvaatimusten täyttyminen olisi ilmennyt myöskään muualta valittajan tarjouksesta.

Koska valittaja ei ole tarjouksessaan vahvistanut kyseisen tarjouspyyntöasiakirjoissa asetetun vähimmäisvaatimuksen täyttymistä tai esittänyt siltä osin edellytettyä selvitystä, valittajan tarjous on tältä osin ollut tarjouspyynnön vastainen. Kysymys on ollut tarjouksen sisältöön ja vertailukelpoisuuteen vaikuttavista seikoista. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt hankintasäännösten vastaisesti sulkiessaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Markkinaoikeus toteaa vielä, että tarjousten täydentäminen on sallittua ainoastaan, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta tai virheestä. Valittajan tarjouksen osalta kysymys on ollut tarjouspyynnön vähimmäisvaatimuksen täyttymättä jäämisestä eikä edellä mainitusta epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta tai virheestä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön velvollisuutena on ollut sulkea valittajan tarjous tarjouskilpailusta eikä hankintayksikkö ole siten menetellyt hankintasäännösten vastaisesti myöskään siltä osin kuin se ei ole pyytänyt valittajaa täydentämään tarjoustaan.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Erityisalojen hankintalain 128 §:n nojalla sovellettavan hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää RR Management Oy:n vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta.

Markkinaoikeus hylkää valituksen muilta osin.

Markkinaoikeus velvoittaa RR Management Oy:n korvaamaan Väyläviraston oikeudenkäyntikulut 2.200 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 128 §:n nojalla sovellettavan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jukka Koivusalo ja Mirva Näsi.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.