MAO:97/19

Asian tausta

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä myös hankintayksikkö) on yhdessä Kinnulan, Muuramen ja Pihtiputaan kuntien, Jyväskylän, Viitasaaren ja Äänekosken kaupunkien sekä SoTe kuntayhtymän kanssa ilmoittanut 26.10.2017 julkaistulla ja 23.12.2017, 17.1.2018 sekä 13.2.2018 korjatulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta verensokeripitoisuuden määrittämiseen ammattikäytössä käytettävien tuotteiden hankinnasta. Mainitusta hankinnasta on lisäksi 25.11.2017 julkaistu jälki-ilmoitus, jonka mukaan tarjouspyyntöön tehtäviä korjauksia ei voida suorittaa ilman uuden tarjouspyynnön julkaisemista ja hankintayksikkö julkaisee uuden tarjouspyynnön mahdollisimman pian.

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintatoimisto on 8.6.2018 tekemällään hankintapäätöksellä nro 23/2018 valinnut Roche Diagnostics Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ylittänyt EU-kynnysarvon.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Valitus

Vaatimukset

Ascensia Diabetes Care Finland Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 14.958,40 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on ilmoittanut lopullisessa 9.2.2018 päivätyssä korjatussa tarjouspyynnössä sekä tätä edeltäneissä kolmessa korjausilmoituksessa, että tarjouspyyntöä on korjattu hankinnan kohdetta koskevien ehtojen osalta. Alkuperäistä 24.10.2017 päivättyä tarjouspyyntöä on muutettu muun ohella tuotekoulutuksen ja opetusmateriaalin pisteytyksen, tarjoajilta edellytettyjen referenssien lukumäärän, mittauksen tulostarkkuuden ISO 15197:2013 -standardin mukaisuuden, tuotteiden säilyvyysajan vaatimuksen ja kontrolliliuosten säilyvyysaikaa koskevan vaatimuksen osalta.

Tarjousten tai tarjoajien valintaan vaikuttavia seikkoja ei saa muuttaa enää tarjousmenettelyn aikana, koska tarjouspyynnön jatkuva muuttaminen saattaa vaarantaa tarjoajien tasapuolisen kohtelun. Tarjouspyynnön oleellinen muuttaminen menettelyn kuluessa vaarantaa ennen kaikkea mahdollisten uusien tarjoajien tiedonsaantimahdollisuudet ja on näin ollen hankintamenettelyn avoimuusperiaatteen vastaista. Mikäli uudet tarjoajat eivät ole saaneet riittävästi tietoa muuttuneista hankinnan ehdoista, tällaisilla tarjoajilla ei ole myöskään todellista mahdollisuutta tarjota tuotteitaan ehdoiltaan muuttuneessa hankintamenettelyssä. Jos muutokset ovat sellaisia, että mahdollisesti myös uudet tarjoajat voisivat olla kiinnostuneita muuttuneista hankintaehdoista, on hankinta keskeytettävä ja tarjousprosessi aloitettava alusta.

Kaikki edellä kuvatut muutokset tarjouspyyntöön ovat olleet siinä määrin merkittäviä, että ne ovat muuttaneet tarjouspyynnön olennaisten ehtojen ulottuvuutta. Muutokset ovat kaikki erikseenkin niin oleellisia, että mahdolliset uudet tarjoajat olisivat voineet kiinnostua tarjouspyynnöstä muutosten seurauksena.

Muutosten seurauksena myös kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiperuste on muuttunut. Alkuperäisessä 24.10.2017 päivätyssä tarjouspyynnössä vertailuperuste oli paras hinta-laatusuhde, kun taas viimeisimmässä, 9.2.2018 päivätyssä tarjouspyynnössä vertailuperuste oli halvin hinta. Laatuominaisuudet on kokonaan poistettu pisteytettävistä ominaisuuksista.

Hankintayksikön julkaisemat korjausilmoitukset ovat olleet puutteellisia ja hankintamenettelyn avoimuusperiaatteen vastaisia. Julkaistuissa korjausilmoituksissa ei ole lainkaan ilmoitettu, mitä tarjouspyynnön kohtia on muutettu, vaan ainoastaan todettu, että muutokset koskevat hankinnan kohdetta koskevia ehtoja. Viimeisimmässä korjausilmoituksessa muutoksen syyksi on ilmoitettu muutos alkuperäisiin hankintaviranomaisen lähettämiin tietoihin. Edes hankintayksikölle itselleen ei siis ole ollut selvää, mitkä ovat olleet ne juridiset perusteet, joihin perustuen tarjouspyyntöä on muutettu.

Tarjouspyynnön ja hankintapäätöksen mukaan hankintasopimus sovitaan toistaiseksi voimassa olevana. Liian pitkät hankinta-ajat eivät ole kilpailutusvelvoitteen mukaisia eivätkä turvaa tasapuolisia mahdollisuuksia tarjota tavaroita, palveluja ja rakennusurakoita. Vaikka toistaiseksi voimassa olevat hankintasopimukset eivät sinällään ole kiellettyjä, näitä ei tulisi pääsääntöisesti käyttää. Tarjouspyyntö sisältää myös piirteitä, jotka viittaavat siihen, että kyseessä saattaa olla puitejärjestely. Mikäli kyseessä katsotaan olevan puitejärjestely, on toistaiseksi voimassa oleva hankintasopimus pidempi kuin hankintasäännöksissä määritetty neljän vuoden puitejärjestelyn enimmäiskesto. Tarjouspyynnön liitteenä ei ole ollut hankintasopimusluonnosta. Myös verensokerimittareiden kilpailutusten vakiintunut markkinakäytäntö on ollut se, että mittarit kilpailutetaan määräajaksi.

Tarjouspyynnön mukaan verensokerimittarin on tullut tunnistaa automaattisesti kontrolliliuos verinäytteestä. Hankintayksikkö on hankintamenettelyssä kysymyksiin antamissaan vastauksissa selventänyt kyseistä vaatimusta. Vastausten perusteella on ollut selvää, että hankintayksikön tarkoituksena on ollut löytää mittari, jota käytettäessä päästään eroon kaikista erillisistä ja ylimääräistä haittaa aiheuttavista toimenpiteistä laadunhallinnassa. Voittaneen tarjoajan AccuChek Instant -mittarin käyttöohjeissa on todettu, että sen jälkeen, kun mittarille on syötetty kontrolliliuosta, mittarin käyttäjän tulee vahvistaa, onko kyseessä todella mittarin olettama kontrolliliuos. Mittari ei siis ilman käyttäjän erillistä vahvistusta voi varmistua siitä, onko kyseessä käyttäjän tarkoittama kontrolliliuos. Kun voittaneen tarjoajan tarjoaman mittarissa käytetyn tarkistusliuoksen varmistamisesta on aiheutunut vaivaa ja muistamista, kyseinen mittari ei ole täyttänyt tarjouspyynnön kontrolliliuosta koskevaa vaatimusta.

Vastine

Vaatimukset

Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.900 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on täsmentänyt alkuperäistä tarjouspyyntöään julkaisemalla neljä korjausilmoitusta. Hankintayksikkö on pidentänyt tarjousten jättöaikaa jokaisen korjausilmoituksen julkaisemisen jälkeen vähintään hankintasäännöksissä tarkoitetun määräajan verran. Hankintayksikkö on varmistanut, ettei menettely ole ollut ristiriidassa hankintasäännösten tai sen periaatteiden kanssa. Hankintayksikkö on lisäksi varmistanut, että korjausilmoituksen julkaiseminen on tehty lain mukaisesti.

Hankintayksikkö on harkinnut, että korjausilmoitusten tekeminen on ollut asiassa riittävä toimenpide, eikä hankinnan keskeyttämiselle ja uuden hankintailmoituksen julkaisemiselle ole ollut asiassa perusteita tai tarvetta. Hankintasäännöksissä ei ole kielletty tai rajattu korjauspyynnön tekemisen mahdollisuutta.

Korjausilmoitusten julkaiseminen on toteutettu tavalla, joka on ollut tasapuolinen, syrjimätön ja avoin. Korjausilmoitukset on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa sekä TED-tietokannassa, joissa ne ovat olleet vapaasti kaikkien saatavilla. Lisäksi alkuperäiseen tarjouspyyntöön tutustuneet toimittajat ovat saaneet sähköposti-ilmoituksen, jossa on informoitu tarjouksen ottamisesta korjattavaksi. Korjausilmoitus ei ole määräajoiltaan tai saatavuudeltaan eronnut mitenkään siitä, että hankintayksikkö olisi keskeyttänyt hankintamenettelyn ja julkaissut uuden hankintailmoituksen. Hankintamenettelyn keskeyttäminen olisi ollut suhteellisuusperiaate huomioon ottaen ylimitoitettu toimenpide. Tarpeettomien viranomaispäätösten tekeminen on myös ristiriidassa hyvän hallinnon periaatteiden kanssa.

Korjausilmoituksella tehdyt täsmennykset eivät ole olleet luonteeltaan olennaisia. Alkuperäinen tarjouspyyntö on sisältänyt 58 ehtoa, joista seitsemää on täsmennetty sisällöllisesti. Kokonaisuuden kannalta kyse on ollut sekä lukumääräisesti että sisällöllisesti vähäisistä täsmennyksistä, joilla ei ole ollut merkitystä kilpailutuksen lopputulokseen.

Asian arvioinnissa on lisäksi otettava huomioon hankinnan luonne. Tämän sisältöisissä hankinnoissa on tavanomaista, että hankintayksikkö voi joutua täsmentämään tai korjaamaan alkuperäistä tarjouspyyntöään prosessin aikana esimerkiksi tarjoajilta saatujen tietojen perusteella. Hankintayksikkö on lisäksi antanut tarjoajille mahdollisuuden esittää kysymyksiä tarjousten jättöaikana. Hankintayksikkö on ottanut tarjoajien esittämät kysymykset huomioon korjausilmoitusten tekemisessä ja pyrkinyt näin toimimaan mahdollisimman avoimesti ja tasapuolisesti.

Korjausilmoituksen julkaiseminen HILMA-ilmoituskanavassa silloin, kun tarjousten jättöaikaa samalla pidennetään, ei kavenna yhdenkään potentiaalisen tarjoajan tiedonsaantioikeutta suhteessa siihen, että hankinta keskeytettäisiin ja asiassa julkaistaisiin uusi hankintailmoitus. Joissain tilanteissa korjausilmoitus voi toimia jopa tehokkaampana informointikeinona tarjouspyynnön sisällöstä, kun otetaan huomioon yleisesti käytössä olevien kilpailutusjärjestelmien lähettämät automaattiset sähköpostihuomautukset alkuperäiseen tarjoukseen tutustuneille toimittajille.

Hankintasäännöksissä ei ole määritelty hankintasopimuksen enimmäispituutta. Kilpailuttamisvelvoitteen toteuttamiseksi hankintayksikössä on kuitenkin omaksuttu linja, jonka mukaan kaikki toistaiseksi voimassa olevat sopimukset kilpailutetaan uudelleen tasaisin määräajoin, kuitenkin viimeistään neljän vuoden välein. Määräajoin tapahtuva kilpailuttaminen on myös kirjattu hankintayksikön laatimiin hankintaohjeisiin. Toistaiseksi voimassa oleviin hankintasopimuksiin kirjataan irtisanomisehdot, joiden puitteissa hankintayksikkö voi irtisanoa sopimuksen sopimuskauden aikana. Tässä tapauksessa hankintayksikkö on ilmoittanut sopimuskauden pituudeksi tarjouspyyntöasiakirjoissa "toistaiseksi voimassaoleva". Hankintayksikkö on kuitenkin ollut velvollinen kilpailuttamaan toistaiseksi voimassa olevat sopimuksensa uudelleen tasaisin määräajoin, ja myös tarjoajien on tullut ymmärtää tämä.

Voittaneen tarjoajan AccuChek Instant -mittari tunnistaa automaattisesti, onko kysymyksessä kontrolliliuos, eikä käyttäjän tarvitse tehdä minkäänlaisia toimenpiteitä kontrolliliuoksen tunnistamiseksi. Myös mittarin käyttöohjeessa on todettu, että mittari erottaa automaattisesti tarkistusliuoksen ja veren. Valittaja on tulkinnut mittarin käyttöohjeita väärin. Mittari ei pyydä käyttäjää varmistamaan, onko syötetty liuos tarkistusliuos vai ei. Mittarissa on kuitenkin ominaisuus, jossa käyttäjä voi halutessaan varmistaa, kummalla kontrolliliuoksella tarkistusmittaus on tehty.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Roche Diagnostics Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.705 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vaikka hankinnan kohdetta arvioitaisiin muutetun olennaisesti, on lopullisessa 9.2.2018 päivätyssä tarjouspyynnössä tarjousaika ollut kaikilta osin hankinnoille asetetut vähimmäismääräajat reilusti ylittävä. Menettely on mahdollistanut siten hankintasäännösten periaatteiden toteutumisen.

Toistaiseksi voimassa olevat hankintasopimukset eivät ole kiellettyjä. Lisäksi hankintasopimuksen keskeiset ehdot ovat olleet jo tarjouspyynnössä. Tarjouspyynnössä yksilöidyt hankintasopimuksen irtisanomis- ja päättämisehdot ja sen muut ehdot, sopimusten päättämistä koskevat säännökset ja hankintaan sovellettavat JYSE-ehdot huomioon ottaen ei voida katsoa, että kilpailuttamisvelvoitetta olisi laiminlyöty. Hankintayksikön menettely on lisäksi mahdollistanut hankintasäännösten periaatteiden toteutumisen myös tältä osin.

Roche Diagnostics Oy on vakuuttanut tarjouksessaan sen tarjoaman mittarin täyttävän tarjouspyynnön vaatimuksen kontrolliliuoksen automaattisesta tunnistamisesta. Yhtiön AccuChek Instant -mittari tunnistaa kontrolliliuoksen automaattisesti, eikä käyttäjän tarvitse tehdä kontrolliliuoksen tunnistamiseksi mitään manuaalisia toimenpiteitä. Kyseisen mittarin käyttöohjeessa olevat viittaukset "L-1" ja "L-2" liittyvät mahdollisuuteen vahvistaa, kummalla kontrolliliuoksella tarkistusmittaus on tehty. Mainittu vahvistus ei ole pakollinen. Vaikka mittarin automaattista tunnistusta ei vahvistettaisi, myös raportille jää merkintä siitä, että kyseessä on ollut tarkistusliuos. Hankintayksikkö on siten oikein hyväksynyt yhtiön tarjouksen mukaan tarjouskilpailuun ja valinnut sen tarjouksen.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että tarjouspyynnön muuttaminen menettelyn kuluessa on ollut syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen sekä avoimuusvelvollisuuden vastaista. Tarjouspyynnön muuttaminen on poikkeuksellisesti sallittua hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen vain, jos muutokset eivät ole siinä määrin olennaisia, että ne olisivat houkutelleet potentiaalisia tarjoajia, jotka eivät ilman näitä muutoksia voisi jättää tarjousta, jos mainituista muutoksista on tiedotettu riittävästi ja jos muutokset on tehty ennen kuin tarjoajat jättävät tarjouksensa, ja kun muutokset ovat tärkeitä, näiden tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa on pidennetty riittävästi. Kaikkien edellä mainittujen kriteerien on täytyttävä, jotta tarjouspyynnön muuttaminen olisi poikkeuksellisesti sallittua hankintamenettelyn aikana.

Tarjoajien ja potentiaalisten tarjoajien on pystyttävä luottamaan siihen, että hankintayksikkö käyttää korjausilmoituksia vähäisten virheiden tai tulkinnanvaraisuuksien korjaamiseen. Tarjoajia ja potentiaalisia tarjoajia ei voida velvoittaa seuraamaan kaikkia julkaistavia korjausilmoituksia pelkästään sen varalta, että hankintayksikkö käyttää niitä virheellisellä tavalla olennaisten hankinnan kohteen vähimmäisvaatimuksia, vertailuperusteita ja tarjoajien soveltuvuusvaatimuksia koskevien muutosten tekemiseen.

Tarjouspyynnössä ei ole sitovasti vahvistettu kaikkia hankintamenettelyn olennaisia ehtoja. Kyseessä on siis ollut puitejärjestely, jonka osalta hankintayksikön on tullut noudattaa neljän vuoden enimmäiskestoa. Kun näin ei ole toimittu, hankintayksikön menettely on ollut hankintasäännösten vastaista.

Voittaneen tarjoajan AccuChek Instant -mittarin käyttöohjeiden mukaan, kun tarkistusmittauksen tulos on ilmestynyt mittarin näytölle, mittari kehottaa käyttäjää vahvistamaan, käyttikö käyttäjä kontrolliliuosta L1 vai L2. Vasta tätä vastaavan näppäimen painamisen jälkeen mittari ilmoittaa "OK" tai "Err", riippuen tarkistusmittauksen tuloksesta. Mikäli käyttäjä vastoin käyttöohjeiden ohjeistusta jättää painamatta mitään mittarin näppäintä ja valitsematta L1 tai L2, mittari sammuu automaattisesti 90 sekunnin kuluttua. Tällä tavalla toimien mittari ei kerro, onko tarkistusmittauksen tulos hyväksytyllä alueella. Edelleen jos mittarin käyttäjä ei vahvista, että kyseessä on kontrolliliuos, kyseistä tarkistusmittaustulosta ei ole käyttäjän saatavilla mittarin muistista. Jos mittarin muistiin ei jää viimeistä juuri saatua tarkistusmittaustulosta, myöskään mittarin analyyttistä toimivuutta ei voida tarkistaa. Näin ollen kontrolliliuokseen liittyvät toiminnallisuudet eivät ole käytettävissä, jos mittarin käyttäjä ei ryhdy erillisiin toimenpiteisiin vahvistaakseen, että kyseessä on kontrolliliuos. Kuultavan mainitsemat raportin tulokset ovat saatavilla ainoastaan raportilta, eivätkä laitteen omasta muistista. Tämä raportti on käytettävissä vain erilliseltä tietokoneelle ladattavalta diabeteksenhallintaohjelmistolta, eli raportin käyttäminen vaatii merkittäviä ja aikaa vieviä lisätoimenpiteitä mittarin käyttäjältä.

Epäselvissä tapauksissa hankintayksikön on tosiasiallisesti tarkistettava tarjoajien antamien tietojen ja näytön paikkansapitävyys ja suljettava tarjouspyynnön vastaiset tarjoukset tarjouskilpailusta. Tarjouspyynnön vaatimuksen täyttyminen on voittaneen tarjoajan tarjoaman mittarin käyttöohjeiden perusteella ollut epäselvä, ja hankintayksikön olisi tullut vähintään tarkistaa vaatimuksen täyttyminen ennen hankintapäätöksen tekemistä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt muun ohella, että hankinta-asiakirjoihin tehdyt täsmennykset eivät ole muuttaneet kilpailutuksen luonnetta siinä määrin, että hankinta olisi tullut keskeyttää. Täsmennykset ovat olleet sekä lukumäärältään että sisällöltään vähäisiä. Hankintayksikkö on varmistanut, etteivät korjausilmoitukset ole johtaneet tarjoajien tasapuolisen kohtelun vaarantumiseen, olleet syrjiviä tai muutoinkaan hankintasäännösten oikeusperiaatteiden vastaisia. Myös tarjousten jättämiselle asetettuja määräaikoja on pidennetty siten, että uudet määräajat ovat olleet pidempiä kuin hankintasäännöksissä asetetut vähimmäismääräajat.

Hankintayksikkö ei ole perustanut puitejärjestelyä, eikä tällaista mainintaa ole myöskään ollut hankinta-asiakirjoissa. Keskeisenä erona hankintasopimuksen ja puitejärjestelyn välillä on sopimuksen sitovuuden aste. Tässä tapauksessa kaikki hankinnan ehdot lukuun ottamatta tarkkoja tilausmääriä ja toimitusajankohtia on ollut tarkoitus sopia hankintapäätöksen jälkeen solmittavassa hankintasopimuksessa noudattaen tarjouspyyntöasiakirjoissa esitettyjä ehtoja. Tarjouspyynnössä on nimenomaisesti mainittu, että tehtävässä hankintasopimuksessa vahvistetaan kaikki ehdot. Tarjouspyynnössä hankintasopimukseen on viitattu yksikössä, millä on tarkoitettu sitovaa hankintasopimusta eikä puitejärjestelyyn perustuvia sopimuksia tai sopimusta puitejärjestelyn ehdoista.

Roche Diagnostics Oy:n AccuChek Instant -mittari ei valittajan esittämällä tavalla pyydä varmistamaan, onko syötetty liuos tarkistusliuos vai ei. Mittarissa on kuitenkin ominaisuus, jolla käyttäjä voi halutessaan vahvistaa, kummalla kontrolliliuoksella tarkistusmittaus on tehty. Mittari joka tapauksessa tunnistaa automaattisesti, että kysymyksessä on kontrolliliuos, eikä se edellytä käyttäjän vahvistusta tai muitakaan manuaalisia toimenpiteitä. Tieto tunnistuksesta tulee mittarin näytölle eikä jää pelkästään raportille.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja sovellettavat oikeusohjeet

Asiassa on valittajan esittämän perusteella ensi vaiheessa kysymys siitä, onko hankintayksikkö toiminut hankintasäännösten vastaisesti, kun se on muuttanut tarjouspyyntöä hankintamenettelyn aikana ja julkaissut korjausilmoituksen, mutta ei ole keskeyttänyt hankintamenettelyä ja aloittanut sitä uudestaan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 58 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi muun ohella hankintailmoitus EU-kynnysarvot ylittävästä hankinnasta (1 kohta), jälki-ilmoitus 1–4 kohdassa tarkoitetuista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (6 kohta) sekä korjausilmoitus 1–5 kohdassa tarkoitettuun ilmoitukseen kohdistuneista muutoksista (8 kohta).

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 68 §:n mukaan tarjouspyynnössä, hankintailmoituksessa, ehdokkaille osoitetussa kutsussa tai niiden liitteissä on oltava muun ohella hankinnan kohteen määrittely tai hankekuvaus sekä hankinnan kohteeseen liittyvät muut laatuvaatimukset (1 kohta), ehdokkaiden tai tarjoajien taloudellista ja rahoituksellista tilannetta, teknistä soveltuvuutta ja ammatillista pätevyyttä koskevat ja muut vaatimukset sekä pyyntö täydentää yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja ja luettelo asiakirjoista, joita ehdokkaan tai tarjoajan sekä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan on soveltuvuuden arviointia varten toimitettava (8 kohta) sekä kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteet ja niiden suhteellinen painotus, kohtuullinen vaihteluväli tai poikkeuksellisissa tapauksissa vertailuperusteiden tärkeysjärjestys (9 kohta).

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on asetettava tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet sekä muut hankinta-asiakirjat ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien saataville sähköisessä muodossa. Hankinta-asiakirjat on asetettava saataville siitä päivästä, jona hankintailmoitus on julkaistu. Ilmoituksessa on mainittava internet-osoite, jossa tarjouspyyntö ja muut hankinta-asiakirjat ovat saatavilla sähköisessä muodossa.

Hankintalain 69 §:n 4 momentin mukaan hankintayksikön on toimitettava 1 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin liittyvät lisätiedot viimeistään kuusi päivää tai lain 57 §:ssä tarkoitetussa nopeutetussa menettelyssä viimeistään neljä päivää ennen tarjousten vastaanottamiselle asetetun määräajan päättymistä, jos lisätiedot on pyydetty riittävän ajoissa.

Hankinta-asiakirjat ja niihin tehdyt muutokset

Hankintayksikkö on 26.10.2017 julkaissut hankinnasta EU-hankintailmoituksen. Julkaisemisen yhteydessä hankintayksikkö on asettanut saataville hankinta-asiakirjat sekä niihin kuuluvan 24.10.2017 päivätyn tarjouspyynnön, johon on viitattu hankintailmoituksessa.

Tarjouspyynnön 24.10.2017 kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Referenssit

Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kolmesta (3) vastaavan kokoluokan julkisen hankinnan toteuttamisesta Suomessa. Referenssien tulee olla viimeisen neljän (4) vuoden ajalta. Referensseistä tulee selvitä asiakaspalvelun, tuotetuen, koulutuksen ja Tuotteiden toimituksen toteuttaminen osana koko hankinnan toteuttamista."

Saman tarjouspyynnön kohdassa "Hankinnan kohteen kriteerit" on otsikon "mittaliuska" alla todettu muun ohella seuraavaa:

"Lataa liite, jossa annetaan kuvaus tuotekoulutuksen sisällöstä. Lataa myös Tilaajan henkilökunnalle tarkoitetut opetusmateriaalit. Tuotekoulutuksen sisällön sekä opetusmateriaalin tulee vastata tarjouspyynnön vaatimuksia. Tuotekoulutus ja opetusmateriaali pisteytetään siten, että parhaiten Tilaajan tarpeita vastaava tuotekoulutus ja opetusmateriaali saavat korkeimmat pisteet. Pisteytyksessä otetaan erityisesti huomioon tarjoajan antaman selvityksen kautta ilmenevä tarjoajaa koskeva potilaan hoitoon liittyvä syvällinen asiantuntemus sekä verenglukoosin määrittämiseen liittyvä syvällinen asiantuntemus. Tarjoajalla tulee olla riittävää asiantuntemusta Tuotteiden lisäksi myös diabeteksesta ja sitä käsittelevästä aihealueesta. Tarjoajan tulee osoittaa liitteillä hankinnan kohdetta ja diabetesta koskeva asiantuntemuksensa niin yksityiskohtaisesti, että Tilaaja voi annetun selvityksen perusteella varmistua siitä, että tarjoaja soveltuu Toimittajaksi. Tässä annettu kuvaus otetaan palvelulupauksena sellaisenaan osaksi sopimusta. Jos Palveluntuottaja ei noudata sopimuskauden aikana tässä antamaansa kuvausta, toiminta tullaan tulkitsemaan sopimusrikkomuksena ja Tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen."

Kyseisen kriteerin osalta tarjouspyynnöstä on ilmennyt, että kyseessä on ollut hankintayksikön sähköiseen kilpailutusjärjestelmään ladattava pisteytettävä tekijä, jonka enimmäispisteiksi on ilmoitettu viisi.

Tarjouspyynnön kohdassa "Tuotteita koskevat vähimmäisvaatimukset" on todettu, että mittauksen tulostarkkuuden tulee täyttää

ISO 15197:2013 standardi. Tässä yhteydessä on lisäksi täsmennetty, että kyseessä on minimivaatimus.

Samassa kohdassa on todettu lisäksi muun ohella seuraavaa:

"Tuotteiden säilyvyysaikaa (Tuotteeseen merkitty ajankohta, jonka jälkeen Tuote ei ole enää käyttökelpoinen / expiration date) tulee olla jäljellä vähintään 18 kuukautta tilausajankohdasta, ellei tilauskohtaisesti Tilaajan hyväksymänä toisin todeta."

Tältä osin on täsmennetty, että kyseessä on vähimmäisvaatimus.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu, että "Tarjouskilpailu ratkaistaan hyväksyttyjen tarjousten perusteella ja valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka perusteena on paras hinta-laatusuhde". Myös 26.10.2017 julkaistun

EU-hankintailmoituksen kohdassa II.2.5 "Hankintasopimuksen tekoperusteet" on todettu, että hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa.

Edellä mainittua EU-hankintailmoitusta on muutettu 23.12.2017, 17.1.2018 sekä 13.2.2018 julkaistuilla korjausilmoituksilla. Kaikissa korjausilmoituksissa korjauksen kohteiksi on ilmoitettu aiemmissa ilmoituksissa mainitut tarjousten vastaanottamisen määräajat sekä todettu kohdassa VII.2 "Muut täydentävät tiedot", että hankinnan kohdetta koskevia ehtoja on tarkennettu. Korjausilmoituksissa on lisäksi ollut viittaus korjattuun tarjouspyyntöön. Hankinnasta on myös julkaistu 25.11.2017 jälki-ilmoitus, jonka kohdassa V.1 "Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä, Sopimusta tai sen osaa ei tehdä" on todettu: "Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)". Jälki-ilmoituksen VI.3 "Lisätiedot" mukaan tarjouspyyntöön tehtäviä korjauksia ei voida suorittaa ilman uuden tarjouspyynnön julkaisemista ja hankintayksikkö julkaisee uuden tarjouspyynnön mahdollisimman pian.

Hankintayksikön viimeisen, 13.2.2018 julkaiseman korjausilmoituksen yhteydessä saataville asetetun 9.2.2018 päivätyn tarjouspyynnön kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on otsikon "Referenssit" alla todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjoajalla tulee olla kokemusta vähintään kahdesta (2) vastaavan kokoluokan ja vastaavan aihealueen (verensokeripitoisuuden määrittämiseen ammattikäytössä käytettävät tuotteet) julkisen hankinnan toteuttamisesta Suomessa. Referenssien tulee olla viimeisen neljän (4) vuoden ajalta. Referensseistä tulee selvitä asiakaspalvelun, tuotetuen, koulutuksen ja Tuotteiden toimituksen toteuttaminen osana koko hankinnan toteuttamista. Lataa liite, josta selviävät vaatimusten mukaiset referenssit."

Saman tarjouspyynnön kohdassa "Tuotteita koskevat vähimmäisvaatimukset" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Verensokerimittari-Mittaliuskaparin tulee täyttää ISO 15197:2013 -standardi kokonaisuudessaan.

[– –]

Mittaliuskojen säilyvyysaikaa (Mittaliuskaan tai mittaliuskapakkaukseen merkitty ajankohta, jonka jälkeen Mittaliuska ei ole enää käyttökelpoinen / expiration date) tulee olla jäljellä vähintään 12 kuukautta, kun Mittaliuskat saapuvat Tilaajalle. Jos tämä vaatimus ei toteudu sopimuskauden aikana, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus.

Kontrolliliuosten säilyvyysaikaa (Kontrolliliuospulloon tai kontrolliliuospakkaukseen merkitty ajankohta, jonka jälkeen Kontrolliliuos ei ole enää käyttökelpoinen / expiration date) tulee olla jäljellä vähintään 9 kuukautta, kun Kontrolliliuokset saapuvat tilaajalle. Jos tämä vaatimus ei toteudu sopimuskauden aikana, Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus. Tämä vaatimus koskee ainoastaan avaamatonta kontrolliliuospulloa."

Edellä mainittujen vaatimusten on todettu olevan vähimmäisvaatimuksia.

Tarjouspyynnön kohdassa "Muut ehdot" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Lataa liite, jossa annetaan kuvaus tuotekoulutuksen sisällöstä. Lataa myös Tilaajan henkilökunnalle tarkoitetut opetusmateriaalit. Tuotekoulutuksen sisällön sekä opetusmateriaalin tulee vastata tarjouspyynnön vaatimuksia. Tarjoajan antaman tuotekoulutuksen sisältöä koskevan selvityksen sekä opetusmateriaalin kautta tulee ilmetä tarjoajaa koskeva potilaan hoitoon liittyvä syvällinen asiantuntemus sekä verenglukoosin määrittämiseen liittyvä syvällinen asiantuntemus. Tarjoajalla tulee olla riittävää asiantuntemusta Tuotteiden lisäksi myös diabeteksesta ja sitä käsittelevästä aihealueesta. Tarjoajan tulee osoittaa liitteillä hankinnan kohdetta ja diabetesta koskeva asiantuntemuksensa niin yksityiskohtaisesti, että Tilaaja voi annetun selvityksen perusteella varmistua siitä, että tarjoaja soveltuu Toimittajaksi. Tuotekoulutuksen sisällön tulee kattaa Verensokerimittarin käyttö potilasturvallisesti. Tuotekoulutus järjestetään yhteistyössä erikseen jokaisen Tilaaja-organisaation laboratorion kanssa. Tilaaja edellyttää tarjoajalta veloituksetonta kirjallista opetusmateriaalia Tuotteista ja niiden asianmukaisesta käytöstä koko sopimuskauden ajan. Opetusmateriaalin tarkoituksena on, että Tilaajan henkilökunnalla on koko sopimuskauden ajan riittävästi tietoa Tuotteiden oikeasta, asianmukaisesta ja kustannustehokkaasta käytöstä sekä muista ajankohtaisista Tuotteiden käyttöä koskevista asioista. Opetusmateriaalien tulee olla saatavilla vähintään suomen kielellä."

Kohdassa on lisäksi ilmoitettu, mitä tietoa opetusmateriaali voi esimerkiksi sisältää, sekä todettu, että sopimussuhteen aikana myös muista kuin kohdassa mainituista ja tarjouspyynnön seurauksensa syntyvistä sopimustuotteista tulee olla kirjallista opetusmateriaalia tilaajan henkilökunnalle. Ladatut liitteet otetaan palvelulupauksena sellaisenaan osaksi sopimusta. Jos palveluntuottaja ei noudata sopimuskauden aikana antamaansa kuvausta, toiminta tulkitaan sopimusrikkomukseksi ja tilaajalla on oikeus vahingonkorvaukseen.

Tarjouspyynnön mainitussa kohdassa ei ole ilmoitettu enimmäispisteitä vaan ainoastaan, että liite on tullut ladata hankintayksikön sähköiseen kilpailutusjärjestelmään.

Tarjouspyynnön kohdassa "Päätöksenteon perusteet" on todettu seuraavaa:

"Tarjouskilpailu ratkaistaan hyväksyttyjen tarjousten perusteella ja valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, jonka perusteena on halvin hinta. Toimittajaksi valitaan tarjoaja, jonka tarjous saa korkeimmat pisteet tarjousten vertailussa."

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankinta-asiakirjojen muuttaminen hankintamenettelyn kuluessa on ollut syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun sekä avoimuuden periaatteen vastaista. Hankintayksikkö on esittänyt, että korjausilmoitusten julkaiseminen on ollut asiassa riittävä toimenpide ja niiden julkaiseminen on toteutettu tasapuolisella, syrjimättömällä ja avoimella tavalla.

Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksessään KHO 2017:139 arvioinut hankinnan kohteen muuttamista hankintamenettelyn aikana. Korkein hallinto-oikeus on todennut, että avoimuusperiaate ja tarjouskilpailusta kiinnostuneiden yritysten yhdenvertaisten mahdollisuuksien turvaaminen edellyttävät hankintasopimuksen kohteen ja tarjouksen valintaan vaikuttavien seikkojen määrittämistä jo hankintamenettelyn alussa ja sitä, että hankintamenettelyn ehtoihin mahdollisesti myöhemmin tehtävät muutokset eivät ole potentiaalisten tarjoajien kannalta olennaisia.

Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että syrjintäkiellon ja yhdenvertaisuuden kohtelun periaatteet sekä avoimuusvelvollisuus edellyttävät muun ohella, että asianomaisen hankintasopimuksen kohde ja tekoperusteet määritetään selvästi jo heti hankintasopimuksen tekomenettelyn alussa ja että hankintamenettelyn ehdot ja yksityiskohtaiset säännöt muotoillaan selvästi, täsmällisesti ja yksiselitteisesti hankintailmoituksessa tai tarjouspyyntöasiakirjoissa siten, että yhtäältä mahdollistetaan kaikille kohtuullisen valistuneille ja tavanomaisen huolellisille tarjoajille niiden täsmällisen ulottuvuuden ymmärtäminen ja niiden tulkitseminen samalla tavalla ja että toisaalta mahdollistetaan hankintayksikölle sen tosiasiallinen tarkistaminen, vastaavatko tarjoajien tarjoukset mainittua hankintaa säänteleviä arviointiperusteita (tuomio 10.5.2012, komissio v. Alankomaat, C 368/10, EU:C:2012:284, 56, 88 ja 109 kohta; tuomio 6.11.2014, Cartiera dell’Adda, C-42/13, EU:C:2014:2345, 44 kohta ja tuomio 14.7.2016, TNS Dimarso, C-6/15, EU:C:2016:555, 23 kohta). Oikeuskäytännössä on lisäksi katsottu, että tarjouspyyntöasiakirjoihin ja niitä täydentäviin asiakirjoihin liittyvillä lisätiedoilla voidaan tosin selvittää tiettyjä asioita ja jakaa tietoa, mutta niillä ei voida muuttaa korjauksiakaan tekemällä niiden hankinnan olennaisten ehtojen ulottuvuutta, joihin tekniset eritelmät ja hankintasopimuksen tekoperusteet kuuluvat, sellaisina kuin nämä ehdot on muotoiltu tarjouspyyntöasiakirjassa, johon hankinnasta kiinnostuneet talouden toimijat legitiimisti turvautuivat tehdessään päätöksensä valmistautua tarjouksen esittämiseen tai toisaalta luopua osallistumasta kyseiseen hankintamenettelyyn (em. tuomion komissio v. Alankomaat 55 kohta).

Unionin tuomioistuin on Euroopan unionin julkisia hankintoja koskevien direktiivien soveltamisalan ulkopuolelle jäänyttä hankintaa koskeneessa 5.4.2017 antamassaan tuomiossa Borta (C-298/15, EU:C:2017:266) vastaavasti todennut, että hankintayksikkö ei lähtökohtaisesti voi muuttaa hankintamenettelyn kuluessa niiden hankintasopimuksen olennaisten ehtojen ulottuvuutta, joihin tekniset eritelmät ja hankintasopimuksen tekoperusteet kuuluvat ja joihin hankinnasta kiinnostuneet taloudelliset toimijat ovat legitiimisti turvautuneet tehdessään päätöksensä valmistautua tarjouksen esittämiseen tai sitä vastoin luopua osallistumasta kyseistä hankintaa koskevan sopimuksen tekomenettelyyn (70 kohta). Tästä ei silti seuraa, että mikä tahansa tarjouspyyntöasiakirjoihin tehty muutos hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen olisi lähtökohtaisesti kielletty olosuhteista riippumatta (71 kohta).

Unionin tuomioistuin on edellä mainitussa tuomiossaan Borta katsonut, että syrjintäkiellon ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteet ja avoimuusvelvollisuus merkitsevät ensinnäkin sitä, että asianomaiset muutokset eivät – vaikka ne voivatkin olla merkittäviä – saa olla siinä määrin olennaisia, että ne olisivat houkutelleet potentiaalisia tarjoajia, jotka eivät ilman näitä muutoksia voisi jättää tarjousta. Tilanne voisi olla tällainen muun ohella silloin, kun hankintasopimus poikkeaa näiden muutosten johdosta luonteeltaan tuntuvasti alun perin määritellystä hankintasopimuksesta (74 kohta). Mainittu vaatimus edellyttää toiseksi, että kyseisistä muutoksista tiedotetaan riittävästi siten, että kaikki kohtuullisen valistuneet ja tavanomaisen huolelliset tarjoajat voivat tutustua niihin samoin edellytyksin samana ajankohtana (75 kohta). Tämä sama vaatimus edellyttää kolmanneksi vielä yhtäältä, että mainitut muutokset tehdään ennen kuin tarjoajat jättävät tarjouksensa, ja toisaalta, että näiden tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa pidennetään silloin, kun kyseiset muutokset ovat tärkeitä, että määräajan pidennyksen kesto riippuu mainittujen muutosten tärkeydestä ja että kyseinen kesto on riittävä, jotta asianomaiset taloudelliset toimijat voivat mukauttaa tarjoustaan muutosten johdosta (76 kohta).

Unionin tuomioistuimen edellä mainitussa tuomiossa Borta on ollut kysymys tilanteesta, jossa hankintayksikkö on hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen ennen tarjousten jättämiselle asetetun määräajan päättymistä muuttanut tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoittamiaan teknisiä eritelmiä ja sopimuksen tekoperusteita pidentäen samalla tarjousten jättämiselle asetettua määräaikaa, ja muutoksista on ilmoitettu julkaisemalla ne korjausilmoituksessa Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Ratkaisun perusteella edes riittävä tiedottaminen muutoksista ennen tarjousten jättämiselle varatun määräajan päättymistä ja pidentäen samalla kyseistä määräaikaa ei takaa tarjoajien yhdenvertaista ja syrjimätöntä kohtelua, jos muutokset ovat niin olennaisia, että ne olisivat houkutelleet potentiaalisia tarjoajia, jotka eivät ilman muutoksia olisi voineet jättää tarjousta.

Nyt esillä olevassa asiassa hankintayksikkö on tehnyt tarjouspyyntöön useita muutoksia, joista se on julkaissut useita korjausilmoituksia. Tarjouspyyntöön tehdyt muutokset ovat merkinneet ensinnäkin tuotekoulutusta ja opetusmateriaalia koskevan laadullisen vertailuperusteen pisteytyksen muuttumista ja myös kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteen muuttumista parhaasta hinta-laatusuhteesta halvimmaksi hinnaksi. Lisäksi muutokset ovat merkinneet tuotteiden ja kontrolliliuosten säilyvyysaikaa koskevien ehdottomien vaatimusten muuttumista. Edelleen muutoksissa on kevennetty alun perin asetettua referenssivaatimusta sen vähimmäislukumäärän osalta.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön tarjouspyyntöön korjausilmoituksilla tekemät muutokset ovat muuttaneet siinä määrin tarjouksen valintaan vaikuttavia seikkoja, että ne olisivat voineet houkutella potentiaalisia tarjoajia jättämään tarjouksen, joka olisi täyttänyt hankinnan kohteelle ja tarjoajille asetetut vaatimukset. Tätä näkemystä tukee myös se, että hankintayksikkö on 25.11.2017 itse julkaissut hankinnasta korjausilmoituksen sijasta jälki-ilmoituksen, jonka mukaan hankinta on keskeytetty eikä tarjouspyyntöön tehtäviä korjauksia voida suorittaa ilman uuden tarjouspyynnön julkaisemista.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön hankintailmoituksen julkaisemisen jälkeen tekemissä hankinnan kohdetta koskevien vähimmäisvaatimusten, tarjoajien soveltuvuusvaatimusten ja kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteen muuttamisissa ei ole ollut kyse vähäisistä hankinta-asiakirjojen täsmennyksistä, vaan kyse on ollut hankinnan kohdetta ja soveltuvuutta koskevien sekä tarjouksen valintaan vaikuttavien kriteereiden olennaisista muutoksista useilla korjausilmoituksilla kesken hankintamenettelyn. Vaikka hankintayksikkö on julkaissut muutosten johdosta korjausilmoituksia ja muutettuja tarjouspyyntöjä, ei muutoksista tällä tavalla tiedottamisenkaan voida katsoa muutosten luonne huomioon ottaen turvanneen kaikkien potentiaalisten tarjoajien yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuun ja olleen avoimuusperiaatteen mukaista. Muutosten olennaisuuden johdosta korjausilmoituksen tekemistä ei voida rinnastaa alkuperäisen hankintailmoituksen julkaisemiseen.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on menetellyt hankintasäännösten vastaisesti, kun se on samassa hankintamenettelyssä julkaissut jälki-ilmoituksen hankinnan keskeyttämisestä sekä tehnyt hankinta-asiakirjoihin olennaisia muutoksia julkaisemalla useita korjausilmoituksia.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintapäätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintalain 161 §:n 1 momentin mukaan markkinaoikeus voi asettaa kiellon tai velvoitteen noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Koska hankinta-asiakirjoihin on tehty olennaisia muutoksia hankintamenettelyn aikana, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä aikoo edelleen toteuttaa verensokeripitoisuuden määrittämiseen ammattikäytössä käytettävien tuotteiden hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankintatoimiston 8.6.2018 tekemän hankintapäätöksen nro 23/2018. Markkinaoikeus kieltää Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymää tältä osin tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 15.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän korvaaman Ascensia Diabetes Care Finland Oy:n oikeudenkäyntikulut 10.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Roche Diagnostics Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Jaakko Ritvala ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.