MAO:94/19

Asian tausta ja käsittely markkinaoikeudessa

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen puolesta (jäljempänä myös hankintayksikkö) ilmoittanut 18.10.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta alueellisen tiestön kokonaisvastuullisen talvi- ja kesähoidon palveluhankinnasta Hämeenlinnan, Hattulan ja Janakkalan sekä osin Hausjärven, Lopen, Tammelan, Akaan, Pälkäneen, Valkeakosken ja Hollolan kuntien alueella ajalle 1.10.2018–1.10.2023.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on 15.2.2018 tekemällään hankintapäätöksellä numero UUDELY/7151/2017 valinnut Pohjolan Rakennus Oy Infran tarjouksen.

Destia Oy on 1.3.2018 markkinaoikeudelle toimittamassaan valituksessa vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa hankintapäätöksen, velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä ja velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut viivästyskorkoineen. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön suorittamaan valittajalle hyvitysmaksua.

Hankintayksikkö on vastauksena markkinaoikeuden vastinepyyntöön toimittanut markkinaoikeudelle sen 9.4.2018 tekemän hankintaoikaisupäätöksen, jolla hankintayksikkö on poistanut 15.2.2018 tekemänsä hankintapäätöksen, ja samana päivänä tekemänsä uuden hankintapäätöksen, jolla se on valinnut Pohjolan Rakennus Oy Infran tarjouksen.

Destia Oy on markkinaoikeudelle 18.4.2018 toimittamassaan kirjelmässä luopunut vaatimuksistaan lukuun ottamatta oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaa vaatimusta. Valittaja on ilmoittanut arvonlisäverottomien oikeudenkäyntikulujensa määräksi 7.945 euroa.

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on lausumassaan 11.5.2018 kiistänyt valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimuksen perusteeltaan ja paljoksunut sitä arvonlisäverottamalta määrältään 3.000 euroa ylittävin osin. Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan oikeudenkäyntikululasku on sisältänyt toimenpiteitä, jotka eivät kohdistu valituksenalaiseen hankintapäätökseen, kuten uuden hankintapäätöksen valituskelpoisuuden arviointi, uuden valituksen laatiminen ja mediaviestintä.

Hankintayksikkö on vielä kiinnittänyt huomiota siihen, että valittajan oikeudenkäyntikululaskussa ei ole ilmoitettu asiamiehen tuntiveloitusta ja että lasku on muutenkin sekava käytettyjen tuntien ja veloitettujen hintojen osalta. Valituksen vireillepanoon ja valmisteluun on laskun mukaan käytetty 29 tuntia, mikä määrä ei ole kohtuullinen.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Pääasiaratkaisun perustelut

Valittajan on peruuttanut valituksensa. Tämän vuoksi asian käsittely on jätettävä pääasian osalta sillensä. Asiassa on tämän jälkeen enää kysymys valittajan oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta vaatimuksesta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Hankinnan keskeyttämisestä 9.4.2018 tehdyn päätöksen perustelujen mukaan hankintapäätös on tehty virheellisin perustein ja tarjousten arvioinnin osalta toiminta- ja laatusuunnitelman pisteytyksen perusteluja tulee tarkentaa. Valittaja on esittänyt valituksensa perusteluna muun ohella, että hankintamenettely on ollut virheellistä, koska tarjousten laatuvertailu on ollut syrjivää. Valituksen mukaan laatuvertailussa ei ole objektiivisesti sovellettu tarjouspyyntöasiakirjoissa ilmoitettuja laatupisteytyksen perusteluja.

Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että hankintapäätöksen kumoamista koskeva hankintayksikön hankintaoikaisupäätös on perustunut ainakin osaksi niihin seikkoihin, joihin valittaja on viitannut valituksensa perusteena. Edellä todetun huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut määrällä, jonka markkinaoikeus harkitsee kohtuulliseksi.

Korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrän osalta markkinaoikeus toteaa, että markkinaoikeudessa käsiteltävän valitusasian oikeudenkäyntikuluina eivät tule korvattavaksi toimenpiteet, jotka liittyvät hankintayksikölle tehtyyn hankintaoikaisuvaatimukseen. Näitä kuluja on valittajan laskussa 0,75 tunnin osalta. Korvattavaksi tämän asian osalta eivät voi tulla myöskään toimenpiteet, jotka liittyvät valituksen kohteena olleen, ja hankintayksikön kumoaman, hankintapäätöksen jälkeen tehtyyn uuteen hankintapäätökseen. Näitä 9.4.2018 jälkeen suoritettuja toimenpiteitä on valittajan laskussa noin 8 tuntia. Epäselvää on lisäksi, millä perusteella ilmoitetut mediaviestintää koskevat toimenpiteet ovat olleet tarpeellisia toimenpiteitä nyt kysymyksessä olevassa valitusasiassa. Edellä lausutun perusteella, ja ottaen vielä huomioon asian laatu ja laajuus ja se, että kirjeenvaihdon osalta valittaja on toimittanut markkinaoikeudelle ainoastaan kuuden sivun laajuisen valituskirjelmän liitteineen, markkinaoikeus katsoo, että valittajan kohtuullisina oikeudenkäyntikuluina on pidettävä 4.500 euroa ja valittajan vaatimus on tämän ylittäviltä osin hylättävä.

Lopputulos

Valituksen käsittely markkinaoikeudessa jää pääasian osalta sillensä.

Markkinaoikeus velvoittaa Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen korvaamaan Destia Oy:n oikeudenkäyntikulut 4.500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa oikeidenkäyntikulujen osalta hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen ja Ville Parkkari.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.