MAO:49/19

Asian tausta ja käsittely markkinaoikeudessa

Hansel Oy on ilmoittanut 28.3.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella puitejärjestelynä toteutettavasta palvelimien ja integroitujen ratkaisujen hankinnasta ajalle 2017–2021. Hansel Oy on 6.6.2017 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut puitejärjestelyyn neljä puitesopimustoimittajaa.

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (jäljempänä myös hankintayksikkö tai Valtori) on edellä mainittuun puitejärjestelyyn liittyen pyytänyt 6.7.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä tarjouksia muun ohessa räkki-, kortti- sekä tornipalvelimista. Tarjouspyyntöä on täsmennetty 10.8.2018 päivätyllä tarjouspyynnöllä.

Valtori on tekemällään hankintapäätöksellä 20.8.2018 valinnut erään tarjoajan tarjouksen ja 3.9.2018 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt hankintamenettelyn.

Oy Dell Ab on muun ohella vaatinut, että markkinaoikeus myöntää sille käsittelyluvan valittaa muutoksenhaun kohteena olevasta päätöksestä, ja on esittänyt muun ohessa, että hankintayksikkö on keskeyttänyt hankintamenettelyn ilman todellista ja perusteltua syytä. Tarjouspyynnössä on esitetty prosessorikantoja koskeva selkeä vaatimus, ja voittanut tarjoaja on jättänyt tältä osin tarjouspyynnön vastaisen tarjouksen. Hankintayksikön olisi tullut sulkea voittaneen tarjoajan tarjous tarjouskilpailusta hankinnan keskeyttämisen sijaan.

Valtori on esittänyt, että käsittelyluvan edellytykset eivät täyty ja vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa muutoksenhakijan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 990 eurolla viivästyskorkoineen. Hankintayksiköllä on ollut todellinen ja hyväksyttävä syy hankintamenettelyn keskeyttämiseen. Tarjouspyynnön teknisiä vaatimuksia koskevassa taulukon prosessorikantojen lukumäärässä on ollut virhe. Hankintayksikön todellinen tarve on kyseisessä kohdassa ollut kaksi prosessorikantaa, ei neljä. Tarjouspyyntö ei ole tuottanut hankintayksikön tarvetta vastaavia tarjouksia.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 42 ja 43 §:ssä säädetään puitejärjestelystä ja puitejärjestelyyn perustuvista hankinnoista.

Hankintalain 146 §:n 3 momentin mukaan edellä 42 §:ssä tarkoitettuun puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Hankintalain 146 §:n esitöiden (HE 108/2016 vp s. 237) mukaan pykälä vastaa pääosin voimassa olleen hankintalain 86 §:ssä säädettyä. Kyseisen säännöksen esitöistä (HE 190/2009 vp s. 92 ja PeVL 35/2009 vp s. 3) ilmenee, että käsittelyluvan myöntämiselle on säännöksessä tarkoitettu painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy, jos hankintaa ei ole toteutettu oikein puitejärjestelyyn perustuvana.

Markkinaoikeus on tutkinut käsittelyluvan myöntämisen edellytykset. Oy Dell Ab:n esittämien seikkojen, Valtorin vastineen ja hankintaa koskevien asiakirjojen perusteella asiassa ei ole ilmennyt hankintalain 146 §:n 3 momentissa tarkoitettua perustetta myöntää käsittelylupa. Sen vuoksi Oy Dell Ab:n hakemus käsittelyluvan myöntämiseksi on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä muun ohessa hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asian lopputulos huomioon ottaen muutoksenhakija saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Muutoksenhakija on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus ei myönnä käsittelylupaa Oy Dell Ab:lle.

Markkinaoikeus velvoittaa Oy Dell Ab:n korvaamaan Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin oikeudenkäyntikulut 990 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pekka Savola ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.