MAO:676/18

Asian tausta

Yleisradio Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 30.6.2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta Yleisradio Oy:n filmikokoelman digitointipalvelun hankinnasta 60 kuukauden sopimuskaudelle ja sen jälkeen optiona toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle.

Yleisradio Oy:n hankintapäällikkö ja tuotantojohtaja ovat 16.8.2017 tekemällään päätöksellä valinneet kuusi ehdokasta kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Ehdokkaat ovat olleet Memnon Archiving Services SA, James Post Oy, Toast Post Production Oy Ltd (jäljempänä myös Toast Post), Prasad Corporation PVT LTD, SAS Vectracom ja Digital Heritage Service GmbH (jäljempänä myös Digital Heritage).

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 1.000.000–10.000.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla jatkamatta hankintamenettelyä niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Post Control Helsinki Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 15.062,50 eurolla lisättynä markkinaoikeuden oikeudenkäyntimaksua vastaavalla määrällä viivästyskorkoineen.

Perusteet

Yleisradio Oy on valinnut neuvottelumenettelyyn kuusi eniten pisteitä saanutta hakijaa. Osallistumishakemusten pisteytyksessä ja vertailussa on tapahtunut teknisiä virheitä, joiden johdosta valittajan sijoitus vertailussa on laskenut vähintään yhden sijan.

Osallistumishakemuksensa pätevyyttä ja kokemusta koskevan vertailuosan (Selection Criteria: Competence and Experience) digitaalista restaurointia koskevassa osiossa A (Digital restoration) valittaja on ilmoittanut digitoineensa yhteensä yli 1.000 tuntia materiaalia. Kokemusta tarkemmin kuvaavassa liitteessä 2 valittaja on ilmoittanut tähän kohtaan viisi referenssiä, joista on kertynyt yhteensä 14 tuntia digitoitua materiaalia, mikä olisi oikeuttanut yhteen pisteeseen. Valittaja on kuitenkin virheellisesti saanut nolla pistettä.

Värinmäärittelyä koskevassa osiossa B (Color grading) valittaja on osallistumishakemuksessaan ilmoittanut kymmenen vuotta relevanttia kokemusta. Liitteessä 2 on ollut neljä referenssiä, joista kolmesta ensimmäisestä on kertynyt yhteensä kahdeksan kuukautta kokemusta ja neljännestä olisi kertynyt 108 kuukautta kokemusta, kun ilmoitettu henkilömäärä olisi kerrottu sopimuskuukausilla. Näin ollen kokemusta on referenssien perusteella ollut yhteensä 116 kuukautta eli noin kymmenen vuotta. Valittajan on saanut kohdasta nolla pistettä, vaikka viiden vuoden tai pidemmästä kokemuksesta olisi pitänyt saada neljä pistettä. Pisteytys on ollut virheellinen, koska valittajan neljännessä referenssissä ilmoitettu henkilömäärä on jäänyt ottamatta huomioon.

Osallistumishakemuksessaan skannausta koskevassa osiossa C (Scanning) valittaja on ilmoittanut viisi vuotta relevanttia kokemusta. Liitteessä 2 valittaja on ilmoittanut kolme referenssiä, joista kahdesta ensimmäisestä on kertynyt yhteensä viisi kuukautta kokemusta. Kolmannesta olisi kertynyt 108 kuukautta kokemusta, kun ilmoitettu henkilömäärä olisi kerrottu sopimuskuukausilla. Näin ollen kokemusta on referenssien perusteella ollut yhteensä 113 kuukautta eli yli yhdeksän vuotta. Valittaja on saanut kohdasta nolla pistettä, vaikka viiden vuoden tai pidemmästä kokemuksesta olisi pitänyt saada kaksi pistettä. Pisteytys on ollut virheellinen, koska valittajan kolmannessa referenssissä ilmoitettu henkilömäärä on jäänyt ottamatta huomioon.

Valittajan osallistumishakemuksen pisteytyksessä on tapahtunut virheitä useammassa osioiden A–D kohdassa. Valittaja on oikeutettu saamaan kokemuksesta pisteitä vähintään neljässä eri osioissa, joten se on oikeutettu lisäksi vähintään yhteen lisäpisteeseen koskien kokemusta laaja-alaisten palvelujen toteuttamisesta.

Lisäksi digitaalista restaurointia koskevassa osiossa A valittaja on osallistumishakemuksessaan ilmoittanut sekä automaattisen että manuaalisen restauroinnin osalta viisi vuotta relevanttia kokemusta. Hakemus on saanut näistä kohdista nolla pistettä, vaikka se olisi ollut oikeutettu kummastakin kohdasta neljään pisteeseen. Restauroinnin osalta relevantteja referenssejä on ilmoitettu myös osioissa B ja C, ja automaattisen ja manuaalisen restauroinnin erottelu on selvästi ilmennyt referensseistä niissä käytettyjen työkalujen perusteella. Tämän lisäksi tuntiperusteisesta kokemuksesta olisi tullut saada kolme pistettä, koska liitteessä 2 ilmoitetuista referensseistä on kertynyt yhteensä yli 1.000 tuntia digitoitua materiaalia.

Medianhallintaa koskevassa osiossa D (Media asset management) valittajan osallistumishakemuksessa on ilmoitettu kolme referenssiä. Näistä on esitetty lyhyet kuvaukset, joissa on tuotu esille toteutettujen mediahallintapalvelujen laatu ja laajuus sekä työssä käytetyt työkalut ja teknologiat. Valittaja on saanut kohdasta nolla pistettä, vaikka kolme tai useampi referenssi olisi oikeuttanut kolmeen pisteeseen. Referenssien kuvaukset ovat olleet sisällöltään sellaisia kuin osallistumispyynnön kysymysten ja ohjeiden perusteella on tullut ymmärtää. Medianhallintapalveluja etäisestikin tunteva henkilö on saanut niiden perusteella hyvän ja riittävän käsityksen siitä, minkälaisia mediankäsittelyprosesseja referensseissä on toteutettu.

Valittajan olisi tullut saada vertailussa ainakin kahdeksan ja jopa 22 pistettä enemmän kuin se on saanut, jolloin valittaja olisi noussut kuuden valittavan ehdokkaan joukkoon.

Vastine

Vaatimukset

Yleisradio Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.375 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan osallistumishakemus on käsitelty sellaisena kuin se on hankintayksikölle toimitettu. Valittajan esittämä erilaisten tulkintojen ja niihin perustuvien tietojen yhdistelemisten varassa oleva käsittely olisi vaarantanut tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun. Ainoastaan restaurointia koskevan osion A osalta valittajan hakemuksen pisteytystä on korjattu, mutta muilta osin hakemuksen pisteet on laskettu oikein.

Vertailutiedot on annettu sähköisessä tarjousportaalissa siten, että tarjoajaehdokkaiden on tullut vastata jokaisessa pisteytettävässä kohdassa sähköisellä lomakkeella joko avoimeen kenttään tai valita valikosta sopiva vastaus. Tämän lisäksi on edellytetty, että sähköiselle lomakkeelle ilmoitettu vastaus on tullut perustella tarkemmin ja eritellä osallistumispyynnön liitteenä olleeseen mallipohjaan. Osallistumispyynnössä on ilmoitettu, että jos vastausta ei ole perusteltu liitteessä 2, on pisteet voitu jättää antamatta.

Valittaja on osallistumishakemuksessaan vastannut osion A osalta kokemukseksi "yli 1000 tuntia". Liitteen 2 mukaan valittajalla on ollut kokemusta 14 tuntia, eikä yli 1.000 tuntia. Pisteytyksessä on tapahtunut virhe, kun valittaja ei ole saanut 14 tunnin perusteella yhtä pistettä. Virhe on korjattu ja yksi lisäpiste on nostanut kokonaispistemäärän 20 pisteeseen. Tämä korjaus ei ole vaikuttanut osallistujavalinnan pisteytyksen lopputulokseen.

Värimäärittelyä koskevan osion B ja skannausta koskevan osion C pisteytysperusteiden mukaan pisteisiin on vaadittu kokemusta vähintään viisi vuotta. Valittajan osallistumishakemuksen mukaan kokemusta olisi ollut kymmenen vuotta osion B osalta ja viisi vuotta osion C osalta. Pisteitä ei ole annettu, koska liitteestä 2 ei ole käynyt ilmi, että kokemusta olisi ollut viisi vuotta tai enemmän. Osallistumispyynnössä on selvästi ilmoitettu, että pisteet voidaan jättää antamatta, jos kokemusta ei ole kuvattu selvästi ja yksiselitteisesti liitteessä 2.

Mikään liitteessä 2 esitetty ei ole tukenut sitä, että hankintayksikön olisi tullut kertoa sopimuskuukaudet kolmella, kun kolme henkilöä on nimetty palvelun sisällön kuvausta koskevassa sarakkeessa. Valittaja on määritellyt sopimuksen kestoksi 36 kuukautta. Liitteessä ei ole ollut sellaista tietoa, jonka perusteella kuukausimäärä olisi tullut kertoa kolmella. Sopimuskaudeksi on ilmoitettu vuodet 2007–2009. Eri henkilöiden kokemusta ei ole esitetty sellaisella tarkkuudella, että siitä olisi voinut tai pitänyt päätellä, että kokemuskuukausia olisi ollut enemmän. Liitteen 2 perusteella valittajalle on kertynyt osion B osalta kokemusta yhteensä 44 kuukautta ja osion C osalta 41 kuukautta, mitkä eivät ole oikeuttaneet pisteisiin tästä kohdasta.

Hankintayksikkö ei ole voinut edellä esitetyn perusteella antaa valittajalle kokemuksesta pisteitä valittajan osallistumishakemuksen liitteen 2 perusteella osioissa A–E, joten lisäpisteiden antamiseen ei ole ollut perusteita.

Digitaalista restaurointia koskevassa osallistumishakemuksen osiossa A valittaja on ilmoittanut sekä automaattisen että manuaalisen restauroinnin osalta molempiin viisi vuotta kokemusta. Pisteitä ei ole annettu, koska liitteen 2 tietojen perusteella valittajalle ei ole kertynyt yli viiden vuoden kokemusta. Hankintayksikkö ei ole voinut päätellä, että sen olisi tullut ottaa huomioon restauroinnin osalta liitteen 2 osioissa B ja C kuvattuja referenssejä. Valittajan hakemuksen perusteella ei ole voinut päätellä, mikä osuus värimäärittelyn ja skannauksen referensseistä on varsinaisesti kyseisen otsikon mukaista työtä ja mikä taas digitaalista restaurointia.

Pisteitä ei voida antaa tarjoajaa suosivien tulkintojen perusteella. Hankintayksiköllä ei ole velvollisuutta tai oikeutta etsiä, päätellä ja yhdistellä yksittäisiä tietoja ja viittauksia hakijan toimittamista asiakirjoista muualta kuin asianomaisista kohdista. Liitteen 2 osioiden A–C työkaluja kuvaavissa sarakkeissa olleiden tietojen perusteella ei olisi voinut päätellä, että valittaja on käyttänyt sekä automaattista että manuaalista restaurointityötapaa. Työkalujen nimeäminen ei sellaisenaan ole ilmaissut kumpaa työtapaa ja missä määrin kyseisissä referensseissä on tosiasiassa käytetty. Valittajan antamat kuvaukset ja tiedot ovat siten olleet puutteelliset.

Medianhallintaa koskevan osion D osalta valittajalle ei ole annettu pisteitä, koska liitteestä 2 ei ole käynyt ilmi, että referenssit olisivat täyttäneet sisällöltään kohdassa edellytetyt vaatimukset. Referenssikuvauksista ei ole ilmennyt valittajan kokemus fyysisiin taltioihin tai digitaaliseen mediaan liittyvien medianhallinnan prosessien ja logistiikan toteuttamisesta. Valittajan vastaukset ovat kuvanneet vain palveluntarjoajan sisäistä medianhallintaa. Myöskään medianhallinnassa käytettäviä työkaluja koskevat tiedot eivät ole tukeneet sitä, että kyse olisi ollut vaatimuksen mukaisesta palvelusta. Esimerkiksi valittajan nimeämät tuotteet eivät ole medialogistiikkaan yleisesti käytettyjä tuotteita. Tästä ei ole voinut tai pitänyt tehdä tulkintaa, että referenssit olisivat kattaneet palveluntarjoajan ja asiakkaan välistä prosessinhallintaa ja logistisia palveluita.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt muun ohella, että osallistumispyyntö on ollut epäselvä. Erityisesti pyynnön liitteellä 2 annetut vastaukset ovat vaihdelleet hyvin paljon ja ehdokkaiden vastauksissa on ollut huomattavia eroja.

Ehdokkaita on kohdeltu epätasapuolisesti ja syrjivästi. Liitteen 2 epäselvyyksien johdosta muutoksenhaun kohteena oleva päätös on perustunut vain osaan ennalta ilmoitetuista arviointiperusteista eikä kaikkia perusteita ole sovellettu. Toast Postin referenssejä on hyväksytty ajalta, joka on ollut vastoin ennalta ilmoitettua hyväksyttyä ajankohtaa vuosilta 2007–2017. Toast Postin hakemukselle on lisäksi annettu kokemuspisteitä referensseistä, joista se ei ole ilmoittanut referenssien perustana olevaa sopimusta voimassaoloaikoineen, vaikka tätä on edellytetty.

Valittaja on täyttänyt osallistumishakemuksensa osioihin B ja C kaikki vaaditut tiedot pyydetyllä tavalla. Näiden tietojen perusteella on ollut selvää, että ilmoitettu kokemus on ollut vaaditun laatuista ja sitä on ollut osion B osalta yhteensä 116 kuukautta eli noin kymmenen vuotta ja osion C osalta yhteensä 108 kuukautta. Näistä osioista olisi tullut saada täydet pisteet.

Toast Postin osallistumishakemus on pisteytetty virheellisesti. Sen liitteessä 2 antamat vastaukset ovat olleet säännönmukaisesti puutteellisia ja vastoin annettua ohjeistusta. Pisteytyksessä on tehty pitkälle meneviä oletuksia, jotka ovat perustuneet seikkoihin, joita ei ole voitu annetuista tiedoista päätellä. Myös muita hakemuksia on pisteytetty virheellisesti.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineissaan esittänyt muun ohella, että osallistumispyyntö ei ole ollut epäselvä. Muutoksenhaun kohteena oleva päätös on perustunut ennalta ilmoitettuihin arviointiperusteisiin ja kaikkia perusteita on tullut siinä sovelletuksi. Pisteytys on ollut virheellinen vain valittajan osalta osiossa A ja James Post Oy:n osalta osiossa C. Viimeksi mainitun yhtiön olisi tullut jäädä pisteittä osiossa C.

Valittaja on lisävastaselityksissään esittänyt muun ohella, että oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta on otettava huomioon se, että osallistumishakemusten pisteytyksessä on riidattomasti tapahtunut virheitä, jotka ovat tulleet esille oikeudenkäynnin tuloksena. Hankintayksikön tekemistä useista virheistä johtuen se tulee määrätä korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

Hankintayksikkö on lisälausumissaan esittänyt muun ohella, että hankintayksikön kolmessa kohdassa tekemällä vähäisellä virheellä yhteensä 180 pisteytettävästä kohdasta ei ole ollut merkitystä ehdokkaiden valintaan eikä valittajan asemaan. Valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus on perusteettomana hylättävä, ja joka tapauksessa se on määrältään kohtuuton. Oikeudenkäyntikululaskelmaan sisältyy toimenpiteitä 44 eri päivänä. Toimenpiteiden määrä on ylimitoitettu asian vaativuuteen ja laajuuteen sekä asian asiakirja-aineistoon suhteutettuna. Valittajan oikaisuvaatimuksen laatimisesta aiheutuneita kustannuksia ei voida korvata oikeudenkäyntikuluina markkinaoikeudessa. Myöskään oikeudenkäynnin ulkopuolella hankintayksikön edustajien kanssa tapahtuneista selvityksistä ja tapaamisesta aiheutuneita kuluja ei voida korvata oikeudenkäyntikuluina.

Valittaja on lisälausumassaan esittänyt muun ohella, että valittajan oikeudenkäyntikulut ovat olleet asian laatuun ja laajuuteen nähden tarpeellisia ja kohtuullisia ja että oikaisuvaatimukseen käytetty työaika on ollut alle tunnin.

Kuultavien lausunnot

James Post Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 11.040 eurolla viivästyskorkoineen. Siinä tapauksessa, että hankintayksikkö on laskenut jonkin muun tarjouksen kokemuskuukaudet henkilömäärällä kerrottuna, tulee ne laskea samalla tavalla myös James Post Oy:n ilmoittamien referenssien osalta. Toisin kuin hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, James Post Oy:n on hakemuksensa osiossa C ilmoitetuista referensseistä tullut saada täydet pisteet.

Memnon Archiving Services SA, Toast Post, Prasad Corporation PVT LTD, SAS Vectracom tai Digital Heritage eivät ole niille varatusta tilaisuudesta huolimatta antaneet lausuntoa.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Kysymyksenasettelu ja oikeusohjeet

Valittaja on esittänyt, että osallistumishakemusten pisteytys on ollut virheellistä ja ehdokkaiden kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valintaan vaikuttavaa. Lisäksi osallistumispyynnössä määritellyt ehdokkaiden arviointiperusteet ovat olleet epäselvät.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 36 §:n 3 momentin mukaan kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä hankintayksikkö voi ennalta rajata niiden ehdokkaiden määrää, jotka kutsutaan neuvotteluihin. Neuvotteluihin kutsuttavien ehdokkaiden vähimmäismäärä sekä tarvittaessa enimmäismäärä on ilmoitettava hankintailmoituksessa. Tarjoajiksi hyväksyttävät ehdokkaat on valittava noudattamalla hankintailmoituksessa esitettyjä soveltuvuuden vähimmäisvaatimuksia sekä arviointiperusteita. Hankintayksikkö ei saa ottaa menettelyyn ehdokkaita, jotka eivät ole toimittaneet osallistumishakemusta tai jotka eivät täytä hankintayksikön asettamia vaatimuksia.

Hankintalain 36 §:n 3 momentin esitöiden (HE 108/2016 vp s. 128–129) mukaan lainkohdassa täsmennetään, että toimittajien valinta tarjoajiksi voi tapahtua sekä soveltuvuuteen liittyvien vähimmäisvaatimusten että vertailtavien kriteerien perusteella. Näitä perusteita käytetään vähimmäisvaatimukset täyttävien ehdokkaiden kesken tehtävässä valinnassa. Kyseessä ei ole kuitenkaan tarjousten vertaileminen, vaan ehdokkaiden vertaileminen toimittajaan liittyvien syrjimättömien kriteerien perusteella ehdokkaiden määrän karsimiseksi.

Markkinaoikeus toteaa, että avoimuuden ja tasapuolisen kohtelun vaatimukset huomioon ottaen osallistumispyynnössä käytettävät arviointiperusteet tulee laatia niin selviksi, että niiden perusteella ehdokkaat voivat antaa keskenään vertailukelpoisia osallistumishakemuksia. Lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tarjoaja vastaa tarjouksensa sisällöstä ja tarjouksia arvioidaan niistä ilmenevien tietojen perusteella. Vastaavaa oikeusohjetta voidaan soveltaa myös nyt kysymyksessä olevaan osallistumishakemusten vertailuun.

Osallistumispyyntö ja sen epäselvyys

Hankintayksikkö on ilmoittanut osallistumispyynnössä valitsevansa menettelyyn ne ehdokkaat, jotka parhaiten täyttävät hankintayksikön asettamat pätevyys- ja kokemuskriteerit.

Osallistumispyynnön kohdan "SELECTION CRITERIA: COMPETENCE AND EXPERIENCE" alakohdassa “INFORMATION ABOUT CANDIDATE SELECTION SYSTEM" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Candidates are asked about their experience, competent staff and tools for the service. Candidates should fill in all relevant rows. If a row is not filled with answer, 0 points will be given.

The candidate must give a detailed description of all experience announced in this section, below. The candidate should clearly point out relation between announced experience and the film digitisation service needed by Yle.

Only experience from work done within past 10 years will be accepted (done within years 2007–2017).

Description must be given by filling appropriate information in Appendix 2 of the invitation to participate. You find the Appendix 2 in eTendering Portal, in the second tab of "call for tenders" -page.

If the Appendix 2, Detailed description of experience, is not filled in properly, information is missing or is unclear, Yle might have to give 0 points, if the experience cannot be clearly assessed from candidate’s description.

Please notice that the mandatory references a) and b), that candidate filled in ESPD-form, CANNOT be used here within selection system. No points will be given here for a reference that was described as a mandatory reference.

All the points given below in parts A-G are summed together. Yle will select 3–6 candidates with highest score of points."

Edellä mainitun jälkeen hankintayksikön asettamat pätevyys- ja kokemuskriteerit ja niiden pisteytys on ilmoitettu alakohdissa A. "DIGITAL RESTORATION", B. "COLOR GRADING", C. "SCANNING", D. "MEDIA ASSET MANAGEMENT", E. "AUDIO DIGITALISATION", F. “DIGITAL RESTORATION AND SYNCING OF AUDIO" ja G. “PHYSICAL RESTORATION OF FILM".

Lisäksi osallistumispyynnön liitteenä on ollut 2 asiakirja "Detailed description of experience", jonka mukaisella lomakkeella ehdokkaiden on tullut ilmoittaa ensin pakolliset referenssinsä ja tämän jälkeen edellä mainittujen alakohtien A–G mukaisissa osioissa ehdokkaiden pätevyyden ja kokemuksen vertailuun vaikuttavat referenssinsä.

Asiassa ei ole ilmennyt, että osallistumispyynnössä ehdokkaiden valintaan vaikuttavista pätevyys- ja kokemuskriteereistä sekä niiden pisteytyksestä ilmoitettu olisi ollut jonkin tietyn kohdan tai kohtien osalta epäselvä. Myöskään liitteen 2 osalta ei ole osoitettu, että ehdokkailta referensseistä pyydetyt tiedot olisi ilmoitettu joltain osin epäselvästi. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että osallistumispyynnössä ja sen liitteissä määritellyt ehdokkaiden arviointiperusteet ja ehdokkailta pyydetyt tiedot on esitetty niin selvästi, että ehdokkaat ovat voineet antaa keskenään vertailukelpoisia osallistumishakemuksia. Osallistumispyyntö on siten mahdollistanut ehdokkaiden tasapuolisen ja syrjimättömän vertailun.

Osallistumishakemusten pisteytys osiossa A

Osallistumispyynnön kohdassa A. "DIGITAL RESTORATION" on todettu muun ohella seuraavaa:

“Candidate’s experience (years) of automated template based restoration with professional tools (e.g. Nucoda, DaVinci, Diamant, PFClean). Template based restoration refers to way of work where predefined templates are assigned to carry out automated digital restoration of image content without any other human intervention than assigning a suitable template to fix certain problems in image content and check the result of automated process. Five or more years = 4 points.

Candidate’s experience (years) with human assisted restoration with professional tools (e.g. Nucoda, DaVinci, Diamant, PFClean). Five or more years = 4 points.

Candidate’s experience on automated and human assisted restoration: amount of digitised material in hours?

10–500 hours 1p
501–1000 hours 2p
over 1000 hours 3p".

Osallistumispyynnön liitteen 2 mukaan on tämän osion osalta tullut ilmoittaa asiakkaan nimi yhteystietoineen, lyhyt kuvaus sisältyneistä palveluista, tuotetun digitalisoidun materiaalin määrä tunteina, sopimuskauden pituus kuukausina, sopimuksen kesto muodossa kk/vvvv–kk/vvvv sekä mitä ammattityökaluja palveluja tuottaessa on käytetty. Palveluiden lyhyttä kuvausta koskevassa kohdassa on lisäksi ollut kohdat: "Automated" ja "Human assisted".

Hankintayksikkö on todennut tehneensä pisteytysvirheen, kun valittajan hakemus on pisteytetty osion A kohdan "Candidate’s experience on automated and human assisted restoration: amount of digitised material in hours?" osalta nollaksi yhden pisteen sijasta. Markkinaoikeus toteaa, että valittajan hakemus on tässä suhteessa pisteytetty virheellisesti.

Valittaja on kuitenkin esittänyt, että sen olisi tullut saada edellä mainitusta kohdasta kolme pistettä, koska se on ilmoittanut restauroinnin osalta relevantteja referenssejä myös osioissa B ja C. Näissä referensseissä mainituista työsuorituksista on kertynyt yli 1.000 tuntia digitaalista materiaalia, mikä olisi tullut ottaa huomioon pisteytyksessä. Vaikka valittajan hakemuksessa ei ole eritelty automaattista tai manuaalista (oikeastaan ihmisavusteista) restaurointia, on tämä erittely ilmennyt sen käyttämistä työkaluista.

Hankintayksikön mukaan sen ei ole ollut mahdollista päätellä, että valittajan muissa osioissa ilmoittamat referenssit olisi tullut ottaa huomioon osiossa A. Tällainen päättely olisi myös suosinut valittajaa muiden ehdokkaiden kustannuksella.

Markkinaoikeus toteaa, että osioita B ja C koskevissa referenssilomakkeissa on pyydetty ilmoittamaan ainoastaan sopimuksen kesto kuukausina ja sopimuskaudet. Mainituissa osioissa ei siis ole pyydetty ilmoittamaan tuotetun digitaalisen materiaalin määrä vuosina. Valittajan osallistumishakemuksesta ei ole myöskään ilmennyt, että se olisi osion A osalta viitannut osioiden B ja C referensseihin kokemusvuosien laskemisen osalta. Ehdokas vastaa osallistumishakemuksessaan olevista epäselvyyksistä ja siitä, ettei hakemuksessa ole ilmoitettu vaaditulla tavalla pyydettyjä tietoja. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti, kun se on pisteyttänyt valittajan hakemuksen tältä osin vain osion A kohdalla ilmoitettujen tietojen perusteella.

Valittajan osiossa A ilmoittamien sopimuskuukausien määrä on ollut yhteensä 25, joka vastaa kahta vuotta ja yhtä kuukautta. Edellä lausutuin tavoin osioissa B ja C mainittujen referenssisopimusten kestoa ei ole tullut ottaa huomioon laskettaessa kokemusvuosia osiossa A. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti jättäessään antamatta valittajan osallistumishakemukselle pisteitä kokemusvuosia koskevien kohtien osalta osiossa A. Asiassa ei ole siten merkitystä, onko valittaja eritellyt automaattista ja ihmisavusteista restaurointia tai olisiko tämä ilmennyt sen käyttämistä työkaluista.

Valittaja on esittänyt, että Digital Heritagen osallistumishakemus on pisteytetty virheellisesti kohdan "Candidate’s experience (years) of automated template based restoration with professional tools – –" osalta. Valittajan mukaan Digital Heritagen referenssi "Bayer Business Services GmbH" on ilmoitettu alkaen vuonna 1997 mutta ei päättymisajankohtaa, tai mainintaa, että sopimus jatkuu edelleen. Siten kohdasta ei olisi tullut antaa ehdokkaalle pisteitä.

Digital Heritage on hakemuksessaan ilmoittanut referenssin "Bayer Business Services GmbH" kestoksi kuukausina “Since 1997" sekä sopimuksen kestoksi "Since 1997". Lisäksi tuotetun digitalisoidun materiaalin määräksi on ilmoitettu "100 hrs. annually". Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole tältä osin menetellyt virheellisesti pisteyttäessään Digital Heritagen hakemuksen.

Valittajan mukaan SAS Vectracomin osallistumishakemus olisi tullut jättää saman kohdan osalta pisteittä, koska siinä on restaurointitoimien kuvaus jätetty täyttämättä kokonaan.

Markkinaoikeus toteaa, että osallistumispyynnön mukaan pisteitä on saanut, jos kysymys on ollut ihmisavusteisesta restauroinnista, johon on käytetty ammattilaistyökaluja. SAS Vectracom on osallistumishakemuksessaan ilmoittanut, että referenssit koskevat ihmisavusteista palvelua. Neljästä ilmoitetusta referenssistä yhdessä sopimuskauden on ilmoitettu alkaneen elokuussa 2010 ja päättyvän vuoden 2019 lopussa, joten vaaditulla ajanjaksolla eli vuosina 2007–2017 kokemusta on jo tämän yhden referenssin perusteella kertynyt seitsemän vuotta ja viisi kuukautta. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti pisteyttäessään SAS Vectracomin hakemuksen tältä osin.

Valittaja on esittänyt, että myös Toast Postin osallistumishakemus olisi tullut jättää osion A osalta pisteittä, koska sen referenssin on ilmoitettu alkaneen vuonna 2004, kesto kuukausina on jätetty täyttämättä, eikä restaurointien sijoittumista eri vuosille ole eritelty mitenkään. Hakemuksesta ei ole myöskään voinut päätellä, kuinka monta tuntia materiaalia on digitoitu vuodesta 2007 lähtien.

Markkinaoikeus toteaa, että osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaan ehdokkaiden on tullut ilmoittaa osallistumispyynnön liitettä 2 vastaavalla lomakkeella kunkin referenssiasiakkaan nimi ja tämän yhteystiedot. Toast Post ei ole hakemuksensa mainitulla lomakkeella ilmoittanut asiakkaiden nimiä ja yhteystietoja.

Referenssitietojen pyytämisen tarkoituksena on, että niitä koskevat tiedot voidaan tarvittaessa tarkistaa ilmoitetulta referenssiltä. Toast Postin osallistumishakemuksesta ei ole voinut päätellä, mitkä ovat olleet referenssiasiakkaat ja yksittäisten sopimuskausien pituudet. Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että Toast Postin hakemus on ollut tältä osin siinä määrin puutteellinen, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antaessaan Toast Postin hakemukselle pisteitä tältä osin. Todettu koskee sekä kokemusvuosista että digitoiduista tunneista annettuja pisteitä.

Osallistumishakemusten pisteytys osiossa B

Osallistumispyynnön kohdassa B. "COLOR GRADING" on todettu muun ohella seuraavaa:

“Candidate’s working experience (years) with grading archive material originating from film, with professional tools (e.g. Nucoda, DaVinci) in use for color grading. Five or more years = 4 points."

Osallistumispyynnön liitteen 2 mukaan on tämän osion osalta tullut ilmoittaa asiakkaan nimi yhteystietoineen, lyhyt kuvaus sisältyneistä palveluista, sopimuskauden pituus kuukausina, sopimuksen kesto muodossa kk/vvvv–kk/vvvv sekä mitä ammattityökaluja palveluja tuottaessa on käytetty.

Markkinaoikeus toteaa, että arviointiperusteen sanamuodon perusteella pisteitä on saanut ehdokkaan soveltuvaa kokemusta sisältävistä kokemusvuosista. Arviointiperusteessa ei ole määritelty vähimmäisvaatimusta sille, paljonko työtä tiettynä sopimusvuonna on tullut olla tehtynä. Pisteitä on saanut neljä, jos kokemusvuosia on kertynyt yhteensä viisi tai enemmän.

Valittaja on osallistumishakemuksessaan ilmoittanut sillä olevan kokemusta enemmän kuin osallistumispyynnössä todetut viisi vuotta. Valittaja on ilmoittanut tässä osiossa neljä referenssiä. Neljännen referenssin osalta on palvelun sisältöä kuvaavassa kohdassa ilmoitettu kolmen henkilön nimet ja kuvaus "Online, color grading, noise reduction, mastering". Lisäksi tämän referenssiasiakkuuden sopimuskauden pituudeksi on ilmoitettu 36 kuukautta ja sopimuksen kestoajaksi vuodet 2007–2009. Muiden referenssien osalta sopimuskuukausia on ilmoitettu yhteensä kahdeksan.

Valittajan mukaan sen ilmoittama kokemuksen pituus on ollut mainitun neljännen referenssin osalta 108 kuukautta, koska ilmoitetut sopimuskuukaudet olisi tullut kertoa palvelun kuvauksessa ilmoitetulla henkilömäärällä. Tällöin kokemusta olisi ollut yhteensä 116 kuukautta ja valittajan olisi tullut saada tästä kohdasta neljä pistettä. Hankintayksikön mukaan valittajan osallistumishakemuksen liitetaulukon osiossa B on ilmennyt yhteensä 44 kuukauden kokemus.

Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta tulkita valittajan osallistumishakemusta siten, että sopimuskauden kesto kuukausina olisi kerrottu kolmella eli palvelun kuvauksessa mainittujen henkilöiden määrällä, vaan hankintayksikkö on voinut lähteä hakemuksessa ilmoitetuista kuukausitiedoista. Siten hankintayksikkö ei ole menetellyt tältä osin virheellisesti pisteyttäessään valittajan hakemuksen.

Valittajan mukaan Digital Heritagen hakemuksen olisi tullut samasta kohdasta saada neljän pisteen sijaan nolla pistettä. Valittajan mukaan Digital Heritagen referenssi "Bayer Business Services GmbH" on ilmoitettu alkaen vuonna 1997 mutta ei päättymisajankohtaa, tai mainintaa, että sopimus jatkuu edelleen. Siten kohdasta ei olisi tullut antaa ehdokkaalle pisteitä.

Digital Heritage on osallistumispyynnön liitettä 2 vastaavalla lomakkeella osiossa B ilmoittanut edellä mainitun referenssiasiakkaan osalta sopimuksen kestoksi "Since 1997". Lisäksi tuotettua materiaalia koskevassa kohdassa on ilmoitettu "100 hrs. annually". Osallistumishakemuksesta on siten ilmennyt, että sopimus on ollut voimassa vuodesta 1997 lähtien ja että digitalisoitua materiaalia on tuotettu vuodessa 100 tuntia. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on jo tämän referenssin perusteella voinut todeta kokemusta kertyneen yli viisi vuotta. Siten hankintayksikkö ei ole menetellyt tältä osin virheellisesti pisteyttäessään Digital Heritagen hakemuksen.

Lisäksi valittaja on esittänyt, että Toast Postin hakemukselle ei olisi tullut antaa pisteitä tästä osiosta. Valittajan mukaan Toast Postin ensimmäinen referenssi ei ole viitannut millään tavalla alkuperäisesti filmille tallennetun materiaalin värimäärittelyyn, ja sopimuksen kesto kuukausina on ilmoitettu virheellisesti. Toisen referenssin sopimuskauden on ilmoitettu alkaneen vuonna 1985, mistä ei ole ilmennyt, onko kokemusta kertynyt lainkaan vuosilta 2007–2017.

Markkinaoikeus toteaa, että osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaan ehdokkaiden on tullut ilmoittaa kunkin referenssiasiakkaan nimi ja tämän yhteystiedot. Markkinaoikeus katsoo, että Toast Post ei ole hakemukseensa liitetyllä lomakkeella ilmoittanut riittävällä tarkkuudella asiakkaiden nimiä ja yhteystietoja. Se, että Toast Postin hakemuksessa on mainittu esimerkkinä yhden asiakkaan nimi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Edellä osion A pisteytyksen osalta esitettyihin perusteluihin viitaten markkinaoikeus katsoo, että Toast Postin osallistumishakemus on ollut tältä osin siinä määrin puutteellinen, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antaessaan Toast Postin hakemukselle pisteitä tältä osin.

Osallistumishakemusten pisteytys osiossa C

Osallistumispyynnön kohdassa C. "SCANNING" on todettu muun ohella seuraavaa:

“Candidate’s experience in scanning 16mm and 35mm archive film, years. Five or more years of experience = 2 points."

Osallistumispyynnön liitteen 2 mukaan on tämän osion osalta tullut ilmoittaa asiakkaan nimi yhteystietoineen, lyhyt kuvaus sisältyneistä palveluista, sopimuskauden pituus kuukausina, sopimuksen kesto muodossa kk/vvvv–kk/vvvv sekä mitä ammattityökaluja palveluja tuottaessa on käytetty.

Markkinaoikeus toteaa, että arviointiperusteen sanamuodon perusteella pisteitä on saanut ehdokkaan soveltuvaa kokemusta sisältävistä kokemusvuosista. Arviointiperusteessa ei ole määritelty vähimmäisvaatimusta sille, paljonko työtä tiettynä sopimusvuonna on tullut olla tehtynä. Pisteitä on saanut kaksi, jos kokemusvuosia on kertynyt yhteensä viisi tai enemmän.

Valittaja on osallistumishakemuksessaan ilmoittanut sillä olevan kokemusta enemmän kuin osallistumispyynnössä todetut yli viisi vuotta. Valittaja on ilmoittanut tässä osiossa kolme eri referenssiä. Kolmannen referenssin osalta on palvelun sisältöä kuvaavassa kohdassa ilmoitettu kolmen henkilön nimet ja kuvaus “Data: Film scanning, Dust bust, Scratch removal, Noise reduction. Minimum 1000h/year scanned film". Sopimuksen pituudeksi on ilmoitettu 36 kuukautta ja sopimuksen kestoajaksi vuodet 2007–2009. Muiden referenssien osalta sopimuskuukausia on ilmoitettu yhteensä viisi.

Valittajan mukaan sen ilmoittama kokemuksen pituus on ollut mainitun kolmannen referenssin osalta 108 kuukautta, koska ilmoitetut 36 sopimuskuukautta olisi tullut kertoa palvelun kuvauksessa ilmoitetulla henkilömäärällä. Tällöin kokemusta olisi ollut yhteensä 113 kuukautta ja valittajan olisi tullut saada tästä kohdasta kaksi pistettä.

Edellä osion B pisteytyksen osalta todetut perustelut huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti myöskään pisteyttäessään valittajan hakemuksen puheena olevilta osin.

Valittaja on lisäksi esittänyt, että Toast Postin hakemukselle ei olisi tullut antaa pisteitä osiosta C. Valittajan mukaan Toast Postin ensimmäisen referenssin on ilmoitettu alkaneen vuonna 2004, mutta siitä ei ole käynyt ilmi, onko kokemusta kertynyt lainkaan hyväksytyltä ajanjaksolta eli vuosilta 2007–2017. Lisäksi sopimuksen kesto kuukausina on ilmoitettu virheellisesti tunteina, jolloin ei ole käynyt ilmi, onko kysymys värimäärittelytunneista vai materiaalin kokonaiskestosta. Toinen referenssi on ilmoitettu alkaen vuonna 1985, mutta siitä ei käy ilmi, onko kokemusta kertynyt lainkaan vuosilta 2007–2017.

Markkinaoikeus toteaa, että osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaan ehdokkaiden on tullut ilmoittaa kunkin referenssiasiakkaan nimi ja tämän yhteystiedot. Markkinaoikeus katsoo, että Toast Post ei ole hakemukseensa liitetyllä lomakkeella ilmoittanut riittävällä tarkkuudella asiakkaiden nimiä ja yhteystietoja. Se, että Toast Postin hakemuksessa on mainittu esimerkkinä yhden asiakkaan nimi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Edellä osion A pisteytyksen osalta esitettyihin perusteluihin viitaten markkinaoikeus katsoo, että Toast Postin osallistumishakemus on ollut tältä osin siinä määrin puutteellinen, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antaessaan Toast Postin hakemukselle pisteitä tältä osin.

James Post Oy:n osallistumishakemus on hankintayksikön esittämin tavoin pisteytetty virheellisesti eikä yhtiön olisi tullut saada osiosta C pisteitä, koska ilmoitetuista referensseistä ei ole kertynyt viittä vuotta kokemusta vaaditulta ajanjaksolta eli vuosilta 2007–2017. Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksikkö on myös tältä osin menetellyt pisteytyksessään virheellisesti.

Osallistumishakemusten pisteytys osiossa D

Osallistumispyynnön kohdassa D. "MEDIA ASSET MANAGEMENT" on ollut muun ohella seuraava aiempaa kokemusta koskeva pisteytettävä vaatimus:

"Candidate’s experience in setting up media handling processes and logistics for audiovisual carrieres and/or media files between service provider and customers (number of references). If 3 or more customer references during the past three years, 3 points will be given. References must be done for different customers."

Osallistumispyynnön liitteen 2 mukaan on tämän osion osalta tullut ilmoittaa asiakkaan nimi yhteystietoineen, lyhyt kuvaus sisältyneistä palveluista, sopimuskauden pituus kuukausina, sopimuksen kesto muodossa kk/vvvv–kk/vvvv sekä mitä ammattityökaluja palveluja tuottaessa on käytetty.

Valittaja on osallistumishakemuksessaan osion D osalta ilmoittanut kolme eri referenssiä.

Markkinaoikeus toteaa, että osallistumispyynnössä on vaadittu referenssejä palveluntarjoajan ja asiakkaiden välisistä toimista. Valittajan esittämät referenssit ovat kuvanneet lähinnä palveluntarjoajan sisäiseen medianhallintaan liittyvää toimintaa. Hankintayksikkö on antanut kyseessä olevasta kohdasta pisteitä vain kahdelle muulle ehdokkaalle, joista kummankin hakemuksessa on osiossa D kuvattu palveluntarjoajan ja asiakkaiden välisiä toimia. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksikkö ole menetellyt virheellisesti jättäessään valittajan hakemuksen tältä osin pisteittä.

Osallistumishakemusten pisteytys osiossa E

Osallistumispyynnön kohdassa E. "AUDIO DIGITALISATION" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Candidate’s experience (years) in digitising audio from film archive material. ’Film archive material’ refers to same kind of material as Yle has in its collections – see Project description". Five or more years = 3 points."

Osallistumispyynnön liitteen 2 mukaan on tämän osion osalta tullut ilmoittaa asiakkaan nimi yhteystietoineen, lyhyt kuvaus sisältyneistä palveluista, sopimuskauden pituus kuukausina, sopimuksen kesto muodossa kk/vvvv–kk/vvvv sekä mitä ammattityökaluja palvelua tuottaessa on käytetty.

Valittajan mukaan Toast Postin esittämän referenssin perusteella on ollut mahdoton päätellä, onko vaadittua kokemusta kertynyt vuosilta 2007–2017 viisi vuotta. Lisäksi palvelun kuvauksessa ei ole viitattu optisen tai magneettifilmiäänimateriaalin digitointiin. Toast Postin hakemukselle olisi tullut antaa tältä osin nolla pistettä kolmen pisteen sijaan.

Osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaan ehdokkaiden on tullut ilmoittaa kunkin referenssiasiakkaan nimi ja tämän yhteystiedot. Markkinaoikeus katsoo, että Toast Post ei ole hakemuksensa mainitulla lomakkeella ilmoittanut riittävällä tarkkuudella asiakkaiden nimiä ja yhteystietoja. Se, että Toast Postin hakemuksessa on mainittu esimerkkinä yhden asiakkaan nimi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Edellä osion A pisteytyksen osalta esitettyihin perusteluihin viitaten markkinaoikeus katsoo, että Toast Postin osallistumishakemus on ollut tältä osin siinä määrin puutteellinen, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antaessaan Toast Postin hakemukselle pisteitä tältä osin.

Osallistumishakemusten pisteytys osiossa F

Osallistumispyynnön kohdassa F. "DIGITAL RESTORATION AND SYNCING OF AUDIO" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Candidate’s experience in digital audio restoration and synchronizing images scanned from film and audio digitised from optical or magnetic film. Five or more years of experience = 2 points."

Osallistumispyynnön liitteen 2 mukaan on tämän osion osalta tullut ilmoittaa asiakkaan nimi yhteystietoineen, lyhyt kuvaus sisältyneistä palveluista, sopimuskauden pituus kuukausina, sopimuksen kesto muodossa kk/vvvv–kk/vvvv sekä mitä ammattilaistyökaluja palvelua tuottaessa on käytetty.

Valittajan mukaan Toast Postin esittämien referenssien perusteella on ollut mahdoton päätellä, onko vaadittua kokemusta kertynyt vuosilta 2007–2017 viisi vuotta. Lisäksi kysymyksessä on tullut olla filmiäänen restaurointi ja synkronointi skannattuun kuvaan, joten normaali äänen jälkikäsittely ei ole ollut hyväksyttävää kokemusta. Palvelujen kuvauksesta ei ole ilmennyt, että kysymys olisi hyväksyttävästä jälkikäsittelystä. Jotta kysymys olisi hyväksyttävästä jälkikäsittelystä, se edellyttäisi, että hakija on digitoinut tuhansia tunteja/projekteja magneettifilmiääntä, mikä ei ainakaan Suomen markkinalla ole mahdollista. Toinen referenssi on ilmoitettu alkaen vuonna 1994, mutta siitä ei käy ilmi, onko kokemusta kertynyt lainkaan hyväksytyltä ajanjaksolta eli vuosilta 2007–2017.

Osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaan ehdokkaiden on tullut ilmoittaa kunkin referenssiasiakkaan nimi ja tämän yhteystiedot. Markkinaoikeus katsoo, että Toast Post ei ole hakemuksensa mainitulla lomakkeella ilmoittanut riittävällä tarkkuudella asiakkaiden nimiä ja yhteystietoja. Se, että Toast Postin hakemuksessa on mainittu esimerkkinä yhden asiakkaan nimi, ei anna aihetta arvioida asiaa toisin.

Edellä osion A pisteytyksen osalta esitettyihin perusteluihin viitaten markkinaoikeus katsoo, että Toast Postin osallistumishakemus on ollut tältä osin siinä määrin puutteellinen, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antaessaan Toast Postin hakemukselle pisteitä tältä osin.

Osallistumishakemusten pisteytys osiossa G

Osallistumispyynnön kohdassa G. "PHYSICAL RESTORATION OF FILM" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Candidate’s experience in film cleaning (years). If 1 or more years = 1 points.

Candidate’s experience in physical restoration like repairing broken perforations and replacing splices on film (years). If 1 or more years = 1 points."

Osallistumispyynnön liitteen 2 mukaan on tämän osion osalta tullut ilmoittaa asiakkaan nimi yhteystietoineen, lyhyt kuvaus sisältyneistä palveluista, sopimuskauden pituus kuukausina, sopimuksen kesto muodossa kk/vvvv–kk/vvvv sekä mitä ammattilaistyökaluja palvelua tuottaessa on käytetty.

Valittajan mukaan Toast Postin osallistumishakemuksessa ilmoitettu referenssi on sopimuksen keston osalta ilmoitettu alkaneen vuonna 1985, mutta siitä ei ole käynyt ilmi, onko kokemusta kertynyt hyväksytyltä ajanjaksolta eli vuosilta 2007–2017. Lisäksi kysymykseen sopimuksen kestosta (kuukausina) on vastattu virheellisesti tunteina, jolloin ei käy ilmi, onko kysymys työtunneista vai materiaalin kokonaiskestosta.

Osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaan ehdokkaiden on tullut ilmoittaa kunkin referenssiasiakkaan nimi ja tämän yhteystiedot. Markkinaoikeus toteaa, että Toast Post ei ole hakemuksensa mainitulla lomakkeella ilmoittanut asiakkaan nimeä ja yhteystietoja.

Edellä osion A pisteytyksen osalta esitettyihin perusteluihin viitaten markkinaoikeus katsoo, että Toast Postin osallistumishakemus on ollut tältä osin siinä määrin puutteellinen, että hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti antaessaan Toast Postin hakemukselle pisteitä tältä osin.

Osallistumishakemusten pisteytys osiossa "Extra points for producing widescale services"

Osallistumispyynnön osiossa "EXTRA POINTS FOR PRODUCING WIDESCALE SERVICES" on todettu muun ohella seuraavaa:

"If the candidate has produced the services in question as a whole, extra points will be given: - If candidate gets points of experience (years and/or references) in 4 parts above (parts A–G), Yle will add 1 point to the total score. - If the candidate gets points of experience in 5–6 parts above, Yle will add 2 points to the total score. - If the candidate gets points of experience in all parts A to G, Yle will add 4 points to the total score."

Valittajan mukaan Digital Heritagen, Toast Postin ja SAS Vectracomin hakemuksille olisi tullut antaa kullekin tästä osiosta nolla pistettä.

Kuten edellä on todettu, hankintayksikkö ei ole menetellyt Digital Heritagen pisteytyksen osalta valittajan väittämin tavoin virheellisesti. Digital Heritage on saanut kokemukseen perustuvia pisteitä viidestä eri osiosta, joten hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti pisteyttäessään sen hakemuksen tältä osin. Asiassa ei ole ilmennyt, että myöskään SAS Vectracom olisi saanut tältä osin pisteitä virheellisesti.

James Post Oy:n osallistumishakemus ei ole saanut pisteitä tästä osiosta, joten edellä todetulla osiota C koskevalla pisteytysvirheellä ei ole vaikutusta James Postin hakemuksen pisteisiin tässä osiossa.

Hankintayksikkö on pisteyttänyt Toast Postin osallistumishakemuksen virheellisesti edellä todetulla tavalla antaen sille pisteitä kokemuksesta. Siten hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti pisteyttäessään Toast Postin hakemuksen myös tältä osin.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintalain 154 §:n 1 momentin mukaan, jos hankinnassa on menetelty hankintalain vastaisesti, markkinaoikeus voi muun ohella:

1) kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
2) kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä; 3) velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Saman pykälän 4 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitettu seuraamus voidaan määrätä vain, jos lainvastainen menettely on vaikuttanut hankintamenettelyn lopputulokseen tai asianosaisen asemaan hankintamenettelyssä.

Hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti pisteyttäessään valittajan, Toast Postin ja James Post Oy:n osallistumishakemuksia. Pisteytyksessä todetut virheet ovat vaikuttaneet siihen, mitkä ehdokkaat on valittu kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu eikä päätöstä ole muutoinkaan pantu täytäntöön. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva päätös voidaan hankintalain 154 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata siten, että hankintayksikkö vertailee osallistumishakemukset uudelleen ja tekee uuden perustellun päätöksen neuvottelumenettelyyn valittavista ehdokkaista.

Mikäli Yleisradio Oy aikoo edelleen toteuttaa filmikokoelman digitointipalvelun hankinnan kysymyksessä olevan tarjouskilpailun perusteella, sen on vertailtava osallistumishakemukset uudelleen ja tehtävä uusi perusteltu päätös neuvottelumenettelyyn valittavista ehdokkaista ottaen huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään. Hankintalain 149 §:n 3 momentin mukaan vastapuolen oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuutta ratkaistaessa hankintayksikköön sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään viranomaisesta tai muusta julkisesta osapuolesta.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan asian laatu ja laajuus huomioon ottaen valittajan oikeudenkäyntikulut kohtuulliseksi arvioidulla 14.000 eurolla, mikä määrä sisältää valittajalta perittävää oikeudenkäyntimaksua vastaavan määrän. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava James Post Oy saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Yleisradio Oy:n hankintapäällikön ja tuotantojohtajan 16.8.2017 tekemän päätöksen. Markkinaoikeus kieltää Yleisradio Oy:tä jatkamasta hankintamenettelyä sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 500.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Yleisradio Oy:n korvaamaan Post Control Helsinki Oy:n arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 14.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Yleisradio Oy:n ja James Post Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Sami Myöhänen ja Jenni Ihalainen.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.