MAO:472/18

Asian tausta

Kiertokapula Oy (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 22.2.2018 julkaistulla EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta jätteen keräystä ja kuljetusta Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella koskevasta palveluhankinnasta ajalle 1.5.2019–30.4.2024 sekä enintään kahden vuoden optiokaudelle.

Kiertokapula Oy:n toimitusjohtaja on 12.4.2018 tekemällään hankintapäätöksellä valinnut urakka-alueen A osalta Remeo Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut 2.500.000–3.500.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

Asian käsittely markkinaoikeudessa

Valitus

Vaatimukset

Lassila & Tikanoja Oyj on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen urakka-alueen A osalta, kieltää hankintayksikköä noudattamasta virheellistä menettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.177,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta urakka-alueen A osalta tarjouspyynnön vastaisena, vaikka valittaja on jättänyt tarjouksensa kaikkien kolmen urakka-alueen osalta määräajassa ja esittänyt tarjouksissaan kaikki tarjouspyynnön mukaiset tiedot. Sulkemispäätös on perustunut siihen, ettei Lassila & Tikanoja Oyj ole esittänyt hintaa vuokra-astioille.

Valittajalla ei ole ollut tarkoitusta periä erillistä hintaa astioista. Hämeenlinnassa siirrytään kilpailutuksella kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Tällä hetkellä Lassila & Tikanoja Oyj:llä on sopimussuhde suoraan kiinteistöihin myös alueelle A. Näin ollen jäteastioita on jo valmiina kohteissaan. Hankintayksikön on täytynyt tietää tämä seikka. Tarjous ei näin ollen ole ollut tarjouspyynnön vastainen, eikä sitä olisi saanut sulkea tarjouskilpailusta.

Hankintayksiköllä ei ole lähtökohtaisesti aktiivista velvollisuutta tarjouksen täsmentämiseen, ellei tarjousten vertailukelvottomuus johdu tarjouspyyntöasiakirjojen epäselvyyksistä. Tällöin tarjouksia ei voida sulkea tarjouskilpailusta ilman lisäselvityksiä. Nyt kyseenä olevassa hankinnassa hankintayksikkö on pyytänyt tarjouksia jätehuollosta, johon on sisältynyt työn ohessa tarvikkeita. Tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole vaadittu, että tarvikkeille on ehdottomasti yksilöitävä erillinen hinta. Mikäli hankintayksikölle on jäänyt epäselväksi, haluaako tarjoaja periä erillistä vuokraa jätesäiliöistä muiden palvelujen lisäksi, olisi sen tullut selvittää asia tarjoajalta. Tarjouksen täydentäminen 0 euron astioiden vuokran hinnalla ei olisi ollut kiellettyä tarjouksen parantamista. Nollan merkitsemättä jättäminen lomakkeeseen ei kuitenkaan ole sellainen seikka, joka tekisi tarjouksesta vertailukelvottoman taikka tarjouspyynnön vastaisen. Vaikka tarjoajalle ei saa antaa tilaisuutta tarjouksen parantamiseen selvennyksen yhteydessä, on hankintayksikön velvollisuutena kuitenkin saattaa tarjoukset vertailukelpoisiksi. Tarjousten vertailu on ollut mahdollista toteuttaa sillä tarkkuudella ja niillä yksikköhinnoilla, jotka on annettu.

Valittaja on jättänyt tarjouspyynnön liitteenä 1 olleella tarjouslomakkeella sitoumuksensa toteuttaa urakka tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Edelleen valittaja on täyttänyt hintaliitteen 2A täydellisesti. Hankintayksikkö on voinut päätellä, että kaikki hinnat on ilmoitettu. Hintojen ilmoittamisen osalta ei tarjouspyynnössä ole ollut tarkempaa ohjeistusta, joten hinnat on ilmoitettu tarjouspyynnössä pyydetyllä tavalla

Tarjouspyynnön liitteenä 3 olleen urakkaohjelman mukaan keräysvälineen hankkiminen kuuluu kiinteistön vastuulle. Urakassa on mukana sekä kiinteistöjen omistamia astioita, että vuokra-astioita. Jätesäiliöiden on sovittava jätteenkeräyslaitteiden ja -autojen kanssa yhteen. On täysin alalla vakiintuneen käytännön mukaista, että jätehuollosta vastaava yritys mielellään vastaa myös jätesäiliöistä ja muista jätteenkeräysastioista ja -tarvikkeista. Valittaja urakoi tälläkin hetkellä kohteita, joten sen säiliöt ovat jo valmiina kohteissaan. Säiliöiden poisvieminen aiheuttaa lisäkustannuksia, ei niiden pitäminen nykyisillä paikoillaan.

Tarjouspyynnössä taikka urakkakuvauksessa ei myöskään kielletä, etteikö astioiden vuokrausta voisi jatkaa suoraan kiinteistön kanssa. Kiinteistöjen ei siis ole pakko vuokrata keräilyvälinettä Kiertokapula Oy:ltä, vaan kiinteistöt voivat hankkia keräilyvälineet haluamastaan paikasta.

Tarjouspyynnön liitteessä 8 on eritelty toimintatavat rikkoontumistilanteiden varalle. Liitteen mukaan urakoitsija korvaa astian, jos astian rikkoutuminen aiheutuu urakoitsijan toiminnasta. Jos astia rikkoutuu ylipainon, ahtaiden tilojen, kynnyksen tai muun vastaavan haittatekijän vuoksi, korvausvastuu on asiakkaan. Tässäkään yhteydessä ei ole mainintoja pakollisista vuokrausmaksuista, omistussuhteista, taikka ylipäänsä vuokrauskustannuksista.

Kun hankinnan kohteena on ollut jätehuoltopalvelut kokonaisuutena, valittaja ei ole voinut tarjouksia laatiessaan tietää, että myös vuokrauksesta on välttämättä veloitettava erikseen. Säiliöt ovat luonnollinen osa jätehuoltopalvelua, ja niiden aiheuttamat kustannukset palveluntuottajalle ovat marginaaliset jätehuoltopalvelun kokonaiskustannuksiin verrattuna. Vuokrattavien konttien määräkin on tarjouspyynnössä vain 13 kappaletta. Jos valittajalla olisi ollut epäilys, ettei nollahinta tai astioiden tarjoaminen ilman erillistä kustannusta ole sallittua, se olisi laskenut muodollisen korvauksen säiliöille.

Vastine

Vaatimukset

Kiertokapula Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 8.917,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajan tarjous ei ole ollut urakka-alueen A osalta tarjouspyynnön mukainen, koska valittaja ei ole ilmoittanut kaikkia yksiselitteisesti vaadittuja ja tarjousten hintavertailussa käytettäviä hintoja. Hankintayksiköllä on ollut velvollisuus sulkea tarjous tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö ei ole voinut pyytää valittajalta tarjouksen täydennystä puuttuvien hintojen osalta, koska täydennys olisi merkinnyt tarjouksen olennaista muuttamista. Joka tapauksessa hankintayksiköllä ei ole ollut velvollisuutta pyytää täydennystä.

Tarjouspyynnön mukaan tarjous koostuu täytetystä ja allekirjoitetusta tarjouslomakkeesta, siinä mainituista liitteistä ja täytetystä yksikköhintalomakkeesta. Tarjous- ja yksikköhintalomakkeisiin ei ole saanut tehdä muutoksia niiden asianmukaisen täyttämisen lisäksi. Tarjoushinnat on tullut esittää yksikköhintalomakkeella, johon on tullut merkitä arvonlisäverottomat yksikköhinnat. Tarjouspyynnön mukaan tarjouksessa ilmoitettavia yksikköhintoja sovelletaan myös sopimuskauden aikana urakka-alueelle tulevien uusien keräyspisteiden jätteenkuljetuksiin.

Tarjouspyynnön liitteessä 2A on pyydetty tarjoajaa ilmoittamaan hinnat tyhjennyksille, vuokra-astioille, pesuille ja lisätöille. Valittaja on tarjouksensa liitteessä 2A jättänyt antamatta urakka-alue A:n kolmen erityyppisen etukuormaussäiliön vuokran määrää koskevat hinnat, eikä valittaja ole siten antanut lainkaan niin sanottua vuokra-astiatarjousta. Etukuormaussäiliön vuokran hinnoille varattu kohta on ollut valittajan tarjouksessa tyhjä, eikä hinnaksi ole esitetty esimerkiksi "0 euroa". Tarjouksesta ei siten ole ilmennyt, mihin hintaan tarjoaja on sitoutunut vuokraamaan mainittuja säiliöitä. Tämä tieto olisi ollut hankintayksikölle välttämätön sekä tarjousten vertailussa että hankinnan toteuttamisen kannalta sopimuskaudella. Koska valittaja ei ole ilmoittanut kaikkia vertailussa käytettäviä hintoja, tarjous ei ole ollut vertailukelpoinen.

Hintalomake on ollut yksiselitteinen. Alalla vakiintuneesti toimivan tarjoajan on tullut ymmärtää kuinka tavanomainen hintalomake täytetään. Hankintayksikön tehtävänä ei ole ohjeistaa tarjoajaa esimerkiksi tarjouksen hintaa osoittavien numeroiden kirjoittamisessa. Kaikki muut tarjoajat ovat osanneet antaa vaaditut yksikköhinnat. Valittaja on lisäksi ilmoittanut kaikki vaaditut yksikköhinnat muiden urakka-alueiden tarjouksissa.

Tarjouksia arvioidaan vain niistä ilmenevien tietojen perusteella. Hankintayksikkö ei voi itse täydentää tarjousta olettaen, että hintalomakkeen osittainen täyttämättä jättäminen tarkoittaisi nimenomaan nollahinnoittelua, varsinkin kun mikään muu seikka ei tarjouksessa viittaa tähän.

Hankintayksiköllä on ollut oikeus pyytää hankinnan kohteeseen liittyviä säiliöiden vuokrahintoja. Tarjoaja on voinut tarjota astiat vuokralle myös ilmaiseksi. Valittajan antamasta tarjouksesta ei ole kuitenkaan ilmennyt, että valittaja olisi tarkoittanut tehdä näin. Tarjouksesta ei ole ilmennyt, onko valittaja ollut ylipäänsä tarjoamassa vuokra-astioita.

Kuultavan lausunto

Remeo Oy ei ole sille varatusta tilaisuudesta huolimatta antanut lausuntoa.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että sen yksikköhintalomakkeessa vuokra-astioille ei ole annettu erillistä vuokraushintaa, koska sitä ei ole pyydetty. Yksikköhintalomakkeesta on puuttunut ainoastaan merkintä "nolla euroa".

On luonnollista, että jätehuoltopalvelun hintaan ei lisätä erillistä tarvikehintaa säiliöiden kustannuksen marginaalisuuden ja yhteensopivuuden vuoksi. Urakka-alueen A osalta kiinteistöt huolehtivat osittain jätesäiliöistä ja omistavat säiliönsä itse. Loppuosa säiliöistä on valittajan omistuksessa ja valmiina paikoillaan. Säiliöiden käytön jatkaminen entisellään ei aiheuta kustannuksia millekään taholle.

Hankintailmoituksen ja tarjouspyynnön mukaan tarjouksen valintaperusteena on ollut halvin hinta, eli tarjouksista on tullut valita urakka-alueille tilaajalle hinnaltaan halvimmiksi osoittautuvat urakoitsijat. Hintavertailussa on tullut vertailutavaksi urakkajakson vuosikustannukset urakka-alueittain. Valittajan tarjouksesta on ollut mahdollista laskea tarjousvertailun kannalta olennainen vertailuhinta. Hankinnan kohteena olleet kolme urakka-alueet poikkeavat maantieteellisesti toisistaan ja niiden osalta vakiintuneet järjestelyt ovat saattaneet olla täysin erilaiset.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on lisävastineessaan esittänyt muun ohella, että tarjouspyynnössä edellytettyjen yksikköhintojen antamatta jättäminen ei ole valittajan esittämin tavoin kirjoitusvirheeseen rinnastettava tulkintaongelma, vaan selvä tarjouspyynnön vastaisuus. Missään hankintayksikön kilpailuttamassa urakassa jäteastioita ei ole annettu vuokralle ilmaiseksi, vaikka ne olisivatkin jo olleet toimitettuina. On selvää, että valittaja on unohtanut ilmoittaa vuokrahinnat. Hinta myös koskisi kaikkia uusia urakan aikana tulevia tilauksia.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Ratkaisun perustelut

Sovellettavat oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 67 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö, neuvottelukutsu ja niiden liitteet on laadittava niin selviksi, että niiden perusteella voidaan antaa keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 74 §:n 1 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan tarjouspyynnössä ja muissa hankinta-asiakirjoissa esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintayksikön on suljettava tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset tarjouskilpailusta. Pykälän 2 momentin mukaan, jos tarjouksessa tai osallistumishakemuksessa olevat tiedot tai asiakirjat ovat puutteellisia tai virheellisiä taikka jotkut asiakirjat tai tiedot puuttuvat, hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään tietoja tai asiakirjoja hankintayksikön asettamassa määräajassa. Edellytyksenä on, että menettelyssä noudatetaan lain 3 §:ssä säädettyjä periaatteita.

Viimeksi mainitun lainkohdan esitöiden (HE 108/2016 vp s. 173) mukaan, vaikka lähtökohtana hankintamenettelyissä on 1 momentin mukaisesti osallistumishakemusten ja tarjousten lopullisuus, tarjousmenettelyn joustavuuden ja sujuvuuden kannalta on tarkoituksenmukaista mahdollistaa ehdokkaiden ja tarjoajien antamissa asiakirjoissa olevien epäolennaisten puutteiden, ristiriitojen ja virheiden korjaaminen. Säännös mahdollistaa myös sen, ettei hankintayksiköllä olisi velvollisuutta hylätä tarjouksia kokonaisuuden kannalta vähämerkityksellisten virheiden tai puutteiden takia.

Esitöistä ilmenee (s. 173–174), että tarjousten täsmentäminen ja täydentäminen on sallittua, jos kysymys on epäolennaisesta puutteesta, ristiriidasta taikka virheestä. Sallittua on esimerkiksi pyytää tarjoajaa täsmentämään hinnoittelua koskeva virhe, kuten väärä valuutta taikka hinnoitteluyksikkö taikka ilmeinen hinnan suuruusluokkaa koskeva virhe kuten pilkkuvirhe, joka on pääteltävissä muusta tarjouksessa. Samaten hankintayksikkö voi antaa tarjoajan täydentää tarjoustaan sellaisten puuttuvien hintojen osalta, jotka eivät ole kokonaisuuden kannalta olennaisia. Tällaisia ovat esimerkiksi hinnat, joita ei käytetä tarjousten vertailuissa taikka osahinnat, joiden merkitys hintavertailussa on hyvin pieni. Hankintayksikön ei kuitenkaan tule sallia tarjousten olennaista muuttamista. Siten hankintayksikön ei ole sallittua pyytää tarjoajaa täydentämään tarjousta esimerkiksi toimittamalla tarjousten vertailussa käytettävän merkityksellisen hintatiedon.

Esitöiden mukaan (s. 174) hankintayksiköllä on harkintavaltaa siitä pyytääkö se tarjoajia täsmentämään tai täydentämään asiakirjoja. Hankintayksiköllä ei sitä vastoin ole velvollisuutta antaa tarjoajille oikeutta täsmentää tai täydentää tarjouksia tai osallistumishakemuksia eikä tarjoajalla ole oikeutta vaatia lisäaikaa ja mahdollisuutta tarjouksen loppuunsaattamiseksi hankinta-asiakirjojen vaatimalle tasolle. Jos tarjousten täsmentämisen tarve johtuu hankintayksikön vastuulla olevan asiakirjan, kuten tarjouspyynnön, virheestä taikka tulkinnanvaraisuudesta, hankintayksikön tulee korjata taikka selventää tarjouspyyntöä ja ilmoittaa tästä tarjoajille.

Tarjouspyyntö ja valittajan tarjous

Tarjouspyynnön kohdassa 2 "Tarjouksen sisältö ja voimassaoloaika" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Tarjous koostuu täytetystä ja allekirjoitetusta tarjouslomakkeesta (liite 1), siinä mainituista liitteistä ja täytetystä yksikköhintalomakkeesta. Tarjous- ja yksikköhintalomakkeisiin ei saa tehdä mitään muutoksia niiden asianmukaisen täyttämisen lisäksi.

Tarjouksessa ilmoitettavia yksikköhintoja sovelletaan myös sopimuskauden aikana urakka-alueelle tulevien uusien keräyspisteiden jätteenkuljetuksiin. Urakoitsija sitoutuu tarjouspyynnön ja urakkaohjelman ehdoin ja tarjoamillaan hinnoilla hoitamaan kaikki tarjouspyynnön määrän ylittävät tyhjennykset ja uudet keräyspisteet urakka-alueella.

Tarjoushinnat tulee esittää yksikköhintalomakkeilla (liite 2A, 2B ja 2C). Yksikköhintalomakkeisiin merkitään arvonlisäverottomat yksikköhinnat.

(¬– –)

Tarjoukseen voi liittää myös muita urakoitsijan tarpeelliseksi katsomia tietoja. Tarjoukseen ei kuitenkaan saa asettaa tarjoajan omia ehtoja. Tilaaja varaa itselle oikeuden lisätietojen ja täsmennysten pyytämiseen."

Tarjouspyynnön kohdassa 6 "Urakoitsijan valinta" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan jokaiselle urakka-alueelle erikseen tilaajalle hinnallisesti halvimmaksi osoittautuva urakoitsija. Urakan laatutekijät on kuvattu tarjouspyynnössä ja sen liitteissä ja tarjoaja sitoutuu suorittamaan urakan näiden asiakirjojen mukaisesti allekirjoittamallaan tarjouksen.

Hintavertailussa vertaillaan urakkajakson vuosikustannuksia urakka-alueittain. Laskennassa käytetään urakoitsijan tarjouksessaan esittämiä yksikköhintoja sekä yksikköhintalomakkeeseen merkittyjä arvioita työmääristä. Yksikköhintalomakkeessa esitetyt arviot eivät sido tilaajaa."

Tarjouspyynnön liitteenä olleen urakkaohjelman kohdassa 5.5.2 "Etukuormaussäiliöt, urakka-alueella A" on todettu muun ohella seuraavaa:

"Etukuormaussäiliö on palautettava samaan paikkaan kuin missä se oli tyhjennystä aloitettaessa, ellei tilaajan kanssa ole muuta sovittu. Mahdollisesti tyhjennyksen yhteydessä maahan pudonneiden roskien siivoaminen sisältyy yksikköhintoihin.

Urakka sisältää tarvittavien etukuormaussäiliöiden vuokraamisen. Astioiden vuokrahinnat tulee antaa yksikköhintalomakkeella. Toimitettavien vuokra-astioiden tulee olla siistejä, hyväkuntoisia ja jätehuoltomääräykset täyttäviä."

Tarjouspyynnön liitteenä 2A olleessa taulukkomuotoisessa yksikköhintalomakkeessa on pyydetty tarjoajia esittämään urakka-aluetta A koskevat hinnat muun ohella erilaisten jäteastioiden ja etukuormaussäiliöiden tyhjennyksistä sekä kolmen erilaisen etukuormaussäiliön kuukausivuokrasta. Lomakkeella on hankintayksikön esitäyttäminä ilmoitettu arviot astiatyhjennysten vuosittaisesta määrästä ja vuokra-astioiden määrästä. Lomakkeen mukaan esitettyjä arvioita käytetään tarjousten vertailussa vuosikustannusten laskentaan.

Valittaja on tarjoukseensa liitetyssä tarjouslomakkeessa ilmoittanut kohdassa "Liitteenä tarjouksemme urakka-alue A:sta; liite 2A (yksikköhintalomake)" vastaukseksi "kyllä". Tarjouslomakkeen lopussa on lisäksi todettu muun ohella seuraavaa: "Sitoudumme suorittamaan urakan tarjouspyyntönne ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouksemme koostuu tästä kaikilta osin täyttämästämme ja allekirjoittamastamme tarjouslomakkeesta sekä sen liitteistä".

Valittajan tarjouksen liitteenä 2A olleessa urakka-aluetta A koskevassa täytetyssä yksikköhintalomakkeessa on ilmoitettu lomakkeessa listattujen jäteastioiden ja etukuormaussäiliöiden tyhjennyksen kappalehinta. Vuokra-astioiden kappalemääriä vastaavaan kuukausihintasarakkeen kolmeen tyhjään kohtaan ei ole merkitty mitään.

Asian arviointi

Edellä todetusti tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tarjoushinnat ja näihin sisältyvät etukuormaussäiliöiden vuokrahinnat tulee esittää yksikköhintalomakkeella, että yksikköhintalomake tulee täyttää asianmukaisesti ja että tarjousvertailussa käytetään urakoitsijan tarjouksessaan esittämiä yksikköhintoja. Tarjouspyynnössä on annettu tietoa etukuormaussäiliöiden vuokraamiseen ja vuokrauksen hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä. Hankintayksikkö on esitäyttänyt hintalomakkeen siten, että tarjoajien täytettävinä ovat olleet vain lomakkeella tyhjänä olleet hintasarakkeet tai osa niistä. Markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntöä ei voida pitää yksikköhintojen tai etukuormaussäiliöiden vuokrahinnan ilmoittamisen osalta epäselvänä.

Asiassa saadun selvityksen perusteella valittajan tarjouksen liitteenä olleessa yksikköhintalomakkeessa ei ole esitetty lainkaan vuokrahintoja siinä mainituille kolmelle erilaiselle etukuormaussäiliölle. Valittajan tarjousaineistosta ei ole käynyt nimenomaisesti ilmi, että se tarjoaa etukuormaussäiliöiden vuokrauksen veloituksetta koko hankintakauden ajaksi. Kyseisiä hintoja on käytetty tarjousvertailussa kokonaishinnan osatekijöinä. Markkinaoikeus katsoo, ettei hankintayksiköllä ole ollut velvollisuutta täydennyttää tarjousta tältä osin tai tulkita puuttuvien hintatietojen tarkoittavan sitä, että valittaja on sitoutunut tarjoamaan etukuormaussäiliöiden vuokrauksen veloituksetta. Näin ollen hankintayksikkö ei ole menetellyt julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti, kun se on sulkenut valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ilman, että se olisi varannut valittajalle mahdollisuuden täsmentää tai täydentää sen antamaa tarjousta puuttuvan hintatiedon osalta.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittaja saa pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Valittaja on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

Markkinaoikeus velvoittaa Lassila & Tikanoja Oyj:n korvaamaan Kiertokapula Oy:n oikeudenkäyntikulut 7.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskokoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Muutoksenhaku

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari, Pekka Savola ja Markus Ukkola.

Huomaa

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.