MAO:66/18

ASIAN TAUSTA

Vantaan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 28.2.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Hakunilan urheilupuiston skeittipaikan ja raitin rakennusurakasta.

Vantaan kaupungin kaupungininsinööri on 26.4.2017 tekemällään hankintapäätöksellä § 32 sulkenut Ykkös Infra Oy:n tarjouskilpailusta ja valinnut Hyvinkään Tieluiska Oy:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 600.000–700.000 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 21.6.2017.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Ykkös Infra Oy ja Rakennus Arre Oy ovat yhteisesti vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 56.800 euroa sekä tarjouksen laadintakuluina 2.500 euroa. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.600 eurolla.

Valittajat ovat lisäksi vaatineet, että markkinaoikeus antaa niille tiedon hankintayksikön voittaneelle tarjoajalle esittämän tarjouksen täydennyspyynnön johdosta annetun täydennyksen sisällöstä.

Perusteet

Valittajat ovat täyttäneet asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Valittajat on perusteettomasti suljettu tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö on pyytänyt valittajia täydentämään tarjoustaan. Valittajat ovat täydentäneet tarjoustaan ja esittäneet hankintayksikölle tarkentavia kysymyksiä siltä osin kuin ne eivät ole ymmärtäneet hankintayksikön täydennyspyyntöä. Hankintayksikkö ei ole vastannut valittajien esittämiin kysymyksiin, vaan se on sulkenut valittajat tarjouskilpailusta.

Ykkös Infra Oy, Rakennus Arre Oy ja Kokkoma Oy ovat osallistuneet tarjouskilpailuun ryhmittymänä. Hankintayksikkö on virheellisesti päätellyt, että Kokkoma Oy olisi vedetty pois ryhmittymästä. Hankintayksikkö on hankintasäännösten vastaisesti vaatinut valittajia toimittamaan allekirjoitetun ryhmittymäsopimuksen kohtuuttoman lyhyellä aikataululla.

Tarjoajien kohtelu tarjousten täydentämisessä ei ole ollut tasapuolista. Valittajien täydennyksiä ei ole hyväksytty, kun taas voittaneen tarjoajan täydennykset on hyväksytty. Voittaneen tarjoajan tarjouksen puutteet ovat olleet vakavampia kuin valittajien tarjouksen. Voittanut tarjoaja ei ole täyttänyt asetettuja soveltuvuusvaatimuksia eikä sen tarjous ole ollut tarjouspyynnön mukainen.

Vastine

Vaatimukset

Vantaan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta. Hankintayksikkö on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa valittajat korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittajilta puuttuu asiavaltuus edustaa koko ryhmittymää. Tarjouksen jättänyt Ykkös Infra Oy on tarjouksen mukaan edustanut kolmesta eri yhtiöstä muodostuvaa ryhmittymää. Ykkös Infra Oy ei ole osoittanut, että sillä olisi valtuus edustaa myös muita ryhmittymän jäseniä.

Valittajat eivät ole täyttäneet tarjouspyynnössä asetettuja soveltuvuusvaatimuksia. Ykkös Infra Oy ei ole toimittanut siltä pyydettyä täsmennystä referensseistä eikä asfalttityönjohtajan kokemuksesta. Ykkös Infra Oy on hankintasäännösten vastaisesti vaihtanut referenssejään tarjouksen täsmentämisen yhteydessä sen sijaan, että se olisi toimittanut hankintayksikön pyytämän selvityksen alkuperäisistä referensseistä.

Hankintayksikkö on voinut edellyttää, että tarjoaja osoittaa ryhmittymän olemassaolon.

Hankintamenettelyn epätasapuolisuutta koskevat väitteet eivät pidä paikkaansa ja ne ovat perustelemattomia.

Vastaselitys

Valittajat ovat muun ohella esittäneet, että ryhmittymää edustaa aina ryhmittymän vetäjä. Hankintayksiköllä ei ole ollut oikeutta vaatia ryhmittymän sopimuksia hankintapäätösvaiheessa. Ryhmittymäsopimuksen toimittaminen olisi ollut perusteltua hankintasopimusvaiheessa. Tarjoajana toiminut ryhmittymä ja yritysten vastuualueet ovat käyneet ilmi tarjouksesta ja sen täydennyksestä.

Jokaisella ryhmittymän jäsenellä on itsenäinen asiavaltuus valittaa hankintapäätöksestä. Valittajien valitus tulee tutkia.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on täsmentänyt, että se vaatii valittajia korvaamaan oikeudenkäyntikulut yhteisvastuullisesti.

Ykkös Infra Oy on vaatinut, että markkinaoikeus jättää hankintayksikön vaatimuksen oikeudenkäyntikulujen yhteisvastuullisesta korvaamisesta tutkimatta, koska vaatimus ei kohdistu asian asianosaisiin.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Asiassa on ensin arvioitava sitä, onko valittajilla asiavaltuus asiassa.

Markkinaoikeudelle 5.5.2017 toimitetussa valituksessa on ilmoitettu, että valittajana on Ykkös Infra Oy ja että tarjoaja on Ykkös Ryhmittymä.

Valituksen liitteenä olleessa Vantaan kaupungille osoitetussa "Tarjoajan/ryhmittymän esittely"-otsikoidussa asiakirjassa on ilmoitettu, että ryhmittymän edustaja tai vetäjä on Ykkös Infra Oy. Samassa asiakirjassa on myös ilmoitettu, että ryhmittymän jäsenet ovat Ykkös Infra Oy, Rakennus Arre Oy ja Kokkoma Oy. Lisäksi siinä on muun ohella todettu, että kohteen tarjoaja on ryhmittymä Ykkös Infra/Rakennus Arre/Kokkoma. Edellä mainittu asiakirja on ollut myös tarjouksen liitteenä.

Markkinaoikeus on 9.5.2017 pyytänyt Ykkös Infra Oy:tä täydentämään valitustaan ja ilmoittamaan, kuka tai ketkä asiassa toimivat valittajina. Lisäksi markkinaoikeus on pyytänyt Ykkös Infra Oy:tä toimittamaan valituksen jokaisen valittajan allekirjoittamana tai toimittamaan valtakirjat jokaiselta valittajalta.

Ykkös Infra Oy on täydennyspyynnön johdosta ilmoittanut markkinaoikeudelle, että valittajana asiassa on Ykkös Ryhmittymä, jonka jäseniä ovat Ykkös Infra Oy, Rakennus Arre Oy ja Kokkoma Oy, ja että ryhmittymää edustaa päävastuullinen tarjoaja Ykkös Infra Oy.

Valittaja on esittänyt, että jokaisen ryhmittymän jäsenen ei tarvitse allekirjoittaa erikseen valitusta, vaan ryhmittymän vetäjän allekirjoitus riittää. Ykkös Infra Oy on toimittanut markkinaoikeudelle Rakennus Arre Oy:n antaman valtakirjan.

Markkinaoikeus on 23.5.2017 pyytänyt Ykkös Infra Oy:tä toimittamaan yhä puuttuvan Kokkoma Oy:n valtakirjan. Ykkös Infra Oy on ilmoittanut markkinaoikeudelle, että se on pyytänyt Kokkoma Oy:tä toimittamaan valtakirjan ja, että jos se ei toimita markkinaoikeudelle valtakirjaa, niin tämä jää valituksen ulkopuolelle.

Markkinaoikeus toteaa, että asiassa esitetyn selvityksen perusteella Ykkös Infra Oy:n, Rakennus Arre Oy:n ja Kokkoma Oy:n muodostama niin sanottu Ykkös Ryhmittymä on mainittujen kolmen eri osakeyhtiön tarjouksen antamista varten muodostama tilapäinen yhteenliittymä. Markkinaoikeus toteaa myös, ettei tällaisen yhteenliittymän edustamisesta ole olemassa sellaisia erillissäännöksiä, joiden nojalla Ykkös Infra Oy:n voitaisiin ilman eri valtuutusta katsoa edustavan kaikkia yhteenliittymän jäseniä markkinaoikeudessa.

Markkinaoikeudelle ei ole toimitettu markkinaoikeuden pyytämää Kokkoma Oy:n valtakirjaa tai muutakaan riittävää selvitystä siitä, että Ykkös Infra Oy:llä olisi oikeus edustaa Kokkoma Oy:tä markkinaoikeudessa.

Asiassa saadun selvityksen perusteella valituksessa valittajaksi ilmoitettu Kokkoma Oy ei siten ole valittajana tässä asiassa.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 145 §:n 1 momentin mukaan se, jota asia koskee, voi saattaa hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Voimassa olevan hankintalain säännökset vastaavat kysymyksessä olevilta osin kumotun julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) säännöksiä, eikä näin ollen uuden lain säätämisellä voida katsoa olleen tarkoitus muuttaa vallinnutta oikeustilaa koskien tarjouksen tehneen yhteenliittymän yhteistä valitusoikeutta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisen tarjouksen jättäneen yhteenliittymän yksittäisiltä jäseniltä puuttuu asiavaltuus tilanteessa, jossa kaikki yhteenliittymän jäsenet eivät ole yhtyneet valitukseen. Oikeuskäytännössä on todettu julkisia hankintoja koskevista oikeuslähteistä ilmenevän, että asiavaltuus kytkeytyy tarjouksen tulevaan tai mahdolliseen hyväksytyksi saamiseen, toisin sanoen hankintamenettelyn lopputulokseen liittyvän oikeudellisen tarpeen olemassaoloon. Asiavaltuuden ja valituksen tutkimisen edellytyksenä on siten, että asian tutkimisella markkinaoikeudessa on konkreettisia vaikutuksia valittajan oikeusasemaan eli mahdollisuuteen saada tarjous hyväksytyksi tai mahdollisuuteen saada hyvitysmaksu.

Ykkös Infra Oy:n, Rakennus Arre Oy:n ja Kokkoma Oy:n jättämässä tarjouksessa ei ole tarkemmin eritelty kyseisten yhtiöiden osuutta hankinnan kohteena olleen rakennusurakan toteuttamisessa. Tarjouksessa on kuitenkin ilmoitettu, että skeittipuiston betonitöiden vastaava työnjohtaja on Kokkoma Oy:n rakennusmestari.

Nyt kysymyksessä olevassa asiassa yhteisen tarjouksen jättäneen Ykkös Infra Oy:n sekä edellä mainitun kahden muun yhtiön muodostaman yhteenliittymän tarjoama rakennusurakka ei ole toteutettavissa annetun tarjouksen mukaisesti ilman kaikkien yhteenliittymään kuuluvien yhtiöiden mukanaoloa, koska tämä merkitsisi sekä tarjoajatahon että annetun tarjouksen muuttamista. Mahdollisuus hyvitysmaksun saamiseen on vain sellaisella yhteenliittymällä, jolla olisi alkuperäisen tarjouksensa perusteella ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Näin ollen valittajilla ei ole ilman Kokkoma Oy:n osallisuutta asiavaltuutta markkinaoikeudelle tehtyyn valitukseen. Valituksessa esitetyt seikat eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan muun ohella, mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Edellä valituksen tutkimisen yhteydessä todetun perusteella Ykkös Infra Oy:n ja Rakennus Arre Oy:n on katsottava tehneen yhteisen valituksen markkinaoikeuteen. Näin ollen yhtiöt on velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut tämän esittämän vaatimuksen mukaisesti yhteisvastuullisesti.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta ja hylkää Ykkös Infra Oy:n ja Rakennus Arre Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Ykkös Infra Oy:n ja Rakennus Arre Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Vantaan kaupungin oikeudenkäyntikulut 2.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Olli Wikberg ja Eeva-Riitta Siivonen.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 5.2.2018 taltionumero 2108.