MAO:670/17

ASIAN TAUSTA

Senaatti-kiinteistöt on ilmoittanut 31.5.2017 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettavasta Pelson vankilan siirtokelpoista selliosastoa koskevasta hankinnasta.

Senaatti-kiinteistöt on 21.6.2017 tekemällään päätöksellä valinnut kolme ehdokasta neuvottelumenettelyyn jättäen muun ohella Metsi Oy:n yritysryhmittymän osallistumishakemuksen valitsematta.

Markkinaoikeus on 16.8.2017 tekemällään päätöksellä hylännyt valittajan väliaikaista kieltoa koskevan vaatimuksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 4.900.000 euroa.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Metsi Oy, Tellis Group Oü ja Harmet Oü ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 490.000 euroa viivästyskorkoineen. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.447,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on virheellisesti jättänyt valitsematta valittajien tarjouksen mukaan neuvottelumenettelyyn. Tarjouspyynnön referenssivaatimukset ovat olleet perusteettomia. Ehdokkaalta edellytetty liikevaihtoa koskeva vaatimus on ollut määrältään kohtuuton. Lisäksi valittajien yritysryhmän listaamia referenssejä on syrjivin perustein hylätty.

Vastine

Vaatimukset

Hankintayksikkö on vaatinut ensisijaisesti, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta. Hankintayksikkö on toissijaisesti vaatinut myös, että markkinaoikeus hylkää valituksen. Lisäksi hankintayksikkö on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Metsi Oy:n korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valitus tulee soveltuvuusvaatimusten ja vertailuperusteiden osalta hankintailmoituksen julkaisuajankohtaan nähden jättää myöhässä tehtynä tutkimatta.

Hankintayksikön väitetysti virheellisen menettelyn oikaiseminen hyväksyttyjen referenssien osalta ei vaikuttaisi valittajien asemaan. Valittajat eivät ole esittäneet sellaisia perusteita, joiden nojalla ne olisi tullut valituksi neuvottelumenettelyn tarjoajaksi.

Vastaselitys

Valittajat ovat esittäneet, että valitus on tehty määräajassa, eikä valitusaika ollut vastoin hankintayksikön esittämää osaksikaan umpeutunut.

Hankintayksikön referenssivaatimukset toteutetuista uudisrakennuskohteista ovat olleet syrjiviä ja suhteellisuusperiaatteen vastaisia. Hyväksyttäväksi referenssihankkeiksi ilmoitetut rakennuskohteet eivät liity riittävässä määrin hankinnan kohteeseen.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Asian arviointi

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) 3 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 4 §:n 8 kohdan mukaan toimittajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai julkista tahoa taikka edellä tarkoitettujen tahojen ryhmittymää, joka tarjoaa markkinoilla tavaroita tai palveluja taikka rakennustyötä tai rakennusurakoita. Mainitun pykälän 9 kohdan mukaan ehdokkaalla tarkoitetaan toimittajaa, joka on ilmoittanut halukkuutensa osallistua muun ohella 33 §:ssä tarkoitettuun rajoitettuun menettelyyn, 34 §:ssä tarkoitettuun neuvottelumenettelyyn tai 36 §:ssä tarkoitettuun kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn. Pykälän 10 kohdan mukaan tarjoajalla tarkoitetaan toimittajaa, joka on jättänyt tarjouksen.

Hankintalain 145 §:n 1 momentin mukaan se, jota asia koskee, voi saattaa hankintaa koskevan asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Markkinaoikeus katsoo vastoin hankintayksikön esittämää, että valitus on sinänsä saapunut markkinaoikeuteen hankintapäätöksen tekemisen jälkeen määräajassa koskien tarjoajien soveltuvuusvaatimuksia ja vertailuperusteita.

Metsi Oy, Rakennusliike Pakkanen Oy, Tellis Group Oü ja Harmet Oü ovat toimittaneet hankintayksikölle tarjoajien valintavaiheessa yhteisen osallistumishakemuksen. Rakennusliike Pakkanen Oy:n rooliksi yritysryhmittymän osallistumishakemuksessa on ilmoitettu kokonaisprojektin koordinointi sekä maanrakennustöiden, perustusten, sähköjen sekä vesi- ja viemäriverkostojen rakentamisesta huolehtimisen.

Valitus markkinaoikeudelle on tehty Metsi Oy:n toimesta. Markkinaoikeus on pyytänyt Metsi Oy:tä täydentämään valitusta yritysryhmittymän osalta siten, että Metsi Oy toimittaisi valtakirjan jokaiselta ryhmittymän jäseneltä.

Metsi Oy on vastannut markkinaoikeuden pyyntöön toimittamalla Tellis Group Oü:n ja Harmet Oü:n valtakirjat. Lisäksi valittajat ovat ilmoittaneet, että Rakennusliike Pakkanen Oy oli päättänyt, että yhtiö ei halua jatkaa osana yritysryhmää ja olla siten valituksessa osallisena. Metsi Oy on kirjelmässään tuonut lisäksi esiin sen, että vaikka sillä oli kehitettynä teknisesti ja ominaisuuksiltaan soveltuva ratkaisu sekä kyky yksin suoriutua toimituksesta, se oli ollut pakotettu kiireisellä aikataululla kokoamaan yritysliittymä ja asettumaan sen yhdeksi jäseneksi.

Voimassa olevan hankintalain säännökset vastaavat kysymyksessä olevilta osin kumotun julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) säännöksiä eikä näin ollen uuden lain säätämisellä voida katsoa olleen tarkoitus muuttaa vallinnutta oikeuskäytäntöä koskien tarjouksen tehneen ryhmittymän yhteistä valitusoikeutta.

Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisen tarjouksen jättäneen yhteenliittymän yksittäisiltä jäseniltä puuttuu asiavaltuus tilanteessa, jossa kaikki yhteenliittymän jäsenet eivät ole yhtyneet valitukseen. Oikeuskäytännössä on todettu julkisia hankintoja koskevista oikeuslähteistä ilmenevän, että asiavaltuus kytkeytyy tarjouksen tulevaan tai mahdolliseen hyväksytyksi saamiseen, toisin sanoen hankintamenettelyn lopputulokseen liittyvän oikeudellisen tarpeen olemassaoloon. Asiavaltuuden ja valituksen tutkimisen edellytyksenä on siten, että asian tutkimisella markkinaoikeudessa on konkreettisia vaikutuksia valittajan oikeusasemaan eli mahdollisuuteen saada tehty tarjous hyväksytyksi.

Kysymyksessä olevassa asiassa yhteisen tarjouksen jättäneen Metsi Oy:n sekä kolmen muun yhtiön muodostaman yritysryhmittymän tarjoama rakennusurakka ei ole toteutettavissa annetun tarjouksen mukaisesti ilman kaikkien yritysryhmittymään kuuluvien yhtiöiden mukanaoloa, koska tämä merkitsisi annetun tarjouksen muuttamista. Tällainen on hankintamenettelyssä kiellettyä. Näin ollen valittajilla ei ole ilman kaikkien yritysryhmittymän jäsenten myötävaikutusta hankintalain 145 §:n 1 momentissa tarkoitettua asiavaltuutta. Valituksessa esitetyt seikat eivät anna aihetta arvioida asiaa toisin. Valitus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 149 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Metsi Oy on annettu ratkaisu huomioon ottaen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta pääasian osalta.

Markkinaoikeus hylkää valittajien vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa Metsi Oy:n korvaamaan Senaatti-kiinteistöjen oikeudenkäyntikulut 1.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän markkinaoikeuden päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 165 §:n mukaan tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 168 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Valitusosoitus on liitteenä.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola sekä markkinaoikeustuomarit Jaakko Ritvala ja Jukka Koivusalo.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.