MAO:322/17

ASIAN TAUSTA

Kauhavan kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 4.8.2016 EU-hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta Kauhavan monitoimitalohankkeen kokonaissuunnittelupalvelun hankinnasta.

Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta on 6.10.2016 tekemällään hankintapäätöksellä § 42 päättänyt valita Kauhavan monitoimitalon kokonaissuunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n, Arkkitehtuurisuunnittelu Mikko Uotila Oy:n ja Motiivi Oy:n työyhteenliittymän.

Kauhavan kaupungin tekninen lautakunta on 3.11.2016 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 46 muuttanut 6.10.2016 tekemäänsä päätöstä ja on valinnut Kauhavan monitoimitalon kokonaissuunnittelijaksi Ramboll Finland Oy:n, jonka alikonsultit ovat työyhteenliittymä Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy ja Arkkitehti- ja insinööritoimisto Motiivi Oy. Tekninen lautakunta on päättänyt hylätä konsortio A-Kaustinen-Aluetaito-Niemonen-Ssu tarjouksen puutteellisten referenssien takia.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintailmoituksen mukaan ollut 1.000.000 euroa.

Markkinaoikeus on 28.11.2016 antamallaan päätöksellä numero 696/16 sallinut muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen täytäntöönpanon.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 22.12.2016.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

ART-palvelu A, Ins.tsto R-SUUNNITELU Kaustinen Oy, LVI-Insinööritoimisto Jorma Niemonen Oy ja Selkämaan Suunnittelu Oy ovat vaatineet, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintapäätöksen, kieltää hankintayksikköä jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittajat ovat toissijaisesti vaatineet, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan niille hyvitysmaksuna 70.350 euroa. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan niiden yhteiset arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 7.840 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Voittaneella tarjoajalla ei ole ollut riittäviä omia pääsuunnittelureferenssejä. Lisäksi arkkitehtisuunnittelijan varahenkilön referenssi ei ole täyttänyt hankintailmoituksessa määrättyä vaatimusta.

Valituksen allekirjoittaneiden yhteinen liikevaihto ja luottoluokitukset ovat täyttäneet tarjouspyynnössä asetetut tarjoajan taloudellisen voimavarojen ja rahoitusaseman vähimmäisvaatimukset.

Vastine

Vaatimukset

Kauhavan kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus ensisijaisesti jättää valituksen tutkimatta ja toissijaisesti hylkää valituksen ja velvoittaa valittajat yhteisvastuullisesti korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 1.960 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Valittaja on tehnyt tarjouksen perustettavan konsortion nimissä, johon on nimetty osapuoliksi viisi eri yritystä. Valituksessa ei ole ollut mukana näistä yrityksistä Aluetaito Oy. Valitusoikeus on vain ryhmittymällä, joten valituksen jättäneiltä puuttuu asiavaltuus toimia tarjouksessa konsortion osapuolena olleen Aluetaito Oy:n puolesta.

Valittajien ja Aluetaito Oy:n muodostama konsortio ei ole täyttänyt tarjouspyynnön vaatimuksia LVIA-suunnittelijaa ja sähkösuunnittelun varahenkilöä koskevien puutteellisten referenssien vuoksi.

Vastaselitys

Valittajat ovat esittäneet, että kun otetaan huomioon alikonsultin vähäinen osuus tarjouksen toteuttamisessa, tarjoajan oikeutta oikeusturvaan ei voida rajoittaa. Valituksen tekijät voisivat itse hoitaa alikonsultin tehtävät.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Valituksen tutkiminen

Tarjouksen on tehnyt viiden yrityksen konsortio ja näistä yrityksistä neljä on valittanut tehdystä hankintapäätöksestä markkinaoikeuteen. Valittajat ovat esittäneet, että viides tarjoaja on ollut vain alihankkija ja että ne olisivat voineet itse toteuttaa konsortion tarjouksen ilman tätä viidettä yritystä.

Markkinaoikeus toteaa, että tarjouslomakkeen mukaan tarjoajana on ollut "Konsortio A-Kaustinen-Aluetaito-Niemonen-Ssu". Hankintayksikölle toimitetun "Konsortioliite A" mukaan tarjoajan liikevaihtoon viime tilikaudelta on sisällytetty myös Aluetaito Oy:n liikevaihto. Liikevaihdon on todettu olevan "tarjoajan vertailukelpoinen liikevaihto". Markkinaoikeus katsoo, että tarjouksen on jättänyt viiden yrityksen konsortio, jossa mukana on ollut yhtenä tarjoajana myös Aluetaito Oy.

Tarjouksen jättäneistä yrityksistä Aluetaito Oy ei ole valittanut hankintapäätöksestä.

Julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, jäljempänä hankintalaki) 78 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee. Säännöksessä tai sitä koskevissa esitöissä (HE 50/2006 vp s. 120–121) ei ole erityisesti otettu kantaa sellaiseen asiavaltuutta koskevaan ongelmaan, josta nyt on kysymys.

Euroopan unionin tuomioistuin on asiassa C-129/04 (tuomio 8.9.2005, Espace Trianon SA ym., EU:C:2005:21, kohta 29) lausunut, että yhteisön hankintasääntelyn kanssa ristiriidassa ei ole kansallinen lainsäädäntö, jonka mukaan tilapäisen yhteenliittymän jäsenet, kun yhteenliittymä ei ole oikeushenkilö ja on sellaisenaan osallistunut julkista hankintaa koskevien sopimusten tekomenettelyyn mutta sen kanssa ei tehty sopimusta, voivat ainoastaan yhdessä nostaa kanteen sopimuksen tekemistä koskevasta päätöksestä, mutta ei sen yksittäinen jäsen yksin.

Kotimaisessa oikeuskäytännössä on vakiintuneesti lähdetty siitä, että yhteisen tarjouksen jättäneen yhteenliittymän yksittäisiltä osakkailta puuttuu asiavaltuus. Valitus voidaan tutkia ainoastaan silloin, kun kaikki yhteisen tarjouksen jättäneet osakkaat ovat valittajina. Asiavaltuuden edellytyksenä on, että asian tutkimisella markkinaoikeudessa on konkreettisia vaikutuksia valittajien oikeusasemaan eli valittajilla on mahdollisuus saada tarjous hyväksytyksi tai saada hyvitysmaksu.

Markkinaoikeus katsoo, että yhteisen tarjouksen jättäneen konsortion tarjouksen mukainen palvelu ei ole toteutettavissa ilman Aluetaito Oy:n mukanaoloa konsortiossa, koska tämä merkitsisi sekä tarjoajatahon että annetun tarjouksen muuttamista. Tällainen tarjousten jättämiselle varatun ajan jälkeinen muutos on hankintamenettelyssä kiellettyä. Konsortion tarjous neljän valittajan tarjouksena ei siten saata tulla hyväksytyksi tarjouskilpailussa. Mahdollisuus hyvitysmaksun saamiseen on vain sellaisella yhteenliittymällä, jolla olisi alkuperäisen tarjouksensa perusteella ollut mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu. Näin ollen valittajilla ei ole asiavaltuutta ilman Aluetaito Oy:n osallisuutta markkinaoikeudelle tehtyyn valitukseen. Valitus on siten jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, muun ohella mitä hallintolain¬käyttölain 74 §:n 1 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen valittajat saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Sen sijaan olisi kohtuutonta, jos hankintayksikkö joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Valittajat on näin ollen velvoitettava korvaamaan hankintayksikön määrältään kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

Lopputulos

Markkinaoikeus jättää valituksen tutkimatta pääasian osalta ja hylkää valittajien vaatimuksen oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

Markkinaoikeus velvoittaa A:n, Ins.tsto R-SUUNNITELU Kaustinen Oy:n, LVI-Insinööritoimisto Jorma Niemonen Oy:n ja Selkämaan Suunnittelu Oy:n yhteisvastuullisesti korvaamaan Kauhavan kaupungin oikeudenkäyntikulut 1.960 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Pertti Virtanen ja Mirva Näsi.

HUOMAA

Asiasta on valitettu. Asia on ratkaistu korkeimmassa hallinto-oikeudessa 14.3.2018 taltionumero 1133.