MAO:525/16

ASIAN TAUSTA

Lohjan kaupunginhallitus on 16.11.2015 tekemässään päätöksessä § 416 oikeuttanut Lohjan kaupungin teknisen toimen tilapalvelut hankkimaan Anttilan ja Tytyrin koulujen toimintoja varten noin 1.600 neliömetrin suuruiset väistötilat siten, että väistötilat ovat käytettävissä 28.2.2016. Väistötilojen hankintakustannuksen arvio 10 vuoden leasingsopimuksella on ollut 250.000–300.000 euroa vuodessa ja muut pystytykseen ja infraan liittämisen kustannukset noin 50.000 euroa.

Lohjan kaupungin tekninen johtaja on hankintailmoitusta julkaisematta 24.11.2015 tekemällään päätöksellä § 32 päättänyt toteuttaa hankinnan hankintalain 27 §:n 1 momentin 3 kohdan perusteella suorahankintana ja hankkia Elementit-E Oy:ltä neljän vuoden leasing-vuokrauksella arvonlisäverottomaan hintaan 36.640 euroa kuukaudessa, arvonlisäveroton jäännösarvo 1.536.000 euroa, noin 1.600 neliömetrin suuruiset väistötilat siten, että väistötilat ovat käytettävissä viimeistään 28.2.2016.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 3.294.720 euroa.

Hankintasopimus on allekirjoitettu 16.12.2015.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Parmaco Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset, kieltää hankintayksikköä sakon uhalla jatkamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön sakon uhalla korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksuna 329.000 euroa. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.270 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Suorahankinnan tekemiselle ei ole ollut hankintalain mukaista perustetta. Anttilan koulun sisätilojen haitat ovat olleet hankintayksikön tiedossa jo pidemmän aikaa. Sisäilmaongelman ja siitä johtuvan väistötilojen tarpeen on täytynyt tulla hankintayksikön tietoon viimeistään keväällä 2015, jolloin tutkimukset koulussa on aloitettu. Hankintayksikkö olisi näin ollen voinut viimeistään keväällä 2015 ja raportista etukäteen saamansa suullisen tiedon perusteella jo tätä ennen ryhtyä tekemään suunnitelmia mahdollisten väistötilojen tai muiden ratkaisujen kartoittamiseksi ja hankkimiseksi. Työterveyslaitoksen raportin perusteella sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa viimeistään huhtikuussa 2015, sillä raportin mukaan sisäilmaongelmaa on pidetty todennäköisenä. Kiire on siten johtunut hankintayksiköstä, eikä siitä ulkopuolisesta syystä. Hankintayksikön viivyttely ei ole hyväksyttävä syy suorahankinnalle. Kysymyksessä ei ole ollut äkillinen tilanne eikä tilanne, jota hankintayksikkö ei olisi voinut kohtuudella ennakoida.

Kiire ei ole ollut äärimmäinen, koska määräaika Anttilan koulun vanhan osan poistamiselle käytöstä on ollut 28.2.2016. Jos hankintayksikkö olisi ryhtynyt toimenpiteisiin saatuaan tiedon sisäilmaongelmista, sillä olisi ollut aikaa tehdä kilpailutus hankintalain mukaisesti.

Hankintayksikön tavoitteena on ollut yhdistää suorahankintapäätökseen myös sellaisia Ojamon ja Harjun koulun saneerauksiin liittyviä hankintoja, joita ei ole koskenut päätöksen perusteena ollut äärimmäinen kiire eikä muukaan hankintalain mukainen suorahankintaperuste. Suorahankinta on siten tehty voimassaololtaan ja kohteeltaan laajempana kuin olisi ollut suorahankintaperusteeksi ilmoitetun äärimmäisen kiireen vuoksi ehdottoman välttämätöntä.

Vastine

Suorahankinta on ollut perusteltu. Väistötilojen äkillinen tarve on aiheutunut ennalta arvaamattomasta syystä, koska Lohjan kaupunki on saanut luotettavan tiedon rakenteellisista vioista ja mittavasta korjaustarpeesta vasta kuntoarvion valmistuttua marraskuun 2015 alussa. Koulujen rakenteelliset ongelmat ovat osoittautuneet odotettua vaikeammiksi, ja rakennuksissa on todettu vakava terveyshaitta. Hankintayksikkö ei ole kohtuudella voinut odottaa kuntotutkimuksen tuloksina niin laajoja rakenteellisia vikoja ja terveyshaittoja kuin raportista on ilmennyt.

Suorahankinnan tekeminen on ollut ehdottoman välttämätöntä, koska koulujen oppilaita ja henkilökuntaa uhkaavan vakavan ja välittömän terveydellisen vaaran vuoksi väistötilojen hankintaan on tullut ryhtyä välittömästi. Myös ympäristöterveysviranomaisen asettama tiukka määräaika on edellyttänyt välittömään toimintaan ryhtymistä. Hankintaa ei ole voitu toteuttaa tarjouskilpailun muodossa niin, että tarjousten tekemiselle ja tarjousvertailulle olisi voitu varata kohtuullinen aika.

Hankinta ei myöskään ole ollut laajempi tai sopimuskaudeltaan pitempi kuin mikä on ollut välttämätöntä ympäristöterveysviranomaisen määräämien velvoitteiden noudattamiseksi asetetussa määräajassa. Leasingsopimuksen pituus on ollut neljä vuotta, jolloin Anttilan ja Tytyrin koulun oppilaiden väistöt on voitu toteuttaa Anttilan koulun peruskorjauksen ja Tytyrin koulun uudisrakentamisen ajaksi.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, että rakennuksen kunto- ja sisäilmaongelmat eivät ole olleet hankintayksiköstä riippumaton, äkillinen ja arvaamaton, luonnonkatastrofiin tai muuhun hankintalain esitöiden mukaiseen perusteeseen verrattavissa oleva tapahtuma. Pitkään kaupungin omistuksessa olleiden rakennusten kunto ja sisäilman laatu eivät ole tulleet huolellista kiinteistönhoitoa harjoittavalle omistajalle odottamattomana tietona. Sisäilman laatu ja rakennuksen kunto ovat rakennuksen omistajan vaikutuspiirissä olevia seikkoja.

Hankinnan tarve on ollut hankintayksikön ennakoitavissa usean vuoden ajan, koska hankintayksikkö on pitänyt jo vuosina 2012 ja 2015 tarpeellisena kartoittaa sisäilmaongelmia sekä oppilaiden ja henkilökunnan oireilua, ja teettää koulujen sisäilmatutkimuksen vuonna 2015. Viimeistään kuntotutkimuksen käynnistäminen on antanut hankintayksikölle perustellun syyn ennakoida mahdollista väistötilojen hankintatarvetta.

Hankintayksiköllä on näyttötaakka suorahankintaa koskevan poikkeusperusteen edellytysten täyttymisestä. Hankintayksikkö ei kuitenkaan ole osoittanut edes pyrkineensä järjestämään tarjouskilpailua, vaikka tarjouskilpailun järjestämiseen on ollut riittävästi aikaa.

Valittaja on tarjonnut vastaavia väistötiloja samalla tai edullisemmalla hinnalla kuin Elementit-E Oy, mikä käy ilmi esimerkiksi kahdesta aiemmasta tarjouskilpailusta. Valittajalla olisi siten ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu oikein toteutetussa menettelyssä.

Muut kirjelmät

Hankintayksikkö on esittänyt, että valittajan viittaamissa aiemmissa kilpailutuksissa on ollut kysymys erilaisista tuotteista kuin nyt kysymyksessä olevassa hankinnassa. Valittaja on aiemmissa kilpailutuksissa tarjonnut omaa rahoitusmalliaan, joten aiempien kilpailutusten tiedot eivät ole vertailukelpoisia leasingrahoituksella toteutetun hankkeen kanssa.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Hankinnan luonne

Kysymyksessä on ollut Anttilan ja Tytyrin koulujen väistötilojen hankinta vuokraamalla neljäksi vuodeksi leasing-vuokrauksella. Elementit-E Oy:n tarjouksessa on ilmoitettu, että tarjotut tilat ovat uudet ja tehdään hankintayksikön tarpeiden ja toiveiden mukaan. Väistötilojen hankinnasta 16.12.2015 tehdyn KVR-urakkasopimuksen mukaan urakka on sisältänyt tilaelementeistä rakennettavan väistötilan niin sanotulla avaimet käteen periaatteella. Urakkaan on sisältynyt muun ohella perustustyöt, talotekniset kytkennät ilman liittymismaksuja, kiintokalusteet ja keittiölaitteet sekä pihatyöt.

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 5 §:n 2 kohdan mukaan rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan hankintasopimusta, jonka tarkoituksena on jonkin liitteessä C tarkoitettuun toimintaan liittyvän rakennustyön tai rakennusurakan toteuttaminen taikka suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä; rakennusurakkasopimuksella tarkoitetaan myös hankintayksikön asettamia vaatimuksia vastaavan rakennusurakan toteuttamista millä tahansa tavalla; rakennusurakka voi olla talon-, maan- tai vesirakennustöiden muodostama taloudellinen tai tekninen kokonaisuus.

Edellä hankinnan edellyttämistä rakennustöistä, sen toteuttamisesta hankintayksikön vaatimusten mukaan, vuokra-ajasta ja arvosta todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankinnassa on ollut kysymys hankintalain 5 §:n 2 kohdassa tarkoitetusta rakennusurakasta.

Väistötilojen hankinta on ollut suorahankinnan kohteena, eikä hankintaa ole kilpailutettu. Valittaja ei ole tehnyt kysymyksessä olevaa hankintaa koskevaa tarjousta eikä ole muutenkaan ollut osallinen hankintamenettelyyn.

Hankintalain 85 §:n 1 momentin mukaan hankintaa koskevan asian voi saattaa markkinaoikeudessa käsiteltäväksi se, jota asia koskee.

Edellä mainittua lainkohtaa koskevista esitöistä (HE 50/2006 vps. 120–121 ja HE 190/2010 vp s. 58–59) ilmenee, että asianosaisella tarkoitetaan henkilöä, jolla on oikeudellinen intressi saada muutos virheelliseen hankintamenettelyyn. Hankintalain esitöiden ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valittajana voi käytännössä olla alalla toimiva yrittäjä, jolla on tai olisi ollut mahdollisuus saada oma tarjouksensa hyväksytyksi oikein toteutetussa hankintamenettelyssä. Esitöiden mukaan alalla toimiminen on riittänyt asianosaisaseman edellyttämän oikeudellisen intressin perusteeksi erityisesti niissä tapauksissa, joissa oikeussuojapyyntö perustuu hankinnan kilpailuttamisen laiminlyömiseen.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittaja on alalla toimiva yrittäjä. Valittajaa on näin ollen pidettävä hankintalain 85 §:n 1 momentissa tarkoitettuna asianosaisena, ja valitus on tutkittava.

Oikeusohjeet

Hankintalain 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 5 §:n 13 kohdan mukaan suorahankinnalla tarkoitetaan hankintamenettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisematta hankintailmoitusta valitsee menettelyyn mukaan yhden tai usean toimittajan, jonka kanssa hankintayksikkö neuvottelee sopimuksen ehdoista.

Hankintalain 27 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan hankintayksikkö voi valita suorahankinnan, jos sopimuksen tekeminen on ehdottoman välttämätöntä, eikä säädettyjä määräaikoja voida noudattaa hankintayksiköstä riippumattomasta, ennalta arvaamattomasta syystä aiheutuneen äärimmäisen kiireen vuoksi.

Viimeksi mainitun lainkohdan esitöiden (HE 50/2006 vp s. 76–77) mukaan lakiehdotuksen 27 ja 28 §:ssä esitetyt suorahankinnan edellytykset ovat tyhjentäviä. Koska suorahankinta on poikkeus yleiseen kilpailuttamisvelvoitteeseen, sen käyttöedellytyksiä on tulkittava suppeasti. Kiireen tulee ensinnäkin johtua hankintayksikön ulkopuolisista syistä. Perusteen on lisäksi oltava äkillinen ja sellainen, jota hankintayksikkö ei ole kohtuudella voinut ennakoida. Säännöksen tarkoittamaksi kiireeksi ei siten voida katsoa hankintayksikön viivyttelyä hankinnan toteuttamisessa. Edellytyksenä suorahankinnan tekemiselle on lisäksi, että hankinnan tekeminen on ehdottoman välttämätöntä. Säännökseen vetoavan hankintayksikön on kyettävä näyttämään toteen poikkeamisperusteen soveltumisen edellytysten täyttyminen.

Tapahtumakuvaus

Asiassa on kysymys väistötilojen hankkimisesta suorahankinnalla Anttilan ja Tytyrin koulujen toimintoja varten. Anttilan koulua on ollut tarkoitus peruskorjata ja Tytyrin koulu purkaa. Peruskorjauksessa on ollut tarkoitus ottaa huomioon Tytyrin koulun tilanne ja mahdollisen tulevan, Anttilan ja Tytyrin koulujen muodostaman uuden yhtenäiskoulun tarpeet. Anttilan koulun on ollut tarkoitus siirtyä uuteen väistökouluun välittömästi sen valmistuttua ja Tytyrin koulun sen jälkeen, kun Anttilan koulun oppilaat ovat palanneet peruskorjattuun kouluun.

Asiassa esitetyn mukaan Anttilan koulun vanhaa osaa on peruskorjattu edellisen kerran 2004 ja 2008 sekä epäkohtia pyritty korjaamaan tarpeen mukaan. Koulurakennuksen kuntoa on selvitetty runsaasti ja koulun olosuhteita käsitelty säännöllisesti sisäilmatyöryhmässä. Huolimatta selvityksistä ja korjaustoimenpiteistä koulun henkilökunta ja oppilaat ovat kokeneet saaneensa koulun vanhan osan tiloissa oireita, jotka ovat viitanneet sisäilman epäpuhtauksiin. Oireita on kartoitettu muun ohella syksyllä 2012 ja keväällä 2015. Huhtikuussa 2015 ilmoitettuja oireita on voitu pitää epätavanomaisina ja rakennetusta ympäristöstä aiheutuvaa sisäilmasto-ongelmaa todennäköisenä.

Asiassa esitetyn mukaan Tytyrin koulua on peruskorjattu edellisen kerran vuosina 2008 ja 2014 sekä epäkohtia ja olosuhteita on pyritty korjaamaan tarpeen mukaan. Koulurakennuksen kuntoa on tutkittu ja selvitetty useaan kertaan ja koulun olosuhteita käsitelty säännöllisesti sisäilmatyöryhmässä. Huolimatta selvityksistä ja korjaustoimenpiteistä koulun henkilökunta ja oppilaat ovat kokeneet saaneensa koulun tiloissa oireita, jotka ovat viitanneet sisäilman epäpuhtauksiin. Oireita on kartoitettu keväällä 2015. Tutkimuksissa on havaittu, että Tytyrin koulussa on esiintynyt enemmän oireilua vertailukouluun nähden, mikä on voinut viitata sisäilmaongelmaan.

Lohjan kaupungin tekninen toimi on tilannut keväällä 2015 Anttilan ja Tytyrin koulujen laajan kuntotutkimussuunnitelman, ja siihen liittyen on teetätetty kunto- ja sisäilmatutkimus, joka on Anttilan koulun osalta toteutettu 10.8.–16.9.2015 ja Tytyrin koulun osalta 10.8.–17.9.2015. Lohjan kaupunki on saanut kuntotutkimuksen raportin 3.11.2015. Mainituissa kuntotutkimuksissa on todettu, että Anttilan koulun vanhan osan ulkoseinärakenteissa ja niiden mineraalivillaeristeissä on ollut kauttaaltaan laaja-alaisia mikrobivaurioita, jotka ovat muodostaneet merkittävimmän sisäilmaongelman. Tytyrin koulun osalta kuntotutkimuksissa on todettu useita rakennuksen riskiosia ja se, että koulun rakenneosissa on laajoja mikrobivaurioita.

Myös terveystarkastaja on 2.11.2015 tehnyt kohteissa tarkastuksen. Terveysvalvonta on pitänyt koulujen terveyshaittaa ilmeisenä ja laajana sekä katsonut, että Anttilan koulun vanha osa ja Tytyrin koulu eivät täytä terveydensuojelulain mukaisia vaatimuksia. Terveysvalvonnan tarkastuksen ja kuntotutkimusten perusteella on todettu, että sosiaali- ja terveysministeriön asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista antamassa asetuksessa tarkoitettu toimenpideraja on ylittynyt, minkä vuoksi koulujen osalta on tullut ryhtyä terveydensuojelulaissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin.

Asiassa esitettyjen, Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaoston Tytyrin ja Anttilan kouluja koskevien, 12.11.2015 tehtyjen päätösten § 41 ja 42 mukaan kouluissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita sekä ilmeinen ja laaja terveyshaitta.

Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto on päätöksellään 12.11.2015 § 42 asettanut Anttilan koulun vanhan osan käyttökieltoon, kunnes terveyshaitta on korjattu ja poistettu. Päätöksessä on katsottu, että haittaa ei ole voitu poistaa tai rajoittaa ilman mittavia rakenteellisia peruskorjaustoimenpiteitä eikä koulutoimintaa ole voitu korjauksen aikana tiloissa järjestää. Anttilan koulun vanha osa on tullut päätöksen mukaan poistaa käytöstä mahdollisimman nopeasti ja kuitenkin viimeistään 28.2.2016.

Tytyrin koulun osalta Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaosto on päätöksessään 12.11.2015 § 41 antanut määräyksen terveyshaitan välittömäksi rajoittamiseksi. Toimenpiteitä terveyshaitan rajoittamiseksi ja toiminnan jatkamista koulurakennuksessa on voitu jatkaa sanotulla määräyksellä 1.8.2016 asti. Määräyksen mukaan viranhaltijan kielto tai määräys on lisäksi ollut mahdollinen, jos terveyshaittoja rajoittavista toimenpiteistä huolimatta rakennuksen käytössä olisi havaittu siinä määrin terveyshaittaa, että jatkotoimenpiteisiin olisi ollut ryhdyttävä jo ennen määräaikaa 1.8.2016.

Kaksi viikkoa ennen kuntotutkimusraportin valmistumista saadun suullisen tiedon perusteella kaupunginhallitus on ohjeistanut viranhaltijoita valmistautumaan kaikkiin mahdollisiin vaihtoehtoihin. Lohjan kaupunki on asiassa esitetyn selvityksen mukaan arvioinut erilaisia vaihtoehtoja opetuksen järjestämiseksi ennen väistötilojen hankintaa. Selvityksen mukaan arvioinnissa on pohdittu ratkaisujen vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia sekä kustannusarvioita käytettävissä olevan ajan puitteissa. Arvioinnin perusteella on päädytty esittämään kysymyksessä olevan hankinnan mukaista väistötiloihin siirtymistä tarkoittavaa ratkaisua.

Lohjan kaupunginhallitus on päättänyt 16.11.2015 § 416 oikeuttaa teknisen toimen tilapalvelut hankkimaan Anttilan ja Tytyrin koulun toimintoja varten 1.600 nelilömetrin suuruiset väistötilat siten, että ne ovat käytettävissä viimeistään 28.2.2016.

Lohjan kaupungin tekninen johtaja on päättänyt 24.11.2015 § 32 hankkia 1.600 nelilömetrin suuruiset väistötilat Elementit-E Oy:ltä neljän vuoden leasing-vuokrauksella siten, että väistötilat ovat käytettävissä viimeistään 28.2.2016. Hankinta on toteutettu suorahankintana. Ennen hankintapäätöstä on tehty neljälle eri toimijalle suunnattu tekninen markkinakartoitus, jonka perusteella E-Elementit Oy:n ratkaisu on todettu teknisiltä ominaisuuksiltaan suunnitellulle tontille parhaaksi vaihtoehdoksi.

Väistötiloja koskeva KVR-urakkasopimus on allekirjoitettu 16.12.2015. KVR-urakkasopimuksen mukaan rakennuksen on tullut olla valmis ja vastaanotettavissa 12.2.2016. KVR-urakkasopimuksen liitteenä on ollut muun ohella KVR-urakkatarjouspyyntö ja tarjous, joista on käynyt ilmi muun ohella, että hankkeen toteutusajaksi on varattu kaksi ja puoli kuukautta urakoitsijavalinnasta tehdystä päätöksestä, hankintahinta ja se, että kysymyksessä on ollut neljän vuoden leasing-sopimus. Lohjan kaupunki, Kuntarahoitus Oyj ja Elementit-E Oy ovat lisäksi allekirjoittaneet 21.12.2015 päivätyn rakennuttamissopimuksen sekä 7.1.2016 päivätyn rahoitusleasingin puitesopimuksen, josta liitteineen on käynyt ilmi muun ohella neljän vuoden vuokra-aika, maksuerät ja vuokrakohteen jäännösarvo vuokra-ajan päättyessä.

Lohjan kaupungin ilmoituksen mukaan kaikki tilaelementit on asennettu ja liitetty toisiinsa, rakennusten sisäpuolisten töiden vastaanotto on sovittu pidettäväksi 12.2.2016 ja koulutyön on ollut tarkoitus alkaa tiloissa 29.2.2016.

Asian arviointi

Valittaja on esittänyt, että hankintayksiköllä ei ole ollut edellytyksiä tehdä suorahankintaa, koska hankinnalla ei ole ollut äärimmäinen kiire, kiire on joka tapauksessa johtunut hankintayksikön omasta toiminnasta, ja suorahankinta on toteutettu laajempana kuin on ollut ehdottoman välttämätöntä.

Hankintayksikön mukaan se on saanut luotettavan tiedon rakenteellisista vioista ja mittavasta korjaustarpeesta vasta kuntoarvion valmistuttua marraskuun 2015 alussa. Suorahankinnan tekeminen on ollut ehdottoman välttämätöntä koulujen oppilaita ja henkilökuntaa uhkaavan vakavan ja välittömän terveydellisen vaaran vuoksi. Hankinta ei myöskään ole ollut laajempi tai sopimuskaudeltaan pitempi kuin mikä on ollut välttämätöntä.

Asiassa on näin ollen kysymys siitä, ovatko hankintalain mukaiset suorahankinnan edellytykset täyttyneet. Hankintayksiköllä on näyttötaakka suorahankinnan edellytysten täyttymisestä. Asiassa on siten arvioitava, onko Anttilan ja Tytyrin koulujen väistötilojen hankinta ollut ehdottoman välttämätöntä, onko hankintayksikkö selvittänyt, että kysymyksessä olevien koulurakennusten kunnon ja korjaustarpeen sekä niiden aiheuttamien terveyshaittojen perusteella on ollut äärimmäinen kiire hankkia väistötilat suorahankinnalla siten, että hankintayksikkö ei ole voinut noudattaa säädettyjä määräaikoja, onko kiire ollut äkillinen ja ennakoimaton, ja onko hankinta ollut laajempi kuin on ollut välttämätöntä.

Lohjan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaoston päätöksen 12.11.2015 § 42 mukaan Anttilan koulun vanha osa on asetettu käyttökieltoon, se on tullut poistaa käytöstä mahdollisimman nopeasti ja viimeistään 28.2.2016, eikä sitä ole voitu käyttää peruskorjauksen aikana. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan ympäristöterveysjaoston päätöksen 12.11.2015 § 41 nojalla toimenpiteitä terveyshaitan rajoittamiseksi ja koulutoimintaa Tytyrin koulussa on voitu jatkaa koulurakennuksessa 1.8.2016 asti. Päätöksen mukaan koulutoimintaa ei ole voitu jatkaa Tytyrin koulussa peruskorjauksen aikana. Markkinaoikeus katsoo, että väistötilojen hankinta on asiassa Anttilan ja Tytyrin koulujen kunnosta ja korjaustarpeesta, niiden aiheuttamasta terveyshaitasta sekä siitä, että koulurakennuksissa ei ole voitu järjestää koulutoimintaa korjausten aikana, esitetyn selvityksen perusteella ollut sinänsä ehdottoman välttämätöntä ja äärimmäisen kiireellistä.

Asiassa esitetyn mukaisesti Lohjan kaupunki on pyrkinyt selvittämään Anttilan ja Tytyrin koulurakennusten kuntoa ja koulujen henkilökunnan ja oppilaiden oireita vuosina 2004, 2008 ja 2014 sekä tekemään selvitysten perusteella tarvittavia korjaustoimenpiteitä. Keväällä 2015 tehtyjen koulujen henkilökunnan ja oppilaiden oireiden kartoitusten perusteella tuolloin esiintyneiden oireiden on todettu mahdollisesti viittaavan sisäilmaongelmiin, ja hankintayksikkö on tilannut koulujen kuntotutkimuksen. Hankintayksikön on näin ollen katsottava saaneen riittävänä pidettävän tiedon koulujen korjaustarpeen laadusta ja laajuudesta 3.11.2015 saamastaan kuntotutkimusraportista.

Hankintayksikkö on arvioinut erilaisia vaihtoehtoja jo ennen kuntotutkimusraportin valmistumista saamiensa suullisten tietojen perusteella, ja siten viivyttelemättä ryhtynyt valmistelemaan Anttilan ja Tytyrin koulujen opetuksen järjestämistä. Kasvatus- ja opetuslautakunta on 4.11.2015 päättänyt esillä olleista vaihtoehdoista esitetyn perusteella, että opetus järjestetään väliaikaisesti uusissa väistötiloissa. Kaupunginhallitus on 16.11.2015 oikeuttanut teknisen toimen tilapalvelut hankkimaan Anttilan ja Tytyrin koulujen väistötilat. Lohjan kaupungin tekninen johtaja on 24.11.2015 päättänyt väistötilojen hankinnasta. Lohjan kaupungin toimenpiteistä huolimatta väistötilojen rakentamiselle on jäänyt vain noin kaksi kuukautta aikaa.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikkö on rakennusten kunnosta, korjaustarpeen laajuudesta ja oireiden vakavuudesta riittävänä pidettävät tiedot saatuaan viivyttelemättä käynnistänyt hankintamenettelyn, ja että kiire on siten johtunut hankintayksiköstä riippumattomista syistä. Kysymyksessä on näin ollen ollut sellainen ennalta arvaamattomasta syystä johtunut äärimmäinen kiire, jonka nojalla hankintasopimus on voitu tehdä hankintalain 27 §:n 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla kilpailuttamatta.

Koska Anttilan ja Tytyrin koulujen korjauksia ei ole voitu toteuttaa siten, että kouluissa olisi samanaikaisesti ollut koulutoimintaa, ja ottaen huomioon asiassa koulujen peruskorjauksesta ja uudisrakentamisesta esitetyt selvitykset markkinaoikeus katsoo, että väistötilat on ollut perusteltua hankkia ensin Anttilan koulun ja sen jälkeen Tytyrin koulun opetustoiminnan järjestämiseksi. Hankinta ei näin ollen ole myöskään ollut laajempi tai sopimuskaudeltaan pitempi kuin mikä on ollut välttämätöntä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö ei ole menetellyt hankinnassaan valittajan esittämin tavoin julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Valitus on näin ollen hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää valituksen.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet ylituomari Kimmo Mikkola ja markkinaoikeustuomarit Ville Parkkari ja Saini Siitarinen.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.