MAO:914/15

ASIAN TAUSTA

Rovaniemen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 28.4.2015 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä käyttöoikeussopimuksena toteutettavasta Rovaniemen kaupungintalon henkilöstöravintolan lounas-, kokous- ja edustuspalvelujen hankinnasta ajalle 1.9.2015–31.8.2018 ja mahdolliselle optiokaudelle.

Rovaniemen kaupungin hankintapäällikkö on 11.6.2015 tekemällään hankintapäätöksellä § 9 valinnut Leijona Catering Oy:n tarjouksen.

Rovaniemen kaupungin hankintapäällikkö on 8.7.2015 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 16 korjannut tarjousvertailun perusteluja ja pisteytystä. Alkuperäisen, 11.6.2015 tehdyn hankintapäätöksen lopputulos ei ole hankintaoikaisupäätöksen johdosta muuttunut.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan ollut noin 1.240.000 euroa.

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Antell-Ravintolat Oy on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevat päätökset ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 10.080 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjouspyynnössä ilmoitetut laadun vertailuperusteet ovat olleet epäselviä ja tulkinnanvaraisia. Ne ovat myös jättäneet hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan laatupisteytyksen suorittamisessa. Kun laatu on saanut tarjousvertailussa ratkaisevan painoarvon, on vertailuperusteiden asettamisessa tullut olla erityisen huolellinen ja objektiivinen.

Laadun vertailuperusteiden konkreettista sisältöä ei ole tarjouspyynnössä määritelty tarkemmin. Laadun arvioinnin viidelle osa-alueelle ei ole myöskään määritelty alakriteereitä. Laadun vertailuperusteet ovat olleet yksilöimättömiä, epätäsmällisiä, subjektiivisia ja tulkinnanvaraisia niin, etteivät tarjoajat ole voineet riittävällä tavalla ennakoida, mitä seikkoja kunkin vertailuperusteen osalta otetaan tarjousten vertailussa huomioon.

Hankintamenettelyn tasapuolisuus ja syrjimättömyys eivät ole voineet toteutua tilanteessa, jossa kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnin kannalta merkittävintä osaa edustaneet laatupisteet on annettu puutteellisesti yksilöityjen vertailuperusteiden perusteella.

Voittaneen tarjoajan tarjouspyynnön vastainen tarjous olisi tullut sulkea tarjouskilpailusta. Voittanut tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouksensa yhteydessä puutteellisen ruokalistan. Voittaneen tarjoajan tarjouksesta on puuttunut salaattilista yhden viikon osalta. Voittanut tarjous on siten vaaditun kuuden viikon ruokalistan sijasta sisältänyt tarjouspyynnön vaatimusten mukaisen ruokalistan vain viiden viikon ajalta. Voittanut tarjoaja ei ole myöskään toimittanut tarjouksensa yhteydessä vaadittua ainesosaluetteloa.

Tarjousten vertailu on suoritettu virheellisesti. Vertailuperusteita on sovellettu keskenään epätasapuolisesti ja epäjohdonmukaisesti voittanutta tarjoajaa suosien ja valittajaa syrjien. Esimerkiksi ruokalistoissa käytetyt marjat on arvioitu voittaneen tarjoajan tarjouksessa pluspisteen arvoiseksi jokaisen eri vertailuperusteen osalta. Valittajan tarjouksessa marjat ovat kerryttäneet pisteitä vain yhden vertailuperusteen osalta.

Yksilöimättömien vertailuperusteiden perusteella ei ole voitu myöskään ymmärtää, että hankintayksikkö katsoo terveelliseksi ja monipuoliseksi kala-aterian tarjoamisen nimenomaan kaksi kertaa viikossa. Useamman kala-aterian tarjoamisesta ei tarjouspyynnön tai yleisen ravinto-opillisen ymmärryksen mukaan olisi tullut antaa tarjoajalle miinuspisteitä. Valittaja on tarjonnut jollain viikolla kala-aterian kolme kertaa ja saanut tästä monipuolisuuteen miinusmerkintöjä eikä yhtään plusmerkintää terveellisyyskriteeriin. Hankintayksikön 8.7.2015 tekemä uusintapisteytys ei ole merkittäviltä osin korjannut vertailussa tapahtuneita virheellisyyksiä.

Hankintayksikkö on menetellyt virheellisesti käyttäessään tarjousvertailussa ennalta yksilöimättömiä ja epätäsmällisiä vertailuperusteita sekä osittain eri vertailuperusteita kuin mitä tarjouspyynnössä oli etukäteen ilmoitettu. Vertailuperusteiden yksilöimättömyys on johtanut siihen, että hankintayksiköllä on ollut rajoittamaton valinnanvapaus arvioida tarjouksia haluamallaan tavalla. Arviointi on ollut täysin suhteetonta, ennalta-arvaamatonta ja epätasapuolista. Hankintayksikkö ei ole myöskään perustellut pisteytyksessä olleita eroja asianmukaisesti.

Vastine

Vaatimukset

Rovaniemen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Tarjousten vertailuperusteet ja pisteytykseen vaikuttavat seikat ovat käyneet tarjouspyynnöstä selvästi ilmi. Hankintayksikkö on julkaissut 28.10.2014 hankinnasta tietopyynnön, jonka jälkeen hankintayksikkö on käynyt vuoropuhelua tietopyynnön johdosta ilmoittautuneiden toimittajien kanssa muun muassa hankinnan sisällöstä ja vertailuperusteista. Valittajalla olisi ollut tässä yhteydessä mahdollisuus pyytää hankintayksikköä täsmentämään laadun vertailuperusteita, mitä se ei ole kuitenkaan tehnyt.

Tarjousten arviointi on suoritettu kokonaisarviointina. Alalla ammattimaisesti toimivan yrityksen on tullut ymmärtää, mitä laadun ilmoitetuilla vertailuperusteilla arvioidaan. Pisteytys on suoritettu tarjouspyynnön mukaisesti tarjousten perusteella kokonaisarviointina kriteerikohtaisesti. Arvioinnin on suorittanut tilaajan nelihenkinen arviointiryhmä, johon kuuluneet henkilöt eivät ole saaneet hintapisteitä etukäteen tietoonsa.

Henkilöstöravintolapalveluita on arvioitu vain laadullisesti, eli kysymys on ollut käänteisestä kilpailutuksesta. Hankintayksikkö on ollut tietoinen siitä, että tarjousten laatupisteytys on tullut perustella erityisen hyvin.

Laatuvertailun perustelut on esitetty kunkin vertailuperusteen osalta sellaisella tarkkuudella, että tarjousten keskinäinen paremmuus ja piste-erojen perusteet ovat käyneet selvästi ilmi. Vertailu on toteutettu asianmukaista huolellisuutta noudattaen.

Voittaneen tarjoajan tarjous on ollut tarjouspyynnön mukainen. Valittajalla ei ole ollut tarjouskilpailussa todellista mahdollisuutta menestyä, koska sen tarjous on jäänyt tarjousvertailussa viimeiseksi.

Vastaselitys

Valittaja on antanut vastaselityksen.

Kuultavan lausunto

Leijona Catering Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.157,50 eurolla viivästyskorkoineen.

Vertailuperusteet ovat olleet objektiivisia ja syrjimättömiä. Se, mitä mainitut vertailuperusteet ruokapalveluissa tarkoittavat, ei ole voinut tulla tarjoajille yllätyksenä ottaen huomioon hankinnalle asetetut tavoitteet. Monipuolisuutta, raaka-aineita ja terveellisyyttä on arvioitu kaikkien tarjoajien tiedossa olevien ravitsemussuositusten ja hankintayksikön asettamien tavoitteiden avulla. Hankintayksikkö on ollut oikeutettu arvioimaan myös ruokatarjoilun esteettisiä seikkoja.

Vertailuperusteen "värikkyys" sisältö on varmuudella ollut tarjoajilla tiedossa tarjouksia laadittaessa, ja vertailuperuste on ollut yleiskielisesti selkeä. Vertailuperusteet ovat olleet sisällöltään riittävän yksilöityjä, alalle tavanomaisia sekä sisällöltään sellaisia, että alalla toimivan yrittäjän on tullut ne ymmärtää. Tarjouspyyntö on tuottanut tarjouksia, jotka ovat olleet keskenään yhteismitallisia ja vertailukelpoisia.

Kuultavan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön vastainen. Salaattilounas on tarjolla joka päivä ja sen sisältö on myös kuvattu tarjouksessa. Se, että salaattivaihtoehtoa ei ole nimenomaisesti mainittu ruokalistalla yhden viikon osalta, on ollut merkityksetön tekninen puute, jolla ei ole ollut vaikutusta tarjousvertailuun. Kuultavan tarjous on lisäksi sisältänyt yksityiskohtaisen luettelon käytetyistä raaka-aineista. Kun otetaan huomioon, ettei tarjouspyyntöasiakirjoissa ole tarkennettu, mitä ainesosaluettelolla on kyseisessä kohdin nimenomaisesti tarkoitettu, hankintayksikkö ei ole menetellyt virheellisesti pitäessään kuultavan tarjousta tarjouspyynnön mukaisena. Kuultava on sitoutunut tarjouksessaan tarjouspyynnön vaatimuksiin.

Hankintayksikkö on voinut harkintavaltansa puitteissa pisteyttää tarjoukset hankintapäätöksestä ilmenevällä tavalla. Valittajan tarjous on saanut neljästä annetusta tarjouksesta selvästi vähiten kokonaispisteitä. Asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, minkä voitaisiin katsoa johtaneen siihen, että hankintamenettely olisi tosiasiallisesti syrjinyt valittajaa.

Muut kirjelmät

Valittaja on antanut lisävastaselityksen.

Kuultava on toimittanut lisäkirjelmän.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Valituksen on katsottava kohdistuvan hankintapäätöksen lisäksi hankintayksikön valituksen vireille panon jälkeen 8.7.2015 tekemään hankintaoikaisupäätökseen.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankintalain 72 §:n 1 momentin mukaan tarjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen arvioinnissa käytettävien vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja mahdollistaa tarjousten puolueeton arviointi.

Hankintalain 72 §:n esitöiden (HE 50/2006 vp s. 116) mukaan käytettäessä valintaperusteena kokonaistaloudellista edullisuutta hankintayksikön tulee noudattaa ennalta ilmoitettuja vertailuperusteita. Hankintayksikkö voi harkita kokonaistaloudellisen edullisuuden arvioinnissa käytettävät vertailuperusteet, joiden tulee kuitenkin liittyä hankinnan kohteeseen ja joiden on oltava objektiivisia ja taloudellisesti merkityksellisiä.

Tarjouspyyntö

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia Rovaniemen kaupungintalon henkilöstöravintolan lounasruokailun, kahvila- ja kokouspalvelujen sekä edustustarjoilujen hoitamisesta. Kysymyksessä on tarjouspyynnön mukaan ollut käyttöoikeussopimus eli palvelukonsessio. Tarjouspyynnössä on ilmoitettu, että tilaaja antaa palveluntuottajalle oikeuden periä maksuja palveluja käyttäviltä asiakkailta palveluntuottajan ottaessa kantaakseen palveluntuottamiseen liittyvän riskin. Tarjouskilpailun perusteella on ilmoitettu valittavan yksi toimittaja, jonka vastuulla on sekä henkilöstöruokala- että kokous- ja edustuspalveluiden hoitaminen.

Tarjouksen valintaperusteena on ollut kokonaistaloudellinen edullisuus. Tarjouspyynnön kohdasta 10 "Päätöksenteon perusteet" on käynyt ilmi, että tarjouksen valinnassa laadulla on 78 prosentin ja hinnalla 22 prosentin painoarvo.

Henkilöstöravintolapalveluiden osalta tarjouspyynnön kohdassa 10 on ilmoitettu, että kysymyksessä on käänteinen kilpailutus, jossa tilaaja on määrittänyt palveluista maksettavan hinnan ja tarjousten arviointi suoritetaan pelkästään laadullisilla kriteereillä. Henkilöstöravintolapalveluiden laatuvertailun painoarvoksi koko hankinnan osalta on ilmoitettu 60 prosenttia. Tarjouspyynnön kohdassa 4 "Hankinnan kohteen kriteerit" on ilmoitettu ruokalistan vertailuperusteiksi monipuolisuus 18 prosentin, raaka-aineet 18 prosentin, värikkyys 10 prosentin, terveellisyys 10 prosentin ja erikoisruokavalioiden huomioiminen 4 prosentin painoarvolla.

Kokoustarjoilujen osalta laadun painoarvoksi on tarjouspyynnön kohdassa 10 ilmoitettu 18 prosenttia. Tarjouspyynnön kohdassa 4 on ilmoitettu, että kokoustarjoilujen laadun arviointi suoritetaan kokonaisarviointina, jossa kokoustarjoiluita arvioidaan vertailuperusteilla monipuolisuus, raaka-aineet, värikkyys ja erikoisruokavalioiden huomioiminen siten, että kaikkien perusteiden painoarvo on sama.

Taukokahvien ja kokoustarjoilujen hintojen painoarvoksi on tarjouspyynnön kohdassa 10 ilmoitettu 22 prosenttia.

Asian arviointi

Valittaja on muun ohella esittänyt, että tarjouspyynnössä ilmoitetut laadun vertailuperusteet ovat olleet epäselviä ja tulkinnanvaraisia sekä jättäneet hankintayksikölle rajoittamattoman harkintavallan laatupisteytyksen suorittamisessa.

Markkinaoikeus toteaa, että hankintayksiköllä on harkintavaltaa kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteiden määrittämisessä ja soveltamisessa. Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailuperusteina tulee kuitenkin käyttää sellaisia seikkoja, joiden perusteella voidaan selvittää, mikä tarjouksista on kokonaistaloudellisesti edullisin. Hankintamenettelyn avoimuus edellyttää, että vertailuperusteet on ilmoitettava tarjouspyynnössä riittävän täsmällisesti ja asetettava siten, etteivät ne anna hankintayksikölle rajoittamatonta valinnanvapautta tarjousvertailun toteuttamisessa. Vertailuperusteiden tulee liittyä hankinnan kohteeseen ja olla luonteeltaan syrjimättömiä.

Hankintamenettelyn avoimuus ja tasapuolisuus edellyttävät, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa. Hankintayksiköllä on harkintavaltaa tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailussa sen suhteen, miten se pisteyttää tarjoukset, kunhan vertailu tapahtuu etukäteen ilmoitettujen vertailuperusteiden ja painoarvojen perusteella sekä tarjoajien kannalta tasapuolisesti.

Hankintapäätösasiakirjoista käy ilmi, että hankintayksikkö on saanut neljä tarjousta, jotka kaikki on hyväksytty tarjousvertailuun. Tarjousten laadun arvioinnin on suorittanut hankintayksikön asettama nelihenkinen arviointiryhmä, jossa on hankintapäätöksen mukaan ollut edustettuina kaksi ruokapalvelualan ammattilaista sekä kaksi käyttäjien edustajaa. Arviointiryhmän on hankintapäätöksessä ilmoitettu tehneen kuuden viikon ruokalistojen ja ainesosaluetteloiden laatuarvioinnin kokonaisarviointina. Valittajan hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta hankintayksikkö on hankintaoikaisupäätöksessään osin korjannut tekemänsä tarjousvertailun perusteluja ja pisteytystä muuttamatta kuitenkaan hankintapäätöksensä lopputulosta.

Tarjousvertailuasiakirjoista käy ilmi, että tarjouspyynnössä ilmoitettujen laadullisten vertailuperusteiden monipuolisuus, raaka-aineet, värikkyys, terveellisyys ja erikoisruokavalioiden huomioiminen osalta suoritettu tarjousvertailu on tehty kunkin tarjouksen osalta niin, että tarjoajien esittämille ruokalistoille on annettu mainittujen vertailuperusteiden osalta plus- ja miinusmerkintöjä sen mukaan, onko hankintayksikkö arvioinut esille tuomansa seikan nostavan vai laskevan tarjouksen pistemäärää.

Tarjousvertailusta ilmenee muun ohella, että voittaneen tarjoajan tarjous on saanut marjojen käytöstä plusmerkintöjä jokaisen neljän ensiksi mainitun laatuvertailuperusteen kohdalla, kun valittajan osalta marjojen käyttö on tuotu esille vain monipuolisuuteen liittyvän vertailuperusteen kohdalla. Kalaruokien osalta voittanut tarjoaja on saanut plusmerkinnät terveellisyyteen säännöllisesti kaksi kertaa viikossa tarjottavista kala-aterioista sekä monipuolisuuteen eri kalalajien käytöstä. Vastaavasti valittajan kohdalla on yksistään monipuolisuutta koskeneen vertailuperusteen yhteydessä mainittu viiden eri miinusmerkinnän kohdalla kalaruokien tarjoaminen. Valittaja on saanut miinusmerkinnät muun muassa kalan runsaasta tarjoamisesta, kolmesta kalaruoasta samalla viikolla sekä siitä, ettei yhtenä viikkona ole tarjottu kalaa lainkaan.

Värikkyyden osalta tarjousten pistemääriin ovat tarjousvertailun sanallisten perustelujen mukaan vaikuttaneet esimerkiksi erilaisten raaka-aineiden käyttö sekä kasvisten ja salaattien monipuolinen käyttö eli seikat, joiden voidaan arvioida liittyvän ennen muuta raaka-aineita ja monipuolisuutta koskeviin vertailuperusteisiin. Valittajan tarjouksen osalta värikkyydestä annettuun arvosanaan ovat sanallisten perustelujen mukaan vaikuttaneet esimerkiksi sellaiset seikat kuin yksipuoliset kasvisvaihtoehdot ja mössömäinen rakenne. Erikoisruokavalioiden huomioimista koskeneen vertailuperusteen osalta voidaan puolestaan laatuarvioinnin sanallisten perustelujen perusteella todeta, että sitä on arvioitu tarjousvertailussa erikoisruokavalioiden merkitsemisenä.

Markkinaoikeus toteaa, että kysymyksessä olevassa hankinnassa, jossa tarjousten laadullisilla vertailuperusteilla on ollut kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen valinnassa suuri merkitys ja vertailuperusteilla keskenään eri painoarvot, on ollut tarjoajien tasapuolisen kohtelun ja avoimuusvelvoitteen kannalta tärkeätä, että tarjoajat ovat jo tarjouksiaan laatiessaan voineet jokaisen vertailuperusteen osalta yhdenvertaisesti ja riittävän täsmällisesti tietää, millä seikoilla on merkitystä tarjouksen valinnassa.

Hankintayksikkö ei ole tässä tapauksessa määritellyt tarjouspyyntöasiakirjoissaan laadullisten vertailuperusteiden sisältöä eikä sitä, mitä konkreettisia seikkoja tarjousten laatuvertailussa tullaan kunkin vertailuperusteen osalta vertailemaan. Markkinaoikeus katsoo, että tarjoajien ei ole ollut tarjouspyynnön perusteella mahdollista riittävällä tarkkuudella tietää, mihin seikkoihin hankintayksikkö tulee tarjousten vertailussa kiinnittämään huomiota. Erityisesti monipuolisuutta, raaka-aineita, värikkyyttä ja terveellisyyttä koskeneet vertailuperusteet ovat olleet tarjousvertailunkin perusteella niin lähellä toisiaan, etteivät tarjoajat ole voineet tarjouksia laatiessaan tietää, mitä seikkoja tarjousten vertailussa tullaan eri vertailuperusteiden osalta arvostamaan ja miten tarjousten pisteytys tulee eri painoarvoisten vertailuperusteiden kohdalla määräytymään.

Edellä todetun perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on antanut hankintayksikölle lähes rajoittamattoman vapauden tarjousten laatuvertailun toteuttamisessa. Tarjouspyyntö ei näin ollen ole ollut omiaan turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua tarjousten vertailussa.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei hankintayksikön ilmoituksen mukaan ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva Rovaniemen kaupungin hankintapäällikön 11.6.2015 tekemä hankintapäätös sekä 8.7.2015 tekemä hankintaoikaisupäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja niiden täytäntöönpano kieltää.

Koska jo hankintamenettelyä koskeva tarjouspyyntö on ollut hankintasäännösten vastainen, hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli Rovaniemen kaupunki aikoo edelleen toteuttaa nyt kysymyksessä olevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat ja julkisia hankintoja koskevat oikeusohjeet.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeuden-käyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, mikäli valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Rovaniemen kaupungin hankintapäällikön 11.6.2015 tekemän hankintapäätöksen § 9 ja Rovaniemen kaupungin hankintapäällikön 8.7.2015 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 16. Markkinaoikeus kieltää Rovaniemen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanottujen päätösten perusteella tai panemasta niitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 80.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Rovaniemen kaupungin korvaamaan Antell-Ravintolat Oy:n oikeudenkäyntikulut 5.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Rovaniemen kaupungin ja Leijona Catering Oy:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Nina Korjus, Pasi Yli-Ikkelä ja Olli Wikberg.

HUOMAA

Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.