MAO:664/14

ASIAN TAUSTA

Rovaniemen kaupunki (jäljempänä myös hankintayksikkö) on ilmoittanut 20.11.2013 julkaistulla kansallisella hankintailmoituksella avoimella menettelyllä toteutettavasta teollisuuskaasujen hankinnasta ajalle 1.3.2014–29.2.2016 ja mahdolliselle optiokaudelle 1.3.2016–28.2.2018.

Rovaniemen kaupungin hallintopalveluiden vs. hankintapäällikkö on 28.1.2014 tekemällään hankintapäätöksellä § 2 valinnut Oy Woikoski Ab:n tarjouksen.

Rovaniemen kaupungin hallintopalveluiden vs. hankintapäällikkö on 7.2.2014 tekemällään hankintaoikaisupäätöksellä § 3 sulkenut Oy Woikoski Ab:n tarjouksen tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja valinnut Oy Aga Ab:n tarjouksen.

Hankinnan ennakoitu arvonlisäveroton kokonaisarvo on hankintayksikön ilmoituksen mukaan 50.000–52.000 euroa.

Hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle kirjallisen sitoumuksen olla panematta muutoksenhaun kohteena olevaa hankintaoikaisupäätöstä täytäntöön niin kauan kuin asia on markkinaoikeudessa vireillä.

ASIAN KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Valitus

Vaatimukset

Oy Woikoski Ab on vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä. Valittaja on toissijaisesti vaatinut, että markkinaoikeus määrää hankintayksikön maksamaan sille hyvitysmaksua. Lisäksi valittaja on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa hankintayksikön korvaamaan valittajan arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 6.781,62 eurolla viivästys-korkoineen.

Perusteet

Muutoksenhaun kohteena olevan hankintaoikaisupäätöksen mukaan valittajan tarjous on suljettu tarjouskilpailusta sillä perusteella, etteivät valittajan tarjoamat tuotteet 5 ja 6 ole sisältäneet tarjouspyynnössä vaadittua typpimonoksidia (NO 0,03 %) eivätkä tuotteet siten ole olleet vastaavia tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden kanssa. Päätös on ollut virheellinen.

Tarjouspyynnöllä on pyydetty tarjouksia muun muassa kaasuista Mison 25 Argon CO2 25 % NO 0,03 % (tuote 5) ja Mison Argon NO 0,03 % (tuote 6). Mison on tarjouskilpailun voittaneen Oy Aga Ab:n rekisteröity tavaramerkki. Oy Aga Ab on ainoa kaasuntoimittaja Suomessa, joka toimittaa tarjouspyynnössä mainittuja typpimonoksidia sisältäviä Mison-suojakaasuja Suomessa.

Valittajan tiedusteltua hankintayksiköltä, voidaanko vastaavilla ominaisuuksilla olevia suojakaasuja tarjota, hankintayksikkö on vastannut myöntävästi ja lisännyt kysymyksessä olevien tuotteiden 5 ja 6 osalta tarjouspyyntöön sanan "vastaava". Hankintayksikkö ei siten ole vaatinut tarjottavilta kaasuilta vastaavaa koostumusta, vaan vastaavia ominaisuuksia, eikä edellyttänyt, että suojakaasun tulisi sisältää typpimonoksidia (NO).

Valittaja on osoittanut tarjouksessaan, että sen tarjoamien kaasujen ominaisuudet ovat vastanneet sitä, mitä tarjouspyynnössä on edellytetty. Valittajan tarjoamat kaasut luokitellaan otsonivapaiksi. Niiden käytössä ei synny haitallista määrää otsonia eikä sen enempää otsonia kuin tarjouspyynnössä nimetyissä suojakaasuissa. Valittajan tarjoamat kaasut ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia, eikä hankintayksikön olisi tullut sulkea valittajan tarjousta tarjouskilpailusta. Hankintasäännösten mukaan järjestetyssä tarjouskilpailussa valittaja olisi voittanut tarjouskilpailun.

Tekniset eritelmät eivät saa olla syrjiviä. Mikäli vastoin valittajan käsitystä katsottaisiin, että valittajan tarjous ei ole ollut tarjouspyynnön mukainen, hankintaoikaisupäätös on kumottava sillä perusteella, että tarjouspyyntö on siinä tapauksessa ollut syrjivä ja muodostanut esteen markkinoille pääsylle. Hankintayksiköllä ei ole ollut perusteita edellyttää, että tarjottavan tuotteen pitää sisältää typpimonoksidia, koska kysymyksessä olevat hankinnan kohteena olleet tuotteet on ollut mahdollista korvata toisella tuotteella, jossa on samat ominaisuudet.

Vastine

Vaatimukset

Rovaniemen kaupunki on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 2.500 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksikkö on menetellyt kysymyksessä olevassa hankinnassa hankintasäännösten mukaisesti. Valittajan tarjous on tullut sulkea tarjouskilpailusta, koska valittajan tarjoamat tuotteet 5 ja 6 ovat olleet tarjouspyynnön vastaisia.

Hankintayksikkö ei ole hankintamenettelyn kuluessa valittajan kysymykseen antamalla vastauksella muuttanut tarjouspyynnön vaatimuksia eikä ilmoittanut, ettei suojakaasujen 5 ja 6 tarvitse sisältää typpimonoksidia NO 0,03 %. Tarjouspyynnön kyseiseen kohtaan lisätyllä sanalla "vastaava" on tarkoitettu, että tuotteen on tullut olla koostumukseltaan vastaava. Vastaava koostumus on sama asia kuin vastaava ominaisuus, mikä valittajan on tullut ymmärtää. Valittajan hankintayksikölle esittämä kysymys on ollut johdatteleva. Valittajan olisi tullut kysyä suoraan, käykö jokin muu koostumus ja esittää kemiallinen ainesosa, johon kysymyksessään viittaa.

Valittajan tarjoamista kaasuista on puuttunut ainesosa, joka vähentää otsonin muodostumista ja toimii typpimonoksidin NO 0,03 % tavoin. Näin ollen valittajan tarjous on tullut sulkea tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena.

Hankintayksiköllä on oikeus päättää hankinnan sisältö, laajuus ja laatu. Hankintayksiköllä on asian suhteen laaja harkintavalta. Hankintayksiköllä on ollut perusteltu syy vaatia tuotteelta tarjouspyynnössä edellytettyjä koostumuksia. Hankittavat kaasut tulevat pääasiallisesti koulujen opetuskäyttöön, joten turvallisuuteen on tullut kiinnittää erityistä huomiota. Hankintayksiköllä tulee olla oikeus tilata niin turvallisia tuotteita kuin markkinoilla on tarjota. Otsoni on haitallinen kaasu pieninäkin määrinä. Kun kaasuun lisätään typpimonoksidia, se vähentää haitallisen otsonin määrää ja estää otsonin aiheuttamien oireiden, kuten päänsäryn sekä silmien, nenän ja kurkun ärsytyksen syntymistä.

Oy Aga Ab:n tarjoamat kaasut eivät ole olleet patentoituja, joten valittajalla on ollut mahdollisuus valmistaa samanlaisella koostumuksella olevia tuotteita. Näin ollen ei voida katsoa, että puheena oleva vaatimus olisi rajoittanut kilpailua ja ollut hankintasäännösten vastainen.

Kuultavan lausunto

Vaatimukset

Oy Aga Ab on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 3.795 eurolla viivästyskorkoineen.

Perusteet

Hankintayksiköllä on lähtökohtaisesti oikeus määritellä hankinnan kohde haluamallaan tavalla ja tarpeittensa mukaisesti. Tarjouslomakkeessa on ilmoitettu, että tarjottavien tuotteiden tulee olla tarjouspyynnössä luetellun mukaisia tai vastaavia. Näin ollen tarjoajan ei ole ollut pakko tarjota Mison Argon -kaasua, vaan tarjoajan on ollut hyväksyttävää tarjota myös muuta koostumukseltaan vastaavaa kaasua.

Tarjouspyynnössä ollut hankinnan määrittely ei ole ollut millään tavalla syrjivä. NO 0,03 % -komponenttia suojakaasussa saa kuka tahansa valmistaa. Hankittavalle kohteelle asetettuja vaatimuksia ei ole pidettävä syrjivinä yksistään siitä syystä, että tuotteelle on Suomessa tai kansainvälisesti arvioituna vain yksi tai muutama tarjoaja.

Valittajan tarjoamissa kaasuissa ei ole ollut sellaista seoskomponenttia, joka vähentää otsonin muodostumista kaasua käytettäessä ja toimii typpimonoksidin NO 0,03 % tavoin. Näin ollen valittajan tarjous on ollut tarjouspyynnön vastainen, ja hankintayksikkö on ollut velvollinen sulkemaan valittajan tarjouksen tarjouskilpailusta.

Vastaselitys

Valittaja on esittänyt, ettei se ole tehnyt hankintayksikölle johdattelevaa kysymystä tarjouspyynnön tuotteista 5 ja 6. Valittaja on ymmärtänyt hankintayksikön vastauksen ja tarjouspyynnön täsmennyksen sen sanamuodon mukaisesti eli niin, että tarjouskilpailussa on ollut mahdollista tarjota vastaavia kaasuja. Mikäli koostumuksen on tullut olla sama, hankintayksikön olisi tullut antamassaan vastauksessa selvästi ilmoittaa, ettei vastaavilla ominaisuuksilla olevia suojakaasuja voi tarjota ja että vain tietyllä koostumuksella sekoitettuja suojakaasuja voidaan tarjota.

Valittaja on toimittanut hankintayksikölle tiedon, jonka mukaan valittajan kaasut ovat otsonivapaita eikä valittajan kaasujen käytöstä synny haitallisia määriä otsonia. Kansainvälisissä tutkimuksissa on kyseenalaistettu typpimonoksidin suojakaasuun lisäämisestä saadut hyödyt. Valittaja on tarjonnut kaasuja, joiden sekoiteaineina on hiilidioksidia ja argonia sekä happea ja argonia. Argonia sisältävä suojakaasu vähentää tehokkaasti otsonin määrää eikä sen sivutuotteena synny vaarallista typpioksidia, jota syntyy voittaneen tarjoajan tarjoamien kaasujen käytössä. Valittajan tarjoamat kaasut ovat olleet jopa turvallisempia kuin voittaneen tarjoajan tarjoamat kaasut ja täyttäneet tarjouspyynnön vaatimukset.

Muut kirjelmät

Oy Aga Ab on lisälausunnossaan esittänyt valittajan väitteiden olevan virheellisiä. Kaikessa kaasukaarihitsauksessa muodostuu otsonia riippumatta käytettävästä suojakaasusta. Suojakaasuvalinnalla voidaan vaikuttaa muodostuvan otsonin määrään ja siihen, poistaako suojakaasu muodostuvaa otsonia.

Valittajan väite siitä, ettei hankintayksiköllä olisi ollut perusteltua syytä vaatia kaasuilta tarjouspyynnössä edellytettyjä koostumuksia, koska vastaavat ominaisuudet omaavilla kaasuilla päästäisiin samaan lopputulokseen, on virheellinen. Valittaja antaa myös sanalle otsonivapaa harhaanjohtavan merkityksen, sillä periaatteessa kaikki kaasut ovat otsonivapaita, koska ne eivät sisällä otsonia.

Valittaja ei ole nimennyt tuotteessaan sitä ainesosaa, joka vähentää otsonin muodostusta ja toimii typpimonoksidin tavoin. Lukuisat riippumattomien tahojen tekemät kansainväliset tutkimukset osoittavat typpimonoksidilisäyksen vähentävän muodostuvan otsonin määrää. Lisäksi, vaikka typpioksidipitoisuudet voivatkin olla Mison-suojakaasuja käytettäessä suuremmat, altistavien aineiden yhteisvaikutus jää kyseisiä kaasuja käytettäessä pienemmäksi.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Perustelut

Kysymyksenasettelu

Oy Woikoski Ab:n valitus kohdistuu Rovaniemen kaupungin hallintopalveluiden vs. hankintapäällikön 7.2.2014 tekemään hankintaoikaisupäätökseen, jolla Oy Woikoski Ab:n tarjous on suljettu tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena ja jolla hankinnan kohteena olevien teollisuuskaasujen toimittajaksi on valittu Oy Aga Ab.

Hankintayksikkö on velvollinen sulkemaan tarjouskilpailusta tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen silloin, kun tarjouksen puutteellisuus tai tarjouspyynnön vastaisuus vaarantaa tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun tarjousvertailussa. Jos tarjousten vertailukelvottomuus kuitenkin johtuu siitä, että tarjouspyyntö on ollut sisällöltään tulkinnanvarainen tai epäselvä, edellytyksiä vertailukelvottomien tarjousten hylkäämiselle ei ole. Tämän vuoksi ennen tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointia on otettava kantaa siihen, onko tarjouspyyntö ollut riittävän selvä mahdollistamaan yhteismitallisten ja vertailukelpoisten tarjousten antamisen.

Oikeusohjeet

Julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) 2 §:n 1 momentin mukaan hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Hankintalain 69 §:n 1 momentin mukaan tarjouspyyntö on laadittava niin selväksi, että sen perusteella voidaan antaa yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia. Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan tarjouspyynnössä tai soveltuvin osin hankintailmoituksessa on oltava muun ohella hankinnan kohde noudattaen soveltuvin osin, mitä teknisistä eritelmistä 44 ja 45 §:ssä säädetään.

Hankintalain 44 §:n 1 momentin mukaan hankinnan sisältöä kuvaavat tekniset eritelmät on esitettävä hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä. Teknisten eritelmien on mahdollistettava tarjoajille yhtäläiset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuun. Tekniset eritelmät eivät saa perusteettomasti rajoittaa kilpailua julkisissa hankinnoissa.

Hankintalain 44 §:n 3 momentin mukaan teknisissä eritelmissä ei saa mainita tiettyä valmistajaa tai tiettyä alkuperää olevia tavaroita. Teknisessä eritelmässä ei myöskään saa viitata tavaramerkkiin, patenttiin, tuotetyyppiin, alkuperään, erityiseen menetelmään tai tuotantoon siten, että viittaus suosii tai syrjii tiettyjä tarjoajia tai tavaroita. Tällainen viittaus on poikkeuksellisesti sallittu vain, jos hankintasopimuksen kohdetta ei ole mahdollista riittävän täsmällisesti ja selvästi kuvata muutoin. Viittaukseen on liitettävä ilmaisu "tai vastaava".

Hankintamenettely

Valittajan tarjouksen sulkemista tarjouskilpailusta on perusteltu muutoksenhaun kohteena olevassa hankintaoikaisupäätöksessä seuraavasti:

"Oy Woikoski Ab:n tarjouksessa tarjouslomaketta oli muutettu siten, että kohdassa 5 luki "SK-25 otsonivapaa" ja kohdassa 6 "AWODROP otsonivapaa". Tilaaja teki lisäselvityksen Oy Woikoski Ab:lle tuotteista 5 ja 6 ja pyysi selvitystä tuotteiden sisällöstä ja syntyykö tuotteita käytettäessä otsonia. Oy Woikoski Ab:n lisäselvityksessä todetaan, että tuote 5 SK-25 sisältää argonia ja hiilidioksidia 25% ja tuote 6 AWODROP sisältää argonia ja happea 0,01%. Oy Aga Ab:n yhteydenoton ja tilaajan tekemän lisäselvityksen jälkeen todettiin, että tuotteet 5 ja 6 eivät sisällä tarjouspyynnössä vaadittua typpimonoksidia No 0,03% eikä Oy Woikoski Ab:n tarjoamat tuotteet ole myöskään siten vastaavia, koska tuotteiden 5 ja 6 koostumus on eri kuin tarjouspyynnössä on vaadittu. Oy Woikoski Ab:n tarjous on täten tarjouspyynnön vastainen ja se suljetaan pois tarjouskilpailusta tarjouspyynnön vastaisena."

Tarjouspyynnön kohdan 6 "Hankinnan kuvaus ja tarjottaville tuotteille/palveluille asetetut ehdottomat vaatimukset" mukaan tarjouspyyntö on koskenut tarjouspyynnön liitteessä 3 (tarjouslomake) lueteltuja teollisuuskaasuja ja teollisuuskaasupulloja. Tarjouspyynnön kyseisessä kohdassa on lisäksi muun ohella ilmoitettu, että teollisuuskaasuja hankitaan pääasiallisesti eri koulujen opetuskäyttöön ja että turvallisuuteen on siksi kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tarjouspyynnön liitteessä 3 on ilmoitettu, että tarjottavien tuotteiden on oltava siinä lueteltuja tai vastaavia. Tuotteeksi 5 on ilmoitettu "Mison 25 Argon CO2 25 % NO 0,03%" ja tuotteeksi 6 "Mison Argon NO 0,03%".

Hankinnan kohteena oleville teollisuuskaasuille on asetettu tarjouspyynnön kohdassa 6 muun ohella seuraavat vaatimukset:
- "suojakaasun (Mison) on oltava otsonivapaata ja mahdollisimman vähän terveydelle haitallista
- suojakaasun koostumus Mison Argon 75 % CO2 25 % NO 0,03 % Mison Argon NO 0,03 %".

Tarjouspyynnössä on annettu tarjoajille mahdollisuus lisätietojen pyytämiseen ja kysymysten esittämiseen 18.12.2013 mennessä sekä ilmoitettu vastausten julkaisemisesta tarjouspyynnössä kerrotussa internet-osoitteessa.

Asiassa esitetyn selvityksen mukaan valittaja on 18.12.2013 esittänyt edellä mainituista tarjouspyynnön kohdan 6 suojakaasuja koskevista vaatimuksista seuraavan kysymyksen:

"Tarjouspyynnössä on kohta 6.
"- suojakaasun (Mison) on oltava otsonivapaata ja mahdollisimman vähän terveydelle haitallista"
"- suojakaasun koostumus Mison Argon 75 % CO2 25 % NO 0,03 % Mison Argon NO 0,03 %"

"Mison" on kilpailevan toimittajan tuotemerkki/kaasu. Voidaanko vastaavilla ominaisuuksilla olevia suojakaasuja tarjota?"

Hankintayksikkö on vastannut edellä mainittuun kysymykseen seuraavasti: "Kyllä. Tarjouspyynnöstä puuttui sana vastaava, joka lisätään kyseiseen kohtaan tarjouspyynnössä."

Asian arviointi

Hankintayksiköllä on harkintavaltaa määritellä tarjouspyyntöasiakirjoissa hankinnan kohde ja sitä koskevat ehdottomat vaatimukset. Tarjouskilpailuun osallistuvien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun turvaamiseksi hankinnan kohde tulee kuitenkin kuvata tarjouspyynnössä sellaisella tarkkuudella, että tarjoajat tietävät jo tarjouksia laatiessaan, millä seikoilla on merkitystä tarjouskilpailua ratkaistaessa, ja että tarjouspyyntö tuottaa yhteismitallisia ja vertailukelpoisia tarjouksia.

Hankinnan kohteena ovat olleet tarjouspyynnön liitteenä olleessa tarjouslomakkeessa yksilöidyt teollisuuskaasut. Tarjouspyynnön kohdan 11 mukaan osatarjoukset ja vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole olleet hyväksyttäviä.

Tarjouslomakkeessa on edellä todetun mukaisesti ilmoitettu puheena olevien tuotteiden 5 ja 6 osalta, että tarjottavien tuotteiden tulee olla tarjouslomakkeessa yksilöityjä Mison-kaasuja tai vastaavia tuotteita. Tarjouspyynnön teknisissä eritelmissä on mainitulta osin siten jo tarjouslomakkeen mukaan mahdollistettu muidenkin suojakaasujen kuin tarjouslomakkeessa yksilöityjen Mison-kaasujen tarjoaminen.

Hankintayksikkö on markkinaoikeudessa esittänyt, että se ei ole hankintamenettelyn kuluessa valittajan kysymykseen antamallaan vastauksella muuttanut tarjouspyynnön vaatimuksia. Hankintayksikön mukaan sanalla "vastaava" on tarjouspyynnössä tarkoitettu, että tuotteen on tullut koostumukseltaan vastata sitä, mitä tarjouspyynnössä on ilmoitettu. Hankintayksiköllä on esittämänsä mukaan ollut perusteltu syy vaatia tuotteilta 5 ja 6 tarjouspyynnössä edellytettyjä koostumuksia.

Markkinaoikeus toteaa, että hankinnan kohteen kuvauksen selvyyttä on arvioitava tarjouspyyntöasiakirjojen ja edellä todetun valittajan kysymyksen ja hankintayksikön siihen antaman vastauksen muodostaman kokonaisuuden perusteella.

Valittajan tarjous on edellä todetun mukaisesti suljettu tarjouskilpailusta tarjottujen suojakaasujen kemiallisen koostumuksen vuoksi. Hankinnan kohteina olleita tuotteita 5 ja 6 ei kuitenkaan ole määritelty tarjouspyynnössä pelkästään niiden koostumuksen perusteella, vaan myös edellyttämällä, että suojakaasun on oltava otsonivapaata ja mahdollisimman vähän terveydelle haitallista. Valittaja on esittänyt hankintayksikölle kysymyksen sanotusta tarjouspyynnön kohdasta. Markkinaoikeus katsoo, että hankintayksikön antaman vastauksen perusteella tarjoajalle on voinut perustellusti syntyä käsitys, että tarjottavan suojakaasun tarjouspyynnön mukaisuutta ei arvioida kaasun täsmällisen koostumuksen vaan sen käyttöominaisuuksien perusteella.

Edellä esitetyn perusteella markkinaoikeus katsoo, että tarjouspyyntö on ollut tulkinnanvarainen hankinnan kohteelle asetettujen ehdottomien vaatimusten osalta. Tarjouspyynnön sanottu epäselvyys on johtanut siihen, etteivät tarjoajat ole tarjouspyynnön perusteella voineet varmuudella tietää hankinnan kohteen ehdottomia vaatimuksia.

Tarjouspyyntö ei edellä todettu huomioon ottaen ole ollut omiaan tuottamaan yhteismitallisia ja keskenään vertailukelpoisia tarjouksia eikä turvaamaan tarjoajien tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua hankintamenettelyssä.

Johtopäätös

Edellä mainituilla perusteilla hankintayksikkö on menetellyt hankinnassaan julkisia hankintoja koskevien oikeusohjeiden vastaisesti. Asiassa on näin ollen harkittava hankintalaissa säädettyjen seuraamusten määräämistä.

Edellä mainittu hankintamenettelyn virheellisyys sekä jäljempänä seuraamusten osalta lausuttu huomioon ottaen asiassa ei ole tarpeen lausua muista hankintamenettelyn virheellisyyttä koskevista väitteistä.

Seuraamusten määrääminen

Hankintasopimusta ei ole allekirjoitettu. Näin ollen muutoksenhaun kohteena oleva hankintaoikaisupäätös voidaan hankintalain 94 §:n 1 momentin nojalla kumota ja sen täytäntöönpano kieltää.

Hankintayksikön virheellinen menettely voidaan tässä tapauksessa korjata vain siten, että hankinnasta järjestetään kokonaan uusi tarjouskilpailu.

Mikäli hankintayksikkö aikoo edelleen toteuttaa kysymyksessä olevan hankinnan julkisena hankintana, sen on järjestettävä uusi tarjouskilpailu, jossa on otettava huomioon tässä päätöksessä mainitut seikat.

Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

Hankintalain 89 §:n 2 momentin mukaan hankinta-asiassa oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan, mitä hallintolain-käyttölain 74 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään.

Hallintolainkäyttölain 74 §:n 1 momentin mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on pykälän 2 momentin mukaan otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asiassa annettu ratkaisu ja hankintayksikön virheellinen menettely huomioon ottaen olisi kohtuutonta, jos valittaja joutuisi pitämään oikeudenkäyntikulunsa kokonaan vahinkonaan. Hankintayksikkö on näin ollen velvoitettava korvaamaan valittajan oikeudenkäyntikulut markkinaoikeuden kohtuulliseksi harkitsemalla määrällä. Asian näin päättyessä hankintayksikkö ja kuultava saavat pitää oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Lopputulos

Markkinaoikeus kumoaa Rovaniemen kaupungin hallintopalveluiden vs. hankintapäällikön 7.2.2014 tekemän hankintaoikaisupäätöksen § 3. Markkinaoikeus kieltää Rovaniemen kaupunkia tekemästä hankintasopimusta sanotun päätöksen perusteella tai panemasta sitä muutoin täytäntöön nyt asetetun 10.000 euron sakon uhalla.

Markkinaoikeus velvoittaa Rovaniemen kaupungin korvaamaan Oy Woikoski Ab:n oikeudenkäyntikulut 4.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän päätöksen antamisesta.

Markkinaoikeus hylkää Rovaniemen kaupungin ja Oy Aga Ab:n vaatimukset oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Julkisista hankinnoista annetun lain 106 §:n 1 momentin nojalla markkinaoikeuden päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Pertti Virtanen, Pasi Yli-Ikkelä ja Riitta Hämäläinen.

HUOMAA

Päätöksestä on valitettu. Päätöksen lainvoimaisuustiedot tulee tarkistaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta.