MAO:266/20

Haminan Energia Oy > Energiavirasto

sähkömarkkina-asia - välipäätös - valvontapäätös - täytäntöönpanokielto

Diaarinumero: 2020/153
Antopäivä: 12.6.2020

Päätös, josta valitetaan

Energiaviraston päätös 12.3.2020 (diaarinumero 232/430/2012)

Asian tausta ja käsittely markkinaoikeudessa

Energiavirasto on valituksenalaisella päätöksellään 12.3.2020 vahvistanut Haminan Energia Oy:n kolmannen valvontajakson toteutuneen oikaistun tuloksen ja kohtuullisen tuoton euromäärän sekä todennut tällä perusteella mikä on kolmannen valvontajakson kertynyt tuoton euromääräinen ylijäämä.

Energiavirasto on valituksenalaisessa päätöksessään edelleen päättänyt, että Haminan Energia Oy:n toisen valvontajakson tasoitusjaksoa ei pidennetä ja että myöskään kolmannen valvontajakson tasoitusjaksoa ei pidennetä. Valituksenalaisen päätöksen mukaan sitä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.

Haminan Energia Oy (jäljempänä myös valittaja) on 14.4.2020 markkinaoikeudelle osoittamassaan valituksessa vaatinut muun ohella, että markkinaoikeus kumoaa Energiaviraston valituksenalaisen ja keskeyttää sen täytäntöönpanon.

Haminan Energia Oy on perustellut vaatimustaan päätöksen täytäntöönpanon väliaikaisesta kieltämisestä seuraavasti.

Energiavirasto on perusteetta jättänyt ottamatta huomioon valittajan esittämät maakaapelin kaivukustannukset kaivuolosuhteiden muutosperusteena verkon arvon määrityksessä. Samalla Energiavirasto on valvontapäätöksellään hylännyt valittajan vaatimuksen toisen valvontajakson 2008–2011 alijäämän tasoitusjakson pidentämisestä perustellen hylkäämistä sillä, että annettu valvontapäätös on viivästynyt pelkästään tai pääasiallisesti valittajasta johtuvista syistä, koska valittaja on muun ohella toimittanut virheellisiä ja paikkansapitämättömiä tietoja kaivuolosuhteista.

Päätöksen täytäntöönpano on keskeytettävä, koska valitus näiltä osin menettäisi merkityksensä, mikäli valittajan kustannuksiin perustuvia kaivuolosuhteiden muutosvaatimuksia ei hyväksyttäisi tai käsiteltäisi uudelleen. Tämä merkitsisi sitä, että verkon arvo, joka toimii hinnoittelun perustana, ei vastaisi maakaapeliojien osalta kaivukustannuksia.

Edelleen tasoitusjakson pidentämisen osalta valitus menettäisi merkityksensä, koska Energiaviraston ei tarvitsisi huomioida neljännen valvontajakson tulevassa valvontapäätöksessä valittajan vaatimaa, ja neljännelle valvontajaksolle pidennettäväksi vaaditun toisen valvontajakson alijäämän tasoitusjakson (kolmas valvontajakso) aikana käyttämättä jäänyttä alijäämää neljännen valvontajakson lopputulosta määrittäessään.

Koska nyt käsiteltävänä oleva Energiaviraston valvontapäätös ei ole viivästynyt pelkästään tai pääasiallisesti valittajan toimenpiteiden vuoksi, on valittajan oikeusturvan kannalta välttämätöntä, että päätöksen täytäntöönpano keskeytetään.

Energiavirasto on antanut vastineen päätöksen täytäntöönpanon väliaikaista kieltämistä koskevan vaatimuksen osalta ja vaatinut vaatimuksen hylkäämistä. Energiavirasto on perustellut vaatimustaan esittämällä muun ohella, että sen sähkö -ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain nojalla antamat päätökset ovat pääsääntöisesti täytäntöönpanokelpoisia muutoksenhausta huolimatta. Täytäntöönpanon kieltämisen tulisi olla poikkeuksellista ja siihen tulisi turvautua vain hyvin perustelluissa tapauksissa.

Valvontapäätöksen tekeminen kuuluu Energiaviraston tehtäviin kansallisena sääntelyviranomaisena. Viraston on huomioitava tässä tehtävässään erityisvalvonnan tavoitteet. Tämä käsittää verkonhaltijoiden ja asiakkaiden oikeusturvan sekä sähkömarkkinoiden ja niiden erityisvalvonnan toimivuuden varmistamisen. Asian arvioinnissa tulee ottaa huomioon se, että täytäntöönpanokiellon määrääminen johtaisi loppukäyttäjien kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Loppukäyttäjillä ei olisi mahdollisuutta arvioida valvontamenetelmien soveltamista hinnoitteluunsa ja hinnoittelun kehittymistä, kun tämän valituksen käsittelyn johdosta neljännen vuosia 2016–2019 koskevan valvontajakson valvontapäätöstä ei voitaisi antaa.

Valitus koskee kolmannen valvontajakson (2012–2015) hinnoittelua ja viides valvontajakso (2020–2023) on jo alkanut. Tässä tilanteessa olisi loppukäyttäjien kannalta kohtuutonta, mikäli valittajan ei tarvitsisi noudattaa päätöstä.

Täytäntöönpanokiellolla olisi myös sähkömarkkinoiden erityisvalvonnan toimivuutta heikentävä vaikutus, koska muiden verkonhaltijoiden osalta on jo pääsääntöisesti tehty neljännen valvontajakson valvontapäätökset ja Energiaviraston valvonta kohdistuu yleisesti viidenteen valvontajaksoon. Asiassa on myös otettava huomioon, että valittajalla on oikeus hakea tasoitusjaksoon pidennystä, mikäli valituksen johdosta valituksenalaista päätöstä muutetaan merkittävästi. Loppukäyttäjillä ei vastaavaa oikeutta ole.

Markkinaoikeuden ratkaisu

Perustelut

Oikeusohjeet

Sähkö -ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain (jäljempänä myös valvontalaki) 38 §:n mukaan Energiamarkkinaviraston mainitun lain nojalla antamaa päätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei Energiamarkkinavirasto päätöksessään toisin määrää. Jollei mainitussa laissa erikseen toisin säädetä, on muutoksenhakutuomioistuimella lisäksi oikeus antaa määräyksiä päätösten täytäntöönpanosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Pykälän esitöiden (HE 20/2013 vp s. 173) mukaan Energiamarkkinaviraston päätökset ovat sähkö- ja maakaasumarkkinadirektiivien vaatimalla tavalla pääsääntöisesti täytäntöönpanokelpoisia muutoksenhausta huolimatta. Pykälässä laajennetaan pääsääntöistä täytäntöönpanokelpoisuutta nykyisestä soveltamiskäytännöstä kattamaan muutkin Energiamarkkinaviraston päätökset kuin ehdotetut 10 §:n, 11 §:n ja 14 §:n valvonta- ja vahvistuspäätökset. Tällaisia päätöksiä ovat esimerkiksi Energiamarkkinaviraston kansallisena sääntelyviranomaisena antamat päätökset.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 127 §:n mukaan muualla laissa tai asetuksessa olevalla viittauksella hallintolainkäyttölakiin tai muutoksenhausta hallintoasioissa annettuun lakiin (154/1950) tarkoitetaan tämän lain voimaan tultua viittausta tähän lakiin.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 2 §:n 2 momentin mukaan lakia sovelletaan hallintoasiaa koskevassa oikeudenkäynnissä muun ohella markkinaoikeudessa.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 123 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuin voi valituksen ollessa vireillä kieltää päätöksen täytäntöönpanon, määrätä täytäntöönpanon keskeytettäväksi tai antaa päätöksen täytäntöönpanoa koskevan muun määräyksen. Täytäntöönpanomääräys voidaan kohdistaa myös osaan päätöksestä.

Pykälän esitöiden (HE 29/2018 vp s. 192) mukaan määräys täytäntöönpanon kieltämisestä tai keskeyttämisestä voi olla tarpeen silloin, kun päätös voidaan lain mukaan panna täytäntöön lainvoimaa vailla olevana.

Asian arviointi

Markkinaoikeus toteaa, että harkittaessa oikeusturvan toteuttamisedellytyksiä hallintopäätöstä koskevan valituksen käsittelyn aikana on otettava huomioon vastakkaiset intressit ja punnittava niiden painoarvoa konkreettisessa tilanteessa. Valituksenalaiseen päätökseen kohdistuvan täytäntöönpanomääräyksen ensisijaisena tarkoituksena on valittajan oikeusturvan takaaminen oikeudenkäynnin aikana. Asianosaisen, joka on velvoittavan tai rajoittavan päätöksen kohteena, oikeusturva edellyttää useimmiten, että hänen oikeuksiinsa kohdistuva velvollisuus tai rajoitus on epäselvissä tilanteissa toteutettavissa vain ja vasta, kun hallintotuomioistuin on arvioinut sen lainmukaiseksi.

Jos päätöksen täytäntöönpano tekisi muutoksenhaun hyödyttömäksi tai loukkaisi asianosaisen perustavia oikeuksia olennaisesti tai peruuttamattomasti, hallintotuomioistuimella voidaan yleensä katsoa olevan velvollisuus kieltää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpano oikeudenkäynnin ajaksi. Tällaisen negatiivisin täytäntöönpanomääräyksen antamista puoltaa myös se, että päätöksen täytäntöönpano aiheuttaisi haitallisia vaikutuksia yleiselle tai yksityiselle edulle, esimerkiksi huomattavia taloudellisia menetyksiä taikka toimintavapauden merkittäviä rajoituksia.

Valittaja on valituksessaan esittänyt, että Energiavirasto on valituksenalaisessa päätöksessään virheellisesti jättänyt huomioon ottamatta valittajan kaivuolosuhteista ja niiden muutoksista vuodesta 2013 lukien esittämän selvityksen vahvistaessaan kolmannen valvontajakson (2012–2015) toteutuneen oikaistun tuloksen ja kohtuullisen tuoton euromäärän sekä todetessaan tällä perusteella mikä on kolmannen valvontajakson kertynyt tuoton euromääräinen ylijäämä. Valittajan mukaan se ei ole esittänyt Energiavirastolle virheellisiä taikka vääriä tietoja siten, että tasoitusjakson pidentämisvaatimuksen hylkääminen johtuisi valituksenalaisessa päätöksessä todetulla tavalla pelkästään tai pääosin valittajan toiminnasta tai toimimattomuudesta.

Valittajan mukaan Energiavirasto on virheellisesti arvioinut valittajan kaivuolosuhteista esittämää selvitystä edellyttäessään muutosehdotukselta riittävän painavaa syytä, vaikka muutosehdotuksen perusteeksi riittää valvontamallin mukaan hyvin perusteltu syy, eikä perusteiden riittävyyttä arvioitaessa tule soveltaa tasapuolisuusperiaatetta. Valittaja ei myöskään ole Energiaviraston esittämällä tavalla hakenut toisen valvontajakson alijäämän tasoitusjakson pidentämistä yli neljännen valvontajakson päättymisen.

Valittaja on perustellut valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämistä erityisesti sillä, että tasoitusjakson pidentämisen osalta valitus menettäisi merkityksensä, koska Energiaviraston ei tarvitsisi huomioida neljännen valvontajakson tulevassa valvontapäätöksessä valittajan vaatimaa, ja neljännelle valvontajaksolle pidennettäväksi vaaditun toisen valvontajakson alijäämän tasoitusjakson aikana käyttämättä jäänyttä, alijäämää neljännen valvontajakson lopputulosta määrittäessään ja koska valituksenalainen valvontapäätös ei ole viivästynyt pelkästään tai pääasiallisesti valittajan toimenpiteiden vuoksi.

Markkinaoikeus katsoo, että valittaja on perustanut valituksensa useisiin seikkoihin, joiden osalta se on katsonut Energiaviraston menetelleen virheellisesti valvontapäätöstä tehdessään. Energiavirasto on puolestaan viitannut siihen, että täytäntöönpanokielto vaikuttaisi sen mahdollisuuteen vahvistaa neljännen vuosia 2016–2019 koskevan valvontajakson valvontapäätös, mistä olisi seurauksena se, että loppukäyttäjillä ei olisi mahdollisuutta arvioida valvontamenetelmien soveltamista hinnoitteluunsa ja hinnoittelun kehittymistä.

Sähkö -ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia koskevassa hallituksen esityksessä on painotettu Energiaviraston päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta ja sen edelleen laajentamista. Mainitun lain 1 §:ssä on säädetty sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnan ja seurannan tavoitteena olevan sähkön ja maakaasun hyvän toimitusvarmuuden, kilpailukykyisen hinnan ja kohtuullisten palveluperiaatteiden turvaamiseksi energian käyttäjille edistää tehokkaasti, varmasti ja ympäristön kannalta kestävästi toimivia kansallisia ja alueellisia sähkö- ja maakaasumarkkinoita sekä Euroopan unionin sähkön ja maakaasun sisämarkkinoita. Mainitun pykälän esitöiden (HE 20/2013 vp s. 159) mukaan lain tavoitteiden toteutuminen ilmenee viimekädessä sen vaikutuksina sähkön ja maakaasun loppukäyttäjille. Lain tavoitteiden toteumista tulee tämän vuoksi arvioida loppukäyttäjien näkökulmasta. Tämän vuoksi tavoitesäännöksessä asetetaan tavoitteeksi pyrkimys turvata loppukäyttäjille hyvä sähkön ja maakaasun toimitusvarmuus, kilpailukykyinen sähkön ja maakaasun hinta sekä kohtuulliset palveluperiaatteet.

Markkinaoikeus katsoo, että valittaja ei ole esittänyt selvitystä, jonka perusteella voitaisiin arvioida päätöksen täytäntöönpanon muodostuvan sille kohtuuttomaksi ottaen erityisesti huomioon mahdollisuus valituksen menestyessä kumota Energiaviraston päätös ja valittajan mahdollisuus hakea tasoitusjakson pidennystä. Kun vielä otetaan huomioon Energiaviraston täytäntöönpanokiellon vaikutuksesta sähkön loppukäyttäjiin lausuma, joka lain esitöissä todetulla tavalla tulee lakia sovellettaessa erityisesti ottaa huomioon, markkinaoikeus katsoo, ettei valittaja ole esittänyt sellaisia erityisiä perusteita, että asiassa tulisi poiketa valvontapäätöksen täytäntöönpanokelpoisuuden pääsäännöstä. Näin ollen valittajan vaatimus valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä on nyt esitetyn selvityksen perusteella hylättävä.

Lopputulos

Markkinaoikeus hylkää Haminan Energia Oy:n vaatimuksen Energiaviraston päätöksen 12.3.2020 (diaarinumero 232/430/2012) täytäntöönpanon kieltämisestä.

Muutoksenhaku

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 108 §:n 1 momentin mukaan hallintotuomioistuimen välipäätökseen saa hakea muutosta pääasian yhteydessä.


Markkinaoikeustuomari Ville Parkkari

 
Julkaistu 29.6.2020