Oikeudenkäyntikulujen korvaamisen vaatiminen

Vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta ja siihen asti kertyneiden kulujen määrä tai arvio niiden määrästä tulisi esittää jo kirjallisen valmistelun alussa (valituksessa, hakemuksessa, haastehakemuksessa tai vastineessa/vastauksessa). Kulujen lopullinen määrä voidaan yksilöidä oikeudenkäynnin myöhemmässä vaiheessa (esim. toimittamalla markkinaoikeudelle oikeuden­käynti­kululasku).

Asianosaisen tulee ilmoittaa, sisältyykö sen oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevaan vaatimukseen arvonlisäveroa, ja eritellä mahdollisen arvonlisäveron määrä. Jos arvonlisäveron osuus vaaditaan korvattavaksi, myös perusteet vaatimukselle tulee ilmoittaa (esim. arvonlisäveroa ei voida vähentää verotuksessa toiminnan luonteen vuoksi). Jos asianosainen on toiminnastaan arvonlisäverovelvollinen, oikeudenkäyntikuluista voidaan lähtökohtaisesti määrätä korvattavaksi vain niiden arvonlisäveroton määrä.

Jos asiaa käsitellään suullisesti, lähtökohtana on pidettävä sitä, että määrienkin osalta yksilöidyt vaatimukset esitetään ja niitä koskeva keskustelu käydään heti istunnon lopuksi. Oikeudenkäynnin aikana voidaan erikseen sopia, että vaatimusten esittämiselle ja vaatimuksiin vastaamiselle annetaan erillinen määräaika.

 
Julkaistu 29.8.2013