Markkinaoikeudellisten asioiden oikeudenkäyntiohjeet

1. Asian vireille tulo

Markkinaoikeudellinen asia pannaan vireille markkinaoikeuteen toimitettavalla kirjallisella hakemuksella.

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla käsiteltävä asia tulee vireille sen elinkeinonharjoittajan hakemuksella, johon menettely kohdistuu tai jonka toimintaa se saattaa vahingoittaa. Tällaisen hakemuksen voi tehdä myös elinkeinonharjoittajien etujen valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys.

Kuluttajansuojalakiin perustuva asia tulee markkinaoikeudessa vireille kuluttaja-asiamiehen hakemuksella.

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluu lisäksi muun ohella elinkeinonharjoittajien välisten sopimusehtojen sääntelystä annetun lain, saatavien perinnästä annetun lain, alkoholilain ja tupakkalain nojalla käsiteltävät asiat.

2. Hakemuksen sisältö

Hakijan tulee esittää hakemuksessa vaatimuksensa. Hakija voi vaatia sopimattoman tai muuten lainvastaisen menettelyn kieltämistä. Jos hakemus tulee vireille viranomaisen antaman kieltopäätöksen jälkeen, hakija voi vaatia päätöksen kumoamista. Mikäli elinkeinonharjoittaja on rikkonut sille asetettua kieltoa, hakija voi vaatia kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsemista maksettavaksi.

Hakemuksessa on ilmoitettava ne seikat, joihin vaatimus perustuu ja mahdollisuuksien mukaan ne todisteet, jotka hakija haluaa esittää vaatimuksensa tueksi, sekä mitä hakija aikoo kullakin todisteella näyttää toteen.

Hakemuksessa on ilmoitettava asianosaisten nimet ja kotipaikat sekä yhteystiedot. Hakemus on allekirjoitettava.

3. Hakemuksen käsittely markkinaoikeudessa

Asian valmistelu

Asian valmistelu voi olla kirjallista tai suullista. Valmistelusta vastaa valmistelevaksi jäseneksi määrätty markkinaoikeustuomari.

Asiaa valmisteltaessa markkinaoikeus antaa hakemuksen tiedoksi vastaajalle. Markkinaoikeus antaa hakemuksen tiedoksi myös kuluttaja-asiamiehelle sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetun lain nojalla käsiteltävässä asiassa.

Vastaajaa kehotetaan vastaaman hakemukseen kirjallisesti määräajassa. Vastauksessa vastaajan on ilmoitettava kantansa hakemuksessa esitettyihin vaatimuksiin ja niiden perusteisiin ja muutoin meneteltävä siten kuin markkinaoikeuden tiedoksiannossa kehotetaan.

Asian käsittelyn kuluessa markkinaoikeus voi kehottaa hakijaa ja vastaajaa toimittamaan markkinaoikeuteen kirjallisen lausuman yksilöidystä kysymyksestä.

Asiaa voidaan myös valmistella suullisesti. Asianosaiset kutsutaan erikseen suullisen valmisteluun. Jos hakija jää ilman laillista estettä saapumatta suulliseen valmisteluun, asia jätetään sillensä. Jos vastaaja jää ilman laillista estettä saapumatta suulliseen valmisteluun, asia voidaan poissaolosta huolimatta valmistella, siirtää käsiteltäväksi istunnossa ja ratkaista.

Istunto

Valmistelun päätyttyä asiassa pidetään istunto, johon kutsutaan hakija ja vastaaja. Jos hakija jää ilman laillista estettä saapumatta istuntoon, asia jätetään sillensä. Jos vastaaja jää ilman laillista estettä saapumatta istuntoon, asia voidaan poissaolosta huolimatta ratkaista.

Markkinaoikeuden kokoonpanoon istunnossa kuuluu puheenjohtaja ja kaksi muuta lainoppinutta jäsentä. Kokoonpanoon voi myös kuulua asiantuntijajäsen.

Istunnossa kuullaan asianosaisia ja todistajia sekä otetaan vastaan muuta selvitystä.

4. Markkinaoikeuden päätös ja muutoksenhaku

Markkinaoikeus voi päätöksellään kieltää sopimattoman tai muutoin lainvastaisen menettelyn jatkamisen tai uudistamisen. Kiellon noudattamisen tehosteeksi markkinaoikeus asettaa uhkasakon, ellei se erityisestä syystä ole tarpeetonta.

Markkinaoikeus antaa kirjallisen päätöksensä tiedoksi asianosaisille siten kuin asian istunnossa tarkemmin ilmoitetaan.

Asianosainen saa hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen valittamalla korkeimpaan oikeuteen kirjallisella valituksella, jos korkein oikeus myöntää valitusluvan. Korkeimmalle oikeudelle osoitettu muutoksenhakukirjelmä on toimitettava markkinaoikeuden kansliaan 60 päivän kuluessa siitä päivästä, jona markkinaoikeuden päätös annettiin. Markkinaoikeuden päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei korkein oikeus toisin määrää.

5. Oikeudenkäyntikulut

Markkinaoikeudellisissa asioissa asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan. Poikkeuksen muodostavat sopimattomasta menettelystä elinkeinotoimissa annetun lain mukaiset asiat, joissa hävinnyt osapuoli voidaan velvoittaa korvaamaan vastapuolensa kulut.

Mikäli voittanut osapuoli saa vähentää arvonlisäveron omassa verotuksessaan, ei hävinnyttä velvoiteta suorittamaan oikeudenkäyntikuluihin sisältyvää arvonlisäveroa.

6. Oikeudenkäynnin ja oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuudesta

Markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyssä markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annettua lakia.

Asian istunto on yleensä julkinen. Markkinaoikeus voi kuitenkin päättää, että se toimitetaan kokonaan tai tarpeellisin osin yleisön läsnä olematta eli suljettuna muun muassa, jos asiassa esitetään salassa pidettäviä yksityisiä liikesalaisuuksia sisältävä asiakirja.

Mikäli asianosainen katsoo markkinaoikeudelle toimittamaansa oikeudenkäyntiasiakirjaan sisältyvän lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, tulee ne merkitä selvästi asiakirjaan. On suositeltavaa, että asiakirjasta toimitetaan myös sellainen kappale, josta salassa pidettävät tiedot on poistettu.

 
Julkaistu 30.1.2020