Hankinta-asioiden oikeudenkäyntiohjeet

1. Asian vireille tulo

Julkista hankintaa koskeva asia tulee markkinaoikeudessa vireille kirjallisella valituksella.

Asian voi saattaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi se, jota asia koskee sekä tietyissä tapauksissa eräät viranomaiset. Valittajana voi olla lähinnä alalla toimiva yrittäjä, joka on osallistunut tarjouskilpailuun tai jonka osallistuminen tarjouskilpailuun on estynyt hankintayksiköstä johtuvasta syystä. Kunnan asukkailla tai kunnallisilla luottamushenkilöillä ei ole hankinta-asiassa oikeutta tehdä valitusta markkinaoikeudelle, elleivät he ole asianosaisia.

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut kirjallisesti tai sähköisesti tiedon tarjouskilpailua koskevasta ratkaisusta ja sen perusteista sekä ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Se, että hankintayksikkö ja hankintayksikön valitsema tarjoaja ovat allekirjoittaneet hankintasopimuksen, ei estä määräajassa tehdyn valituksen käsittelyä.

Valittajan on ennen valituksen toimittamista markkinaoikeudelle ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti aikeestaan panna asia vireille markkinaoikeudessa. EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa hankintayksikkö ei saa allekirjoittaa hankintasopimusta, jos hankintapäätöksestä on valitettu markkinaoikeuteen.

2. Markkinaoikeuden määrättävissä olevat seuraamukset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 154 §:n mukaan markkinaoikeus voi valituksesta:

  1. kumota hankintayksikön päätöksen osaksi tai kokonaan;
  2. kieltää hankintayksikköä soveltamasta hankintaa koskevassa asiakirjassa olevaa virheellistä kohtaa tai muuten noudattamasta virheellistä menettelyä;
  3. velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä; taikka
  4. määrätä hankintayksikön maksamaan hyvitysmaksua sellaiselle asianosaiselle, jolla olisi ollut todellinen mahdollisuus voittaa tarjouskilpailu virheettömässä menettelyssä.

EU-kynnysarvon ylittävässä hankinnassa markkinaoikeus voi lisäksi tiettyjen edellytysten täyttyessä määrätä tehottomuusseuraamuksen, seuraamusmaksun hankintayksikön maksettavaksi ja lyhentää hankintasopimuksen sopimuskautta.

Hyvitysmaksua voidaan määrätä maksettavaksi, jos 1-3 kohdassa tarkoitettu toimenpide saattaisi aiheuttaa hankintayksikölle, muiden oikeuksille tai yleiselle edulle suurempaa haittaa kuin toimenpiteen edut olisivat taikka jos valitus on pantu vireille vasta hankintasopimuksen tekemisen jälkeen.

Käytännössä edellä olevia kohtia 1-3 sovelletaan yhdessä. Jos markkinaoikeus kumoaa hankintapäätöksen, markkinaoikeus yleensä myös kieltää hankintayksikköä soveltamasta virheellistä hankintamenettelyä ja velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Markkinaoikeus voi asettaa virheellisen hankintamenettelyn kieltämistä ja virheellisen hankintamenettelyn korjaamista koskevan määräyksensä noudattamisen tehosteeksi uhkasakon.

Markkinaoikeus voi julkista hankintaa koskevan valituksen tultua vireille kieltää tai keskeyttää päätöksen täytäntöönpanon taikka muutoin määrätä hankinnan keskeytettäväksi väliaikaisesti markkinaoikeuden käsittelyn ajaksi tai EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa sallia hankintapäätöksen täytäntöönpanon. Markkinaoikeus voi asettaa väliaikaista määräystä koskevan kiellon tehosteeksi uhkasakon.

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 169 §:ssä säädetään vahingonkorvauksesta. Vahingonkorvaus ei ole markkinaoikeuden määrättävissä oleva seuraamus eikä markkinaoikeus ole toimivaltainen tutkimaan vahingonkorvausvaatimuksia. Vahingonkorvausvaatimukset tulee esittää yleisessä alioikeudessa.

3. Valituksen sisältö

Valittajan tulee esittää valituksessaan vaatimuksensa asiassa ja yksilöidä se hankintapäätös, johon vaatimukset kohdistuvat. Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 154 §:ssä on säädetty seuraamuksista, joita markkinaoikeus voi määrätä virheellisen hankintamenettelyn vuoksi.

Valittajan tulee esittää perustelut esittämilleen vaatimuksille eli selvittää, millä tavoin hankintamenettely on valittajan käsityksen mukaan julkisista hankinnoista annettujen oikeusohjeiden vastaista. Mikäli valittaja vaatii hyvitysmaksua, valittajan tulee ilmoittaa vaatimansa hyvitysmaksun määrä.

4. Valituksen käsittely markkinaoikeudessa

Ellei valitusta jätetä suoraan tutkimatta, markkinaoikeus varaa hankintayksikölle tilaisuuden antaa vastine valitukseen.

Mikäli asian käsittely ja asiassa annettava ratkaisu voi vaikuttaa hankintayksikön valitseman tarjoajan asemaan, markkinaoikeus varaa kyseiselle tarjoajalle tilaisuuden antaa lausunto valituksesta.

Kun hankintayksikkö on antanut markkinaoikeudelle vastineensa ja hankintayksikön valitsema tarjoaja mahdollisen lausuntonsa, markkinaoikeus pääsääntöisesti varaa valittajalle tilaisuuden antaa vastaselitys vastineesta ja lausunnosta, ellei tämä ole ilmeisen tarpeetonta asian ratkaisemisen kannalta.

Menettely markkinaoikeudessa on julkisia hankintoja koskevissa asioissa pääsääntöisesti kirjallista. Markkinaoikeus voi järjestää suullisen käsittelyn, mikäli asian selvittäminen sitä edellyttää.

5. Markkinaoikeuden päätös ja muutoksenhaku

Markkinaoikeus antaa kirjallisen päätöksensä asianosaisille tiedoksi joko postitse saantitodistuksin, sähköisesti tai asianosainen voi noutaa päätöksen markkinaoikeuden kansliasta.

Asianosainen saa hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valituslupaa ei kuitenkaan tarvita päätökseen, jolla markkinaoikeus on määrännyt seuraamusmaksun. Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Markkinaoikeuden päätöstä, jolla markkinaoikeus on määrännyt 154 §:n 1 momentin 1-3 kohdassa tarkoitetun seuraamuksen, on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää. Markkinaoikeuden päätös hyvitysmaksun määräämisestä, tehottomuusseuraamuksesta, seuraamusmaksusta ja sopimuskauden lyhentämisestä voidaan panna täytäntöön vain lainvoimaisen päätöksen nojalla. Hankintapäätös, jota koskevan valituksen markkinaoikeus on hylännyt, voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei korkein hallinto-oikeus toisin määrää.

6. Oikeudenkäyntikulut

Markkinaoikeuden käsitellessä julkista hankintaa koskevaa asiaa mahdollisten oikeudenkäyntikulujen korvaamiseen sovelletaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain oikeudenkäyntikuluja koskevia 10 luvun säännöksiä, ei kuitenkaan lain 95 §:n 3 momenttia.

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu itse vastaaman oikeudenkäyntikuluistaan.

Mikäli voittanut osapuoli saa vähentää arvonlisäveron omassa verotuksessaan, ei hävinnyttä velvoiteta suorittamaan oikeudenkäyntikuluihin sisältyvää arvonlisäveroa.

7. Käsittelyn julkisuus

Julkista hankintaa koskevien asioiden käsittelyssä markkinaoikeudessa sovelletaan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annettua lakia.

Käsittely on pääsääntöisesti julkinen. Mikäli asianosainen katsoo markkinaoikeudelle toimittamaansa oikeudenkäyntikirjelmään tai sen liitteisiin sisältyvän lain mukaan salassa pidettäviä liikesalaisuuksia, asianosaisen tulee merkitä tämä selkeästi oikeudenkäyntikirjelmään tai sen liitteisiin. Valittajan tulisi merkitä jo valitukseensa tai sen liitteisiin selkeästi kohdat, joita valittaja pitää liikesalaisuuksina.

 
Julkaistu 30.1.2020