Hankinta-asiat

Markkinaoikeus käsittelee hankinta-asioina asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi:

  1. julkisista hankinnoista annetussa laissa
  2. vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista annetussa laissa
  3. sähköisestä huutokaupasta ja dynaamisesta hankintajärjestelmästä annetussa laissa
  4. julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetussa laissa
  5. joukkoliikennelaissa
  6. ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa annetussa laissa.

Markkinaoikeus käsittelee hankinta-asioina myös sen toimivaltaan kuuluviksi säädetyt sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavasta tehoreservistä annetun lain 21 §:n 2 momentin mukaiset valitukset Energiamarkkinaviraston päätöksistä.

 
Julkaistu 27.8.2013