Tietosuoja

Ohessa tietosuojaselosteet:

MARKKINAOIKEUS TIETOSUOJASELOSTE 24.5.2018

(lainkäyttöasiat) H00198/18

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13-14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Markkinaoikeus
Käynti- ja postiosoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puh: 029 56 43300
sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

2. Yhteyshenkilö

Minna Mattila
Kansliapäällikkö
Puh: 029 564 3331
etunimi.sukunimi@oikeus.fi

3. Tietosuojavastaava

Minna Mattila
Kansliapäällikkö
Puh: 029 564 3331
etunimi.sukunimi@oikeus.fi

4. Käsittelytoimien kokonaisuus

Markkinaoikeuden lainkäyttöasioiden käsittely
- lainkäyttöä varten kerätyt tiedot, joita käsitellään markkinaoikeuden asianhallintajärjestelmässä

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Tietojen kerääminen, käsitteleminen ja luovuttaminen on tarpeen markkinaoikeuden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn keskeinen oikeudellinen perusta:

Perustuslaki (731/1999)

Tuomioistuinlaki (673/2016)

Hallintolainkäyttölaki (586/1996)

Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (100/2013)

Oikeudenkäymiskaari (4/1734)

Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa (344/2000)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015)

Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015)

Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016–2018 (1558/2015)

Markkinaoikeuden työjärjestys

Osa käsiteltävistä tiedoista on salassa pidettäviä. Tietojen julkisuus ja salassapito määräytyy seuraavien säädösten nojalla:

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Tietosuojalaki (HE 9/2018)

6. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä

Markkinaoikeus käsittelee tietoja asianosaisista, oikeudenkäyntiavustajista ja -asiamiehistä sekä muista lainkäyttöasiaan osallisista. Lisäksi käsitellään asian käsittelemiseen ja ratkaisutoimintaan osallistuvaa markkinaoikeuden henkilökuntaa koskevia tietoja.

Lainkäyttöasioiden käsittelyn kokonaisuus sisältää tietoja asianosaisista, joita ovat mm. riita-asiain kantajat ja vastaajat, hakijat, asiaan osalliset, valittajat, vastapuolet, kuultavat; edunvalvojista ja muista laillisista edustajista, oikeudenkäyntiavustajista ja asiamiehistä sekä muista lainkäyttöasiaan osallisista, kuten todistajista, kuultavista, tulkeista ja kääntäjistä.

Edellä mainituista henkilöistä kerätään vain tarpeelliset tiedot, joita voivat olla:
- nimi
- syntymäaika/henkilötunnus/y-tunnus
- yhteystiedot ja prosessiosoite (muun ohella osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sähköistä asiointia koskeva tieto)
- kotikunta
- turvakielto
- yhteystietojen luovutuskielto
- sähköisen laskutuksen tiedot
- kieli
- oikeusapua koskevat tiedot
- esteellisyyteen vaikuttavat tiedot
- asiamiehen tai avustajan tiedot
- muu asian käsittelyn kannalta tarpeellinen tieto (esimerkiksi tieto henkilön kuolemasta, konkurssista, esiintymiskiellosta tai toimintakelpoisuuden rajoittamisesta)

Lainkäyttöasioiden käsittely sisältää niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyviä tietoja sekä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja vain tarpeellisilta osin.

Oikeudenkäyntiasiakirjat tai muutoin käsiteltävät tiedot voivat sisältää lisäksi muita mahdollisia henkilötietoja, kuten tietoja perheestä, työstä, harrastuksista, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, rikollisuudesta tai etnisestä alkuperästä. Näitä tietoja ei kuitenkaan indeksoida niin, että tietojärjestelmistä olisi mahdollista hakea esimerkiksi kaikki tiettyä etnistä alkuperää edustavat henkilöt.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asianosaisten esittämien tietojen lisäksi tietoja saadaan seuraavilta tahoilta:

- Oikeusrekisterikeskus

- Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (KKV)

- Kuluttaja-asiamies

- Väestörekisterikeskus

- Ulosottoviranomaiset

- Patentti- ja rekisterihallitus

- Finanssivalvonta

- Viestintävirasto

- Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)

- Energiamarkkinavirasto

- Liikenne- ja viestintäministeriö

- Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

- aluehallintovirastot

- kunnat

- Poliisihallitus

- Oikeusaputoimistot

- Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

- Muut tuomioistuimet

- muut viranomaiset tai tahot, joilta saatava selvitys on asian käsittelemiseksi tarpeen

8. Vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan säännönmukaisesti

Tietojen luovuttaminen perustuu lainsäädäntöön. Tietoja luovutetaan muun ohella oikeudenkäynnin asianosaisille, viranomaisille ja ulkopuolisille tahoille (yleisöjulkisuus). Tietoja luovutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa, oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa tietojen luovuttamista koskevassa lainsäädännössä säädetyin perustein.

Markkinaoikeuden ratkaisusta lähetetään kappale kaikille asianosaisille:

- oikeudenkäynnin asianosainen tai muu osallinen sekä tämän asiamies tai avustaja

- muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen tai muun ratkaisun tehnyt viranomainen

Vastaanottajat, joille henkilötietoja kohtalaisen säännönmukaisesti siirretään tai luovutetaan (OM mietintö 52/2017):

8.1 Kotimaa

- Oikeusrekisterikeskus

- Patentti- ja rekisterihallitus

- Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (KKV)

- Kuluttaja-asiamies

- Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)

- Energiamarkkinavirasto

- Finanssivalvonta

- Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)

- Liikenne- ja viestintäministeriö

- Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

- Aluehallintovirastot

- Viestintävirasto

- Muut tuomioistuimet: KKO, KHO, hallinto-oikeudet

- ulosottoviranomaiset

- Poliisihallitus

- Palkeet

- Virallinen lehti

- Oikeusministeriö

- Arkistolaitos

- FINLEX

- markkinaoikeuden kotisivut

- Tiedotusvälineet

- Oikeusaputoimistot

- muut valtion ja kunnan viranomaiset tai yksiköt

8.2 EU- JA ETA-maat

- EU:n toimielimet: EUIPO (Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto), Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin

- Jäsenvaltioiden oikeushallintoviranomaiset ja tuomioistuimet sekä muut tiedoksiantoja suorittavat viranomaiset

- Tietopalvelut: DARTS-IP

8.3. Muut luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa julkisuuteen myös julkaisemalla markkinaoikeuden päätös, lehdistötiedote tai muu vastaava tieto markkinaoikeuden internetsivustolla tai muulla julkaisualustalla. Luovutettaessa tietoja tällä tavalla tai esimerkiksi Finlex-tietopankissa julkaistavaksi henkilötiedot pseudonymisoidaan siten kuin markkinaoikeuden vahvistamassa julkaisuohjeessa on määrätty.

Tietoja voidaan luovuttaa myös muille vastaanottajille siltä osin kuin yleisöjulkisuuden tai muu tiedon antamista koskevan velvollisuuden lain mukainen toteuttaminen sitä edellyttää. Toiminnan luonteen vuoksi kaikki tietojen mahdolliset vastaanottajat eivät ole ennalta tiedossa eikä niitä siksi ole mahdollista tyhjentävästi luetella.

9. Kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle suoritettujen henkilötietojen siirtojen ryhmät

Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle asian käsittelyn sitä vaatiessa kuten kansainvälisiä tiedoksiantoja koskevissa tilanteissa.

10. Tietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään markkinaoikeuden arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Asianhallintajärjestelmien ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen arkiston sisältämien tietojen säilytysaikaa ei ole rajoitettu.

Määräajan säilytettävät asiakirjat hävitetään määräajan päätyttyä arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 15 artikla ja muu tapauksen mukaan soveltuva henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/206) 15 artiklassa mainitut tiedot.

Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeutta voidaan kokonaan tai osittain lykätä tai rajoittaa, mikäli se on rekisteröidyn oikeudet huomioon ottaen oikeasuhtaista ja välttämätöntä:

1) viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi;

3) yleisen turvallisuuden suojelemiseksi;

4) kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi; tai

5) muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi.

Henkilöllä, jonka oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, ei ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 §:ssä säädetystä huolimatta oikeutta saada tietoa diaarisalaisen asian käsittelystä ennen kuin se on tullut asianosaisjulkiseksi.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai sitä vastaavalla varmennetulla tavalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

12. Tietojen oikaiseminen, poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 16-18 artiklat)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016 17 artiklan mukaisista vaatimuksista täyttyy. Rekisteröidyllä on niin ikään oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 18 artiklassa mainituista asioista.

Rekisteröity voi saattaa oikaisemista, poistamista tai rajoittamista koskevan vaatimuksen vireille hallintolain (434/2003) asian vireillepanosäännöksiä noudattaen.

13. Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (678/2016).

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66735
tietosuoja@om.fiMARKKINAOIKEUS TIETOSUOJASELOSTE 24.5.2018

(Tuomioistuimen muu toiminta kuin lainkäyttö) H00198/18

1. Rekisterinpitäjä

Markkinaoikeus
Käynti- ja postiosoite:
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puh: 029 56 43300
sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

2. Yhteyshenkilö

Minna Mattila
Kansliapäällikkö
Puh: 029 564 3331
etunimi.sukunimi@oikeus.fi

3. Tietosuojavastaava

Minna Mattila
Kansliapäällikkö
Puh: 029 564 3331
etunimi.sukunimi@oikeus.fi

4. Käsittelytoimien kokonaisuus

Markkinaoikeuden henkilökuntaan ja lainkäyttöasiakkaisiin kuulumattomien henkilöiden henkilötietojen käsittelemisen kokonaisuus

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Markkinaoikeudessa käsitellään tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c-alakohdan mukaisesti rekisterinpitäjän lakisääteisten oikeuksien ja velvollisuuksien täyttämiseksi vaadittavia tietoja.

Virkaan valitun henkilön turvallisuusselvitystietoja käsitellään turvallisuusselvityslain 17, 23, 25-28, 31, 35 ja 37 pykälien mukaisesti.

Markkinaoikeudesta virkaa tai virkasuhdetta hakevien henkilöiden henkilötietoja voidaan käsitellä muun ohella tuomioistuinlaissa, markkinaoikeutta koskevassa muussa lainsäädännössä, turvallisuusselvityslaissa tai virkamiehiä koskevassa lainsäädännössä säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Markkinaoikeudessa käsitellään lisäksi henkilötietoja, joita kysymyksessä olevat henkilökuntaan ja lainkäyttöasiakkaisiin kuulumattomat henkilöt ovat ilmoittaneet markkinaoikeudelle vapaaehtoisesti. Tiedot on voitu toimittaa esimerkiksi markkinaoikeuden toimintaa koskevien tietojen tai asiakirjojen saamiseksi, markkinaoikeudessa käymistä varten tai muussa vastaavassa tarkoituksessa.

6. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä

Rekisteröityjen ryhmiä ovat viranhakijat, palkkionsaajat, ulkopuoliset matkustajat, vieraat, vuokranantajat, tietopyyntöjen tekijät, rekisteröidyn oikeuksia koskevien kyselyiden tekijät (art. 15), myyntilaskuasiakkaat, ostolaskujen toimittajat tai edunsaajat, tuomioistuimen tiloissa toimivat ulkopuoliset henkilöt, käyttäjärekistereihin tallennettavat ulkopuoliset henkilöt, sekä henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet henkilötietonsa tiedotteiden, raporttien tai vastaavien asiakirjojen jakelua varten.

Kerättävät henkilötiedot voidaan jaotella seuraaviin henkilötietoryhmiin:

Henkilön yksilöintitiedot:

Henkilön nimi, virkanimike, syntymäaika, henkilötunnus, henkilönumero, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, pankkitiedot, kansalaisuus, äidinkieli ja sukupuoli.

Viranhakijatiedot:

Esimerkiksi koulutus- ja työkokemustiedot, muut hakijan hakemuksensa tueksi toimittamat tiedot kuten nimikirja/ansioluettelo, koulu- ja opintotodistukset, työtodistukset, hakijan ilmoittamat suosittelijat, muut työnhakuun ja virantäytön ehtoihin liittyvät tarpeelliset tiedot sekä soveltuvuusarviointien tiedot.

Maksatustiedot:

Palkkiot, matkakorvaukset, myynti- ja ostolaskutiedot, vuokranantajatiedot, palautukset, verotiedot ja ulosottotiedot.

Muut tiedot:

Järjestelmien käyttövaltuudet, turvallisuusselvitystiedot, tilaisuuksien osallistujatiedot ja matkatiedot.

Kameravalvonta.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan pääosin rekisteröidyltä itseltään.

Muita tietolähteitä ovat:
Sopimukset (organisaation yhteyshenkilöt)
Suojelupoliisi (turvallisuusselvitystiedot)
Kamera- ja kulunvalvonta
Oikeusministeriö
Tuomarinvalinta- ja tuomarinkoulutuslautakunta
Muut tuomioistuimet
Oppilaitokset
Työnhakijan työnantajat
TE-toimistot
Vakuutusyhtiöt
Siviilipalveluskeskus
Palkeet
Vuokranantajat

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajien ryhmät

Tietoja luovutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa tietojen luovuttamista koskevassa lainsäädännössä säädetyin perustein.

Lisäksi hakemusasiakirjat ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (JulkL, 621/1999) tarkoittamia julkisia asiakirjoja, joita annetaan nähtäväksi pyydettäessä. Julkisia asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä JulkL:n 13 § ja 16 §:n edellytysten mukaisesti. Salassa pidettäviä tietoja annetaan nähtäväksi ja luovutetaan vain 1) asianomaisen suostumuksella, 2) asianosaiselle tai 3) lakiin perustuvan oikeuden nojalla.

Vastaanottajat, joille henkilötietoja säännönmukaisesti siirretään tai luovutetaan:

• Nimitysasioissa muille tuomioistuimille, tuomarinvalintalautakunnalle ja tuomarinkoulutuslautakunnalle, oikeusministeriölle, tasavallan presidentille sekä muille viran hakijoille
• Harjoittelijoiden tms. henkilöiden osalta tietoja luovutetaan muille hakijoille, oppilaitoksille, TEtoimistoille, vakuutusyhtiöille sekä siviilipalvelusmiesten osalta siviilipalveluskeskukselle.
• Tietoja luovutetaan säännöllisesti kiinteistön managerointi- ja turvallisuuspalveluita tuottaville palveluntarjoajille, turvallisuusviranomaisille, rahalaitoksille palkkio- ja korvausmaksutietojen muodossa, Kevalle ja verohallinnolle sekä suojelupoliisille.

Organisaatioita, jotka käsittelevät tietoja tuomioistuimen/viraston lukuun eli joille tietojen käsittely on ulkoistettu:

• Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Palkeet)
• Oikeusrekisterikeskus.
• Henkilötietoja käsittelevät tuomioistuimen/viraston lukuun myös tietojärjestelmätoimittajat: Visma (M2), CGI (Kieku ja Rondo), Tieto (Hilda), Palkeet (Pointti), Netum (Senaattila), Rapal (Optimaze), VR (verkkokauppa) sekä Amadeuksesta KDS (SMT).

Lisäksi yksilöinti- ja yhteystietoja tallennetaan järjestelmiin, joihin ulkopuoliselle henkilölle on tarpeen luoda käyttövaltuudet sovittujen tehtävien hoitamista varten.

Tietoja voidaan luovuttaa myös muille vastaanottajille siltä osin kuin yleisöjulkisuuden tai muun tiedon antamista koskevan velvollisuuden lain mukainen toteuttaminen sitä edellyttää. Toiminnan luonteen vuoksi kaikkien tietojen mahdolliset vastaanottajat eivät ole ennalta tiedossa eikä niitä siksi ole mahdollista tyhjentävästi luetella.

9. Henkilötietojen siirtäminen kolmansiin maihin

Lähtökohtaisesti rekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Mikäli sovitaan, että toimittaja saa siirtää henkilötietoja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, sopijapuolet huolehtivat siitä, että henkilötietojen siirto toteutetaan Suomessa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

10. Henkilötietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään markkinaoikeuden arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Asianhallintajärjestelmien ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen arkiston sisältämien tietojen säilytysaikaa ei ole rajoitettu.

Määräajan säilytettävät asiakirjat hävitetään määräajan päätyttyä arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

11. Profilointi

Henkilötietojen käsittelyssä ei käytetä profilointia.

12. Rekisteröidyn oikeudet

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 15 artikla ja muu tapauksen mukaan soveltuva henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö)

Rekisteröidyllä on oikeus saada läpinäkyvää informaatiota henkilötietojen käsittelystä ja saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/206) 15 artiklassa mainitut tiedot.

Niiden henkilötietojen osalta, joihin rekisteröidyllä ei ole käyttöoikeuksia järjestelmien kautta, voi rekisteröity tehdä tarkastuspyynnön rekisterinpitäjälle.

Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeutta voidaan kokonaan tai osittain lykätä tai rajoittaa, mikäli se on rekisteröidyn oikeudet huomioon ottaen oikeasuhtaista ja välttämätöntä:

1) viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi;

2) yleisen turvallisuuden suojelemiseksi;

3) kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi; tai

4) muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi.

13. Tietojen oikaiseminen, poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 16-18 artiklat)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016 17 artiklan mukaisista vaatimuksista täyttyy. Rekisteröidyllä on niin ikään oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 18 artiklassa mainituista asioista.

Rekisteröity voi saattaa oikaisemista, poistamista tai rajoittamista koskevan vaatimuksen vireille hallintolain (434/2003) asian vireillepanosäännöksiä noudattaen.

14. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (678/2016).

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 566 6700
tietosuoja@om.fi


 
Julkaistu 15.1.2019