Tietosuoja

Tulostettavat versiot:

MAO tietosuojaseloste: lainkäyttöasiat 24.05.2018 (pdf, 0.22 Mt) MAO tietosuojaseloste: muut kuin lainkäyttöasiat 24.5.2018 (pdf, 0.3 Mt)


MARKKINAOIKEUS TIETOSUOJASELOSTE 24.5.2018

(lainkäyttöasiat) H00198/18

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 13-14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Markkinaoikeus

Käynti- ja postiosoite:

Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puh: 029 56 43300

sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi

2. Yhteyshenkilö

Elisa Kumpula

Kansliapäällikkö

029 564 3340

etunimi.sukunimi@oikeus.fi

3. Tietosuojavastaava

Elisa Kumpula

Kansliapäällikkö

029 564 3340

etunimi.sukunimi@oikeus.fi

4. Käsittelytoimien kokonaisuus

Markkinaoikeuden lainkäyttöasioiden käsittely

- lainkäyttöä varten kerätyt tiedot, joita käsitellään markkinaoikeuden asianhallintajärjestelmässä

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Tietojen kerääminen, käsitteleminen ja luovuttaminen on tarpeen markkinaoikeuden lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn keskeinen oikeudellinen perusta:

Perustuslaki (731/1999)

Tuomioistuinlaki (673/2016)

Hallintolainkäyttölaki (586/1996)

Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa (100/2013)

Oikeudenkäymiskaari (4/1734)

Laki todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-asioissa (344/2000)

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta (1030/1999)

Tuomioistuinmaksulaki (1455/2015)

Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista (1744/2015)

Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2016–2018 (1558/2015)

Markkinaoikeuden työjärjestys

Osa käsiteltävistä tiedoista on salassa pidettäviä. Tietojen julkisuus ja salassapito määräytyy seuraavien säädösten nojalla:

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999)

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa (370/2007)

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa (381/2007)

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU) 2016/679

Tietosuojalaki (HE 9/2018)

6. Kuvaus rekisteröityjen ryhmistä ja käsiteltävistä henkilötietoryhmistä

Markkinaoikeus käsittelee tietoja asianosaisista, oikeudenkäyntiavustajista ja -asiamiehistä sekä muista lainkäyttöasiaan osallisista. Lisäksi käsitellään asian käsittelemiseen ja ratkaisutoimintaan osallistuvaa markkinaoikeuden henkilökuntaa koskevia tietoja.

Lainkäyttöasioiden käsittelyn kokonaisuus sisältää tietoja asianosaisista, joita ovat mm. riita-asiain kantajat ja vastaajat, hakijat, asiaan osalliset, valittajat, vastapuolet, kuultavat; edunvalvojista ja muista laillisista edustajista, oikeudenkäyntiavustajista ja asiamiehistä sekä muista lainkäyttöasiaan osallisista, kuten todistajista, kuultavista, tulkeista ja kääntäjistä.

Edellä mainituista henkilöistä kerätään vain tarpeelliset tiedot, joita voivat olla:
- nimi
- syntymäaika/henkilötunnus/y-tunnus
- yhteystiedot ja prosessiosoite (muun ohella osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja sähköistä asiointia koskeva tieto)
- kotikunta
- turvakielto
- yhteystietojen luovutuskielto
- sähköisen laskutuksen tiedot
- kieli
- oikeusapua koskevat tiedot
- esteellisyyteen vaikuttavat tiedot
- asiamiehen tai avustajan tiedot
- muu asian käsittelyn kannalta tarpeellinen tieto (esimerkiksi tieto henkilön kuolemasta, konkurssista, esiintymiskiellosta tai toimintakelpoisuuden rajoittamisesta)

Lainkäyttöasioiden käsittely sisältää niihin liittyviin turvaamistoimiin liittyviä tietoja sekä erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja vain tarpeellisilta osin.

Oikeudenkäyntiasiakirjat tai muutoin käsiteltävät tiedot voivat sisältää lisäksi muita mahdollisia henkilötietoja, kuten tietoja perheestä, työstä, harrastuksista, terveydentilasta, seksuaalisesta suuntautumisesta, rikollisuudesta tai etnisestä alkuperästä. Näitä tietoja ei kuitenkaan indeksoida niin, että tietojärjestelmistä olisi mahdollista hakea esimerkiksi kaikki tiettyä etnistä alkuperää edustavat henkilöt.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Asianosaisten esittämien tietojen lisäksi tietoja saadaan seuraavilta tahoilta:

- Oikeusrekisterikeskus

- Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (KKV)

- Kuluttaja-asiamies

- Väestörekisterikeskus

- Ulosottoviranomaiset

- Patentti- ja rekisterihallitus

- Finanssivalvonta

- Viestintävirasto

- Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)

- Energiamarkkinavirasto

- Liikenne- ja viestintäministeriö

- Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

- aluehallintovirastot

- kunnat

- Poliisihallitus

- Oikeusaputoimistot

- Oikeudenkäyntiavustajalautakunta

- Muut tuomioistuimet

- muut viranomaiset tai tahot, joilta saatava selvitys on asian käsittelemiseksi tarpeen

8. Vastaanottajien ryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai luovutetaan säännönmukaisesti

Tietojen luovuttaminen perustuu lainsäädäntöön. Tietoja luovutetaan muun ohella oikeudenkäynnin asianosaisille, viranomaisille ja ulkopuolisille tahoille (yleisöjulkisuus). Tietoja luovutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa, oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa, viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa tai muussa tietojen luovuttamista koskevassa lainsäädännössä säädetyin perustein.

Markkinaoikeuden ratkaisusta lähetetään kappale kaikille asianosaisille:

- oikeudenkäynnin asianosainen tai muu osallinen sekä tämän asiamies tai avustaja

- muutoksenhaun kohteena olevan päätöksen tai muun ratkaisun tehnyt viranomainen

Vastaanottajat, joille henkilötietoja kohtalaisen säännönmukaisesti siirretään tai luovutetaan (OM mietintö 52/2017):

8.1 Kotimaa

- Oikeusrekisterikeskus

- Patentti- ja rekisterihallitus

- Kuluttaja- ja kilpailuvirasto (KKV)

- Kuluttaja-asiamies

- Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira)

- Energiamarkkinavirasto

- Finanssivalvonta

- Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea)

- Liikenne- ja viestintäministeriö

- Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi)

- Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira)

- Aluehallintovirastot

- Viestintävirasto

- Muut tuomioistuimet: KKO, KHO, hallinto-oikeudet

- ulosottoviranomaiset

- Poliisihallitus

- Palkeet

- Virallinen lehti

- Oikeusministeriö

- Arkistolaitos

- FINLEX

- markkinaoikeuden kotisivut

- Tiedotusvälineet

- Oikeusaputoimistot

- muut valtion ja kunnan viranomaiset tai yksiköt

8.2 EU- JA ETA-maat

- EU:n toimielimet: EUIPO (Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto), Euroopan komissio, Euroopan unionin tuomioistuin

- Jäsenvaltioiden oikeushallintoviranomaiset ja tuomioistuimet sekä muut tiedoksiantoja suorittavat viranomaiset

- Tietopalvelut: DARTS-IP

8.3. Muut luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa julkisuuteen myös julkaisemalla markkinaoikeuden päätös, lehdistötiedote tai muu vastaava tieto markkinaoikeuden internetsivustolla tai muulla julkaisualustalla. Luovutettaessa tietoja tällä tavalla tai esimerkiksi Finlex-tietopankissa julkaistavaksi henkilötiedot pseudonymisoidaan siten kuin markkinaoikeuden vahvistamassa julkaisuohjeessa on määrätty.

Tietoja voidaan luovuttaa myös muille vastaanottajille siltä osin kuin yleisöjulkisuuden tai muu tiedon antamista koskevan velvollisuuden lain mukainen toteuttaminen sitä edellyttää. Toiminnan luonteen vuoksi kaikki tietojen mahdolliset vastaanottajat eivät ole ennalta tiedossa eikä niitä siksi ole mahdollista tyhjentävästi luetella.

9. Kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle suoritettujen henkilötietojen siirtojen ryhmät

Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle asian käsittelyn sitä vaatiessa kuten kansainvälisiä tiedoksiantoja koskevissa tilanteissa.

10. Tietojen säilytysajat

Tiedot säilytetään markkinaoikeuden arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

Asianhallintajärjestelmien ja pysyvästi säilytettävien asiakirjojen arkiston sisältämien tietojen säilytysaikaa ei ole rajoitettu.

Määräajan säilytettävät asiakirjat hävitetään määräajan päätyttyä arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti.

11. Rekisteröidyn oikeudet

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 15 artikla ja muu tapauksen mukaan soveltuva henkilötietojen suojaa koskeva lainsäädäntö)

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin. Jos tietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/206) 15 artiklassa mainitut tiedot.

Sen, joka haluaa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa mainitut itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä koskeva pyyntö rekisterinpitäjälle siten, että rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tunnistaa.

Rekisteröidyn tarkastusoikeutta voidaan kokonaan tai osittain lykätä tai rajoittaa, mikäli se on rekisteröidyn oikeudet huomioon ottaen oikeasuhtaista ja välttämätöntä:

1) viranomaisen muun tutkinnan, selvityksen tai vastaavan menettelyn turvaamiseksi;

3) yleisen turvallisuuden suojelemiseksi;

4) kansallisen turvallisuuden suojelemiseksi; tai

5) muiden henkilöiden oikeuksien suojelemiseksi.

Henkilöllä, jonka oikeutta tai velvollisuutta asia koskee, ei ole viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 11 §:ssä säädetystä huolimatta oikeutta saada tietoa diaarisalaisen asian käsittelystä ennen kuin se on tullut asianosaisjulkiseksi.

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla tai sitä vastaavalla varmennetulla tavalla tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

12. Tietojen oikaiseminen, poistaminen tai käsittelyn rajoittaminen

(EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016) 16-18 artiklat)

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukaisesti.

Lisäksi rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016 17 artiklan mukaisista vaatimuksista täyttyy. Rekisteröidyllä on niin ikään oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos kyseessä on jokin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) 18 artiklassa mainituista asioista.

Rekisteröity voi saattaa oikaisemista, poistamista tai rajoittamista koskevan vaatimuksen vireille hallintolain (434/2003) asian vireillepanosäännöksiä noudattaen.

13. Oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häneen liittyvässä henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (678/2016).

Valvontaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki

Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 56 66735

tietosuoja@om.fi

 
Julkaistu 12.6.2018