Otemaksut ja jäljennösmaksut

Markkinaoikeuden ratkaisun voi ladata veloituksetta markkinaoikeuden nettisivuilta.

Oikeusministeriön asetus tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista vuosina 2019–2021

5 § Otemaksut ja jäljennösmaksut

Viranomaisen arkistossa säilytettävästä asiakirjasta tilauksesta valmistettavista otteista ja jäljennöksistä peritään maksu seuraavasti:

1) tavanomaisen asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta oikeaksi todistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään ote- tai jäljennösmaksuna 2,50 euroa sivulta, asiakirjan oikeaksi todistamattomasta A4-kokoa olevasta jäljennöksestä peritään 0,60 euroa sivulta ja A3-kokoa olevasta jäljennöksestä 1,20 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 89 euroa asiakirjalta;

2) salassa pidettävien kohtien poistamista erityistä vaivaa edellyttävällä tavalla tai muita vastaavia erityisiä toimenpiteitä vaativan asiakirjapyynnön perusteella valmistettavasta otteesta tai jäljennöksestä peritään 3,60 euroa sivulta; asianosaiselta perittävä ote- tai jäljennösmaksu ei kuitenkaan saa olla suurempi kuin 186 euroa asiakirjalta.

Tilauksesta valmistetusta otteesta tai jäljennöksestä peritään maksua aina vähintään 10 euroa tilausta kohti.

Skannaamista edellyttävän asiakirjan toimittamisesta sähköpostitse ja telekopiona toimitettavasta jäljennöksestä peritään 1 ja 2 momenttien mukainen maksu. Edellä mainituilla tavoilla toimitettavasta todistusjäljennöksestä peritään kuitenkin maksu kuten todistuksesta.

Sähköisesti talletetun asiakirjan lähettämisestä maksutta säädetään viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 1 ja 2 momenteissa.

 
Julkaistu 10.5.2019