Markkinaoikeuden esittely

Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee hankinta-asioita, kilpailu- ja valvonta-asioita, markkinaoikeudellisia asioita sekä teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita. Markkinaoikeuden toimivalta kattaa koko maan.

Markkinaoikeuden toimintaa johtaa ylituomari. Muina jäseninä markkinaoikeudessa toimii 23 markkinaoikeustuomaria ja kaksi markkinaoikeusinsinööriä. Ylituomarin ja markkinaoikeustuomarin on tuomareiden yleisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi tullut perehtyä kilpailu- tai valvonta-asioihin taikka hankinta-asioihin, teollis- tai tekijänoikeudellisiin asioihin taikka markkinaoikeudellisiin asioihin. Markkinaoikeusinsinöörin on puolestaan tullut suorittaa ylempi korkeakoulututkinto tekniikan alalta ja olla perehtynyt patenttiasioihin.

Jäsenten lisäksi markkinaoikeudessa on sivutoimisia asiantuntijajäseniä, jotka valtioneuvosto määrää neljän vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Asiantuntijajäsenten tulee olla suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon. Lisäksi kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden käsittelyyn osallistuvalta asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on perehtynyt kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, energiamarkkinoihin, taloustieteeseen, markkinointiin, arvopaperimarkkinoihin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin. Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvalta asiantuntijajäseneltä taas edellytetään, että hän on perehtynyt asianomaiseen tekniikan alaan tai patentointiin liittyviin kysymyksiin taikka markkinointiin, taloustieteeseen, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin taikka taiteeseen. Markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvan asiantuntijajäsenen on puolestaan tullut perehtyä kuluttajansuojaan, markkinointiin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin.

Markkinaoikeudessa on kuusi markkinaoikeussihteeriä, jotka avustavat tuomareita asioiden valmistelussa. Lisäksi markkinaoikeuden kansliahenkilökuntaan kuuluu 13 henkilöä, jotka huolehtivat muun muassa asioiden vireilletulosta, kirjeenvaihdosta ja ratkaisujen julkaisemisesta.

Markkinaoikeus on pääsääntöisesti päätösvaltainen kokoonpanossa, johon kuuluu kolme lainoppinutta jäsentä. Tiettyjä teollis- ja tekijänoikudellisia asioita käsiteltäessä kokoonpanoon kuuluu markkinaoikeusinsinööri. Asioiden käsittelyyn voi lisäksi osallistua asiantuntijajäseniä.

Markkinaoikeus on aloittanut toimintansa 1.3.2002 tuolloin voimaan tulleen markkinaoikeuslain nojalla. Asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa sekä muutoksenhausta markkinaoikeuden ratkaisuun säädetään oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa, joka on tullut voimaan 1. syyskuuta 2013.

  •  
    Julkaistu 17.1.2017