Markkinaoikeus antoi ratkaisun kuluttaja-asiamiehen Finnairiin kohdistamiin kieltovaatimuksiin, jotka koskevat lentojen peruutuksista maksettavia vakiokorvauksia

Julkaistu 4.1.2019  Päivitetty 9.4.2019

Kuluttaja-asiamies vaati, että markkinaoikeus kieltää Finnairia sakon uhalla lennon peruutusta koskevissa tilanteissa menettelemästä siten, että yhtiö kieltäytyy maksamasta kuluttajille EU-asetuksen perusteella määräytyvää vakiokorvausta vetoamalla lentokoneen valmistus- tai suunnitteluvirheeseen asetuksessa tarkoitettuina poikkeuksellisina olosuhteina, vaikka yhtiöllä ei ole peruutusta edeltänyttä lentokoneen valmistajan tai viranomaisen ilmoitusta piilevästä suunnittelu- tai valmistusvirheestä.

Kuluttaja-asiamies vaati lisäksi, että markkinaoikeus kieltää Finnairia sakon uhalla lennon peruutusta koskevissa tilanteissa menettelemästä asiakassuhteessa siten, että yhtiö antaa kuluttajalle harhaanjohtavaa tietoa siitä, millaisilla perusteilla yhtiön ei tarvitse maksaa asetuksen mukaista vakiokorvausta, kun lennon peruutus on yhtiön mukaan voinut johtua lentokoneen suunnittelu- tai valmistusvirheestä.

Finnair vaati hakemuksen jättämistä tutkimatta tai hylkäämistä.

Markkinaoikeuden päätös 4.1.2019

Markkinaoikeus totesi, että EU-asetuksen ((EY) N:o 261/2004) sanamuodosta, muista artikloista tai johdanto-osasta ei ilmene, että asetuksessa olisi säädetty, millä tavoin asetuksen tarkoittama poikkeuksellinen olosuhde on näytettävä toteen. Markkinaoikeus totesi, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene oikeusohjetta, jonka mukaan asetuksen tarkoittama poikkeuksellinen olosuhde olisi teknisten vikojen osalta mahdollista osoittaa vain jollain ennalta määrätyllä tavalla.

Markkinaoikeus totesi, että asetuksesta ja sitä koskevasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei ilmene, että vapautuminen asetuksessa tarkoitetun vakiokorvauksen maksamisesta vetoamalla poikkeuksellisena olosuhteena tekniseen vikaan edellyttäisi lennon peruutusta edeltänyttä lentokoneen valmistajan tai viranomaisen ilmoitusta lentokoneen suunnittelu- tai valmistusvirheestä.

Koska kuluttaja-asiamiehen kieltovaatimuksessa edellytettiin nimenomaisesti, että Finnairilla pitäisi olla valmistus- tai suunnitteluvirheestä valmistajan tai lentoturvallisuusviranomaisen ilmoitus, joka on peruutusta edeltäneeltä ajalta, markkinaoikeus katsoi, että hakemus on jo tällä perusteella hylättävä. Tämän seurauksena markkinaoikeus ei arvioinut, oliko Finnairilla ollut asetuksen tarkoittamat perusteet vapautua vakiokorvauksen maksamisesta käsiteltävässä asiassa esimerkkitapauksina esitettyjen 13 matkustajan osalta vai ei.

Markkinaoikeus totesi lisäksi, että harhaanjohtavien tietojen antamista koskeva kieltovaatimus ei erotu kuluttajansuojalain 2 luvun 6 §:stä ilmenevästä säännöksestä, jonka mukaan harhaanjohtavien tietojen antaminen kuluttajalle on kiellettyä. Vaatimuksessa ei ole ilmaistu lainkaan niitä konkreettisia seikkoja, joiden antamisen väitetään muodostavan kuluttajansuojalain säännösten vastaisen harhaanjohtavan menettelyn. Markkinaoikeus hylkäsi vaatimuksen.

Ratkaisu julkaistaan kokonaisuudessaan markkinaoikeuden kotisivuilla www.markkinaoikeus.fi

Lisätietoja: ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050 592 9182

Asian diaarinumero 2017/610.