Markkinaoikeus hylkäsi tekijänoikeuden haltijan hakemuksen teleliittymän haltijan yhteystietojen luovuttamiseksi

Julkaistu 12.6.2017

MARKKINAOIKEUS 12.6.2017

Tiedote

Markkinaoikeus hylkäsi tekijänoikeuden haltijan hakemuksen teleliittymän haltijan yhteystietojen luovuttamiseksi

Hakija oli vaatinut teleliittymän haltijan yhteystietojen luovuttamista. Hakemuksen perusteena oli noin tuhat havaintoa, joissa elokuvaa oli saatettu yleisön saataville BitTorrent-vertaisverkossa tiettynä aikana. Markkinaoikeus punnitsi asiaan liittyviä intressejä ja onko esitettyjen havaintojen perusteella arvioituna kyseessä olevista teleliittymistä saatettu tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa yleisön saataviin ilman tekijän suostumusta.

Markkinaoikeuden aiemmassa ratkaisukäytännössä oli annettu olennaista painoarvoa muun ohella niin sanotulle kokonaisyleisölle. Kuitenkin viestinnän ja siihen liittyvien liikennetietojen suojaa painottava ja tätä koskevien rajoitusten suppeaa tulkintaa koskeva, viime aikaisessa Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä korostunut vaatimus puolsi osaltaan sitä, että merkittävässä määrin -edellytyksen arvioinnissa oli aiempaa voimakkaammin painotettava sitä konkreettista oikeudenloukkausta, joka asiassa esitetystä selvityksestä on kunkin yksittäisen teleliittymän osalta todettavissa.

Hakijan esittämästä selvityksestä kävi kunkin havainnon osalta ilmi tekijänoikeudella suojatun aineiston yleisön saataviin saattaminen yhden teoksen osalta ja yhtenä, sekunnin tarkkuudella yksilöitynä ajankohtana. Näytöstä ei ollut pääteltävissä esimerkiksi teleliittymästä tapahtuneen yleisön saataviin saattamisen toistuvuus, pitkäkestoisuus, kohdistuminen useisiin teoksiin tai tosiasiallinen merkitys toisiin vertaisverkon käyttäjiin. Markkinaoikeus katsoi, että kunkin teleliittymän osalta esitetystä selvityksestä pääteltävissä oleva konkreettinen loukkaus oli jäänyt vähäiseksi. Hakemus hylättiin, koska riittävää selvitystä tekijänoikeuslain 60 a §:ssä säädettyjen edellytysten täyttymisestä ei ollut esitetty.

Asia ratkaistiin yksimielisesti vahvennetussa istunnossa, johon osallistuu seitsemän tuomaria. Asia voidaan siirtää käsiteltäväksi vahvennetussa istunnossa, jos ratkaisu harkittaessa osoittautuu, että kokoonpanon ratkaisu poikkeaisi oikeuskäytännössä aikaisemmin omaksutusta kannasta tai jos asia on muutoin periaatteellisesti merkittävä tai laajakantoinen.

Mahdollisiin tiedusteluihin vastaa markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050 592 9182

Asian diaarinumero on 2016/761.

Ratkaisu julkaistaan kokonaisuudessaan markkinaoikeuden kotisivuilla www.markkinaoikeus.fi.