Markkinaoikeus katsoi, että sairaanhoitopiirien ja pelastuslaitosten ensihoitopalveluja koskevat yhteistoimintajärjestelyt eivät kuuluneet hankintalain soveltamisalaan ja jätti valitukset tutkimatta

Julkaistu 31.10.2014

Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tehnyt Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksen kanssa ensihoitopalvelun toteuttamista koskevat yhteistoimintasopimukset vuodelle 2014 sekä vuosille 2015-2017, sisältäen option vuodelle 2018.

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tehnyt Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa ensihoitopalvelun järjestämistä Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella koskevan yhteistoiminta-sopimuksen vuosille 2015-2017 sekä kahdelle yhden vuoden optiokaudelle.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on tehnyt Kanta-Hämeen pelastuslaitoksen kanssa ensi-hoito- ja potilassiirtopalveluita koskevan yhteistoimintasopimuksen, joka on tullut voimaan 1.1.2012.

Useat kysymyksessä olevalla alalla toimivat yksityiset yritykset tekivät markkinaoikeudelle sanottuja yhteistoimintajärjestelyjä koskevia valituksia, joissa ne katsoivat, että sopimuksissa on kysymys julkisista hankinnoista annetun lain mukaisen kilpailuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvista palveluhankinnoista ja että sairaanhoitopiirit ovat menetelleet virheellisesti tehdessään yhteistoimintasopimukset pelastuslaitosten kanssa hankintoja kilpailuttamatta.

Markkinaoikeus jätti valitukset tutkimatta.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän edellä mainittujen yhteistoimintajärjestelyjen osalta markkinaoikeus katsoi, että kysymyk-sessä olevat sopimukset kuuluvat sinänsä hankintasopimuksen määritelmän piiriin, mutta ne täyttivät kui-tenkin Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä muodostuneet kilpailuttamisvelvollisuudesta tehtävän niin sanotun julkisten yksiköiden välistä horisontaalista yhteistyötä koskevan poikkeuksen kri-teerit. Sanotut sopimukset eivät siten kuuluneet julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalaan eikä markkinaoikeus ollut toimivaltainen tutkimaan niitä koskevia valituksia.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän menettelyn osalta markkinaoikeus katsoi, että kysymyk-sessä oleva yhteistoimintasopimus, joka koski ensihoitopalvelun lisäksi myös kiireettömien potilassiirtojen järjestämistä ja sisälsi alihankintalausekkeen, joka mahdollisti yksityisten toimijoiden käyttämisen palvelun toteuttamisessa, ei täyttänyt horisontaalisen yhteistyön kriteereitä. Kysymyksessä ei katsottu olevan myöskään hankintasäännösten soveltamisalan ulkopuolelle jäävä niin sanottu sidosyksikköhankinta. Yhteistoimintasopimus kuului siten julkisista hankinnoista annetun lain soveltamisalaan. Valitukset jätettiin kuitenkin tutkimatta myöhässä saapuneina.

Lisätietoja: markkinaoikeustuomari Sanna Holkeri, puhelin 029 56 43300