Markkinaoikeus hyväksyi muoviputkituotteita valmistavien yhtiöiden yrityskaupan asettamillaan ehdoilla

Julkaistu 24.5.2013

Uponor Oyj ja KWH-yhtymä Oy ilmoittivat Kilpailu- ja kuluttajavirastolle yritysjärjestelystä, jossa ne perustavat yhteisyrityksen. Perustettavaan yhteisyritykseen siirrettäisiin molempien osapuolten yhdyskuntatekniset liiketoiminnot, joihin kuuluu muun ohella yhdyskuntarakentamisessa käytettävien muoviputkijärjestelmien tuotanto.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto vaati esityksessään, että markkinaoikeus kieltää Uponorin ja KWH:n välisen yrityskaupan, koska kauppa estää olennaisesti tehokkaan kilpailun muovisten infrastruktuuriputkien markkinoilla Suomessa.

Uponor ja KWH vaativat markkinaoikeudessa ensisijaisesti viraston esityksen hylkäämistä ja yrityskaupan hyväksymistä ehdoitta sekä toissijaisesti yrityskaupan hyväksymistä yritysten esittämin yritysjärjestelyä rajoittavin ehdoin.

Markkinaoikeus hylkäsi 24.5.2013 antamallaan päätöksellä koko yrityskaupan kieltämistä koskevan esityksen ja hyväksyi yritysjärjestelyn, kun se toteutetaan markkinaoikeuden asettamin yritysjärjestelyä rajoittavin ehdoin.

Markkinaoikeus totesi, että kaupan osapuolten yhteenlaskettu markkinaosuus useissa putkityypeissä on selvästi yli 50 prosenttia. Kilpailijoiden osuudet ovat huomattavasti pienemmät, eikä kauppavirtojen voida arvioida aiheuttavan keskittymälle sellaista kilpailupainetta, joka estäisi yritysjärjestelyn aiheuttamat kilpailuongelmat. Tehokas kilpailu estyisi paineputkien, hulevesijärjestelmien, viettoviemäriputkien, peltosalaojien, teknisen kuivatuksen, kiinteistöviemäriputkien ja kaapelinsuojausjärjestelmien markkinoilla.

Markkinaoikeus katsoi, että yrityskaupan tehokasta kilpailua estävät vaikutukset ovat poistettavissa, kun yrityskaupan ulkopuolelle jätetään päätöksessä mainitut tuotantolinjat, jotka yhtiöt sitoutuvat myymään muille Suomessa toimiville putkijärjestelmätuotteiden valmistajille. Lisäksi yhtiöiden tulee sallia eräissä putkityypeissä sopimusvalmistus.

Markkinaoikeudessa äänestettiin ratkaisusta. Vähemmistö olisi hylännyt esityksen ja hyväksynyt yrityskaupan ilman ehtoja lukuun ottamatta peltosalaojaputkia.