Markkinaoikeus antoi päätöksiä sähköverkkotoiminnan sallittua kohtuullista tuottoa koskevissa asioissa

Julkaistu 21.12.2012

Tausta

Energiamarkkinavirasto soveltaa sähköverkkotoiminnan tuoton kohtuullisuutta koskevassa valvonnassa kaikkiin verkonhaltijoihin pääosin yhtenäisesti kohdistuvia valvontamenetelmiä. Mainittu sääntely on tullut voimaan joulukuussa 2004, jolloin Energiamarkkinavirasto on antanut kullekin sähköverkonhaltijalle ensimmäistä kohtuullisen tuoton valvontajaksoa 2005–2007 koskevan vahvistuspäätöksensä. Energiamarkkinavirasto on sittemmin vahvistanut valvontamenetelmiä koskevat päätökset vuosille 2008–2011 ja viimeksi vuosille 2012–2015.

Energiamarkkinaviraston vuonna 2011 antamat sähköverkonhaltijoita koskevat vahvistuspäätökset

Markkinaoikeus kumosi tänään antamassaan ratkaisussa 72 sähkön jakeluverkkotoimintaa harjoittavan yhtiön tekemän valituksen johdosta Energiamarkkinaviraston 23.11.2011 kyseisille yhtiöille antamat vuosia 2012–2015 koskevat sähköverkkopalvelujen hinnoittelua ja verkkotoiminnan tuoton kohtuullisuutta koskevat vahvistuspäätökset. Asiat palautettiin Energiamarkkinavirastolle uudelleen käsiteltäviksi.

Markkinaoikeus katsoi, että Energiamarkkinaviraston valvontamenetelmiin sisältyvä tehostamiskannustin on rakenteeltaan sen kaltainen, että se vaarantaa verkkotoimintaan mahdollisesti kohdistuvien suurhäiriöiden vuoksi jakeluverkonhaltijoiden oikeuden kohtuulliseen tuottoon sähköverkkotoiminnassaan.

Markkinaoikeus hylkäsi kolmen suurjännitteisen jakeluverkonhaltijan sekä kantaverkonhaltijan Fingrid Oyj:n valitukset koskien Energiamarkkinaviraston 23.11.2011 tekemillä päätöksillä niille vuosiksi 2012–2015 vahvistamia valvontamenetelmiä.

Markkinaoikeuden ratkaisu Fortum Sähkönsiirto Oy:n aiempaa jaksoa koskevaan valitukseen

Markkinaoikeus hylkäsi Fortum Sähkönsiirto Oy:n tekemän valituksen asiassa, joka koski vaatimusta muuttaa päättyneelle, vuosia 2008–2011 koskeneelle valvontajaksolle vahvistettuja kohtuullisen tuoton valvontamenetelmiä yhtiölle vuoden 2011 lopussa aiheutuneiden myrskyvahinkojen perusteella.

Lisätietoja

Markkinaoikeustuomari Jaakko Ritvala, puhelin 029 564 3332