Markkinaoikeus kumosi Valviran päätöksen, jolla oli kielletty Kauppalehti Oy:tä julkaisemasta Optio-lehdessä sikarien tuote- ja hintatietoja sisältävää Sikariklubi-palstaa

Julkaistu 27.6.2012

Valvira (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, aiemmin Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus) oli 5.3.2012 antamallaan päätöksellä kieltänyt Kauppalehti Oy:tä 50.000 euron sakon uhalla jatkamasta Optio-lehdessä Sikariklubi-palstalla tupakkalain 8 §:n 1 momentin vastaista tupakkatuotteiden myynninedistämistä julkaisemalla sikarien tuote- ja hintaesittelyä, jossa on tuotu esiin muun muassa tupakkatuotteiden kuvia, tuotenimiä, tavaramerkkejä ja hintoja sekä tietoja tupakkatuotteiden koostumuksesta, ominaisuuksista, alkuperämaasta, valmistajista ja vähittäismyyntipaikoista.

Kauppalehti Oy oli vaatinut, että markkinaoikeus kumoaa Valviran päätöksen. Kauppalehti Oy:n mukaan Sikariklubi-palsta ei ole tupakkalain 8 §:n 1 momentin vastainen, koska sitä ei ole pidettävä kiellettynä tupakkatuotteen suorana tai epäsuorana mainontana taikka muuna myynninedistämisenä. Palsta on laadittu journalistisin perustein, eikä Kauppalehti Oy:llä tai palstan kirjoittajalla ole siteitä tupakka-alan elinkeinonharjoittajiin. Kieltopäätös, joka perustuu edellä mainitun säännöksen laajentavaan tulkintaan, rajoittaa Kauppalehti Oy:n perusoikeutena turvattua sananvapautta.

Markkinaoikeus kumosi 27.6.2012 antamallaan päätöksellä Valviran päätöksen.

Markkinaoikeus totesi päätöksensä perusteluina, että Kauppalehti Oy:n ei ole Sikariklubi-palstaa julkaistessaan osoitettu toimineen välittömästi tai välillisesti tupakka-alan elinkeinoharjoittajien eli tupakkatuotteiden valmistajien, maahantuojien tai myyjien lukuun. Markkinaoikeus piti selvänä, että Sikariklubi-palstan kaltainen journalismi voi lisätä kiinnostusta sikareita kohtaan.

Sananvapauden rajoittamista koskevien lain säännösten on oltava riittävän tarkkarajaisia ja täsmällisiä niin, että rajoitusten olennainen sisältö ilmenee laista.

Markkinaoikeus katsoi, ettei ole viitteitä siitä, että tupakkalain 8 §:n 1 momentin mainontaa ja myynninedistämistä koskevaa kieltoa ja siihen liittyvää kieltoseuraamusta olisi ajateltu sovellettavan tupakka-alan elinkeinoharjoittajista riippumattomiin eli ulkopuolisiin tahoihin. Markkinaoikeus katsoi edelleen, ettei kiellon kohdepiiriä ollut mahdollista laajentaa laintulkinnalla ilman lakitasoista selkeää säännöstä, koska kielto kaventaisi perustuslaissa suojatun sananvapauden piiriä.

Asian diaarinumero: 119/12/M6
Ratkaisu on luettavissa markkinaoikeuden internetsivuilla www.oikeus.fi/markkinaoikeus/

Lisätietoja:
Ylituomari Kimmo Mikkola
Puhelin 050 592 9182