Markkinaoikeuden sivutoimiset asiantuntijajäsenet toimikaudelle 1.4.2018-31.3.2023

Viimeinen hakupäivä:
08.01.2018
Ilmoittava virasto:
Markkinaoikeus

Markkinaoikeus julistaa haettavaksi asiantuntijajäsenten tehtävät toimikaudelle 1.4.2018–31.3.2023.

Markkinaoikeus toimii kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden, teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden sekä markkinaoikeudellisten asioiden erityistuomioistuimena. Markkinaoikeus käsittelee asioita koko valtakunnan alueelta ja on kaksikielinen. Markkinaoikeus toimii Helsingin Pasilassa hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Markkinaoikeudessa on kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita, teollis- ja tekijänoikeudellisia asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita tuntevia sivutoimisia asiantuntijajäseniä, jotka osallistuvat asioiden käsittelyyn ja ratkaisemiseen tuomioistuimen jäseninä noudattaen, mitä oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetussa laissa säädetään.

Markkinaoikeuden asiantuntijajäsenten nimittämisperusteista ja kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomioistuinlaissa (673/2016). Valtioneuvosto määrää asiantuntijajäsenet tehtävään.

Kilpailu- ja valvonta-asioiden sekä hankinta-asioiden käsittelyyn osallistuvalta markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja perehtynyt kilpailuoikeuteen, hankintatoimeen, energiamarkkinoihin, taloustieteeseen, markkinointiin, arvopaperimarkkinoihin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin.

Teollis- ja tekijänoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvalta markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon sekä perehtynyt asianomaiseen tekniikan alaan tai patentointiin liittyviin kysymyksiin taikka markkinointiin, taloustieteeseen, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin taikka taiteeseen.

Markkinaoikeudellisten asioiden käsittelyyn osallistuvalta markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään, että hän on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja perehtynyt kuluttajansuojaan, markkinointiin, elinkeinoelämään tai taloudellisiin kysymyksiin.

Markkinaoikeuden asiantuntijajäseneltä edellytetään lisäksi suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Asiantuntijajäsenen tehtävään esitettävän on ennen tehtävään määräämistä sekä tehtävän kestäessä annettava tuomioistuimelle tuomioistuinlain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus.

Asiantuntijajäsenen on ennen tehtäväänsä ryhtymistä annettava tuomioistuinlain 1 luvun 7 §:n mukainen tuomarinvakuutus, jollei hän ole aikaisemmin antanut tuomarinvalaa tai tuomarinvakuutusta.

Asiantuntijajäsenelle maksetaan valtion varoista kohtuullinen palkkio ja korvaus. Niiden perusteet ja määrät vahvistaa oikeusministeriö.

Markkinaoikeus sopii erikseen sivutoimisen asiantuntijajäsenen kanssa, milloin ja minkä asian käsittelyyn asiantuntijajäsen osallistuu.

Hakijan tulee todistuksin selvittää täyttävänsä toimen kelpoisuusehdot. Hakemuksessa on hyvä lisäksi selvittää, miten hakija on hankkinut perehtyneisyytensä markkinaoikeudessa käsiteltäviin asiaryhmiin. Asiantuntijajäseniksi toivotaan kilpailuoikeuteen, IPR-oikeuteen tai hyvään liiketapaan perehtyneitä asiantuntijoita. Asiantuntemusta on voinut kertyä esimerkiksi väitöskirjatyössä tai muussa yliopistotutkimuksessa, tieteellisessä julkaisutoiminnassa, yritystoiminnassa tai toimimisessa patenttien, tavaramerkkien tai tekijänoikeuksien parissa. Asiantuntijana voi toimia yhdessä tai useammassa asiaryhmässä.

Hakemukset liitteineen on toimitettava markkinaoikeudelle viimeistään maanantaina 8.1.2018 ennen viraston aukioloajan päättymistä kello 16.15.

Posti- ja käyntiosoite: Markkinaoikeus Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki, sähköposti: markkinaoikeus(a)oikeus.fi. (korvaa (a) merkillä @).

Hakemuksessa on ilmoitettava diaarinumero H 00941/17.

Lisätietoja antaa markkinaoikeuden ylituomari Kimmo Mikkola, puhelin 050 592 9182.

Helsingissä 5.12.2017

Kimmo Mikkola

Markkinaoikeuden ylituomari

 
Julkaistu 7.12.2017